Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

842. Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju komisije Vlade Republike Slovenije za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja, stran 2290.

Na podlagi 27. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju komisije Vlade Republike Slovenije za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja
1. člen
Pri Vladi Republike Slovenije se ustanovi usklajevalno posvetovalno telo, ki se organizira kot medresorska komisija z delovnim področjem, določenim s tem sklepom.
2. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava predloge zakonov in izvršilnih predpisov z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04), ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja;
– predlagateljem sporoča svoja mnenja in stališča o predlogih iz prejšnje alinee z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine, ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja (Uradni list RS, št. 86/04);
– spremlja letna poročila o uresničevanju predpisov o javni rabi slovenščine;
– o svojem delu letno poroča vladi.
3. člen
(1) Komisiji predseduje minister, pristojen za kulturo, njeni člani pa so predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije ter ministrstev, pristojnih za šolstvo, za gospodarstvo, za znanost in tehnologijo ter za javno upravo. Člane imenujejo predstojniki omenjenih državnih organov.
(2) Tajnik komisije je po položaju vodja Sektorja za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo.
4. člen
(1) Komisija dela na sejah. Pobudo za sejo lahko da katero koli ministrstvo, skliče pa jo predsednik komisije. Seja je lahko tudi dopisna.
(2) Način dela komisije je natančneje določen s poslovnikom, ki ga z večino glasov vseh svojih članov sprejme komisija.
(3) Dolžnost ministrstev je, da komisijo pravočasno seznanjajo s predlogi vseh zakonov in izvršilnih predpisov, ki jih pripravljajo in pri katerih je mogoče predvidevati neposredno ali posredno vplivanje na rabo in položaj slovenskega jezika v javnosti.
(4) Če mnenj in stališč komisije iz druge alinee 2. člena tega sklepa predlagatelj predpisa ni pripravljen upoštevati in ni mogoče doseči sporazumne rešitve, komisija lahko poda vladi pomisleke ali zadržke k predlogu predpisa.
(5) Administrativno podporo za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za kulturo.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-2/2006/4
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-3511-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost