Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

835. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006, stran 2285.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 23. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v tisoč tolarjev
+----------------------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |Skupina/Podskupina kontov                    |Proračun|
| |                                |  leta|
| |                                |  2006|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               | 343.010|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     | 85.027|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|70|DAVČNI PRIHODKI                         | 71.986|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček                 | 46.072|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |703 Davki na premoženje                     | 14.433|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |704 Domači davki na blago in storitve              | 11.481|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI                        | 13.041|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        |  5.777|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |711 Takse in pristojbine                    |   786|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |712 Denarne kazni                        |   823|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            |  1.238|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki                   |  4.417|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI                       |   130|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            |   130|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |721 Prihodki od prodaje zalog                  |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih |    0|
| |sredstev                            |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|73|PREJETE DONACIJE                        |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov              |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |731 Prejete donacije iz tujine                 |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI                       | 257.853|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   | 257.853|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                | 348.968|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|40|TEKOČI ODHODKI                         | 54.933|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              | 21.914|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         |  3.409|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |402 Izdatki za blago in storitve                | 25.860|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |403 Plačila domačih obresti                   |  1.150|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |409 Rezerve                           |  2.600|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|41|TEKOČI TRANSFERI                        | 94.359|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |410 Subvencije                         |  1.688|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          | 53.732|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      |  8.500|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi                | 30.440|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |414 Tekoči transferi v tujino                  |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                      | 195.499|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             | 195.499|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                     |  4.177|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso |  1.709|
| |proračunski uporabniki                     |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom      |  2.468|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               | –5.958|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   |    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |Skupina/Podskupina kontov                    |Proračun|
| |                                |  leta|
| |                                |  2006|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |    0|
| |DELEŽEV (750+751+752)                      |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil                |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev                 |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |752 Kupnine iz naslova privatizacije              |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |    0|
| |(440+441+442+443)                        |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |440 Dana posojila                        |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih |    |
| |osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti     |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |    0|
| |DELEŽEV (IV.-V.) 0                       |    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                            |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |Skupina/Podskupina kontov                    |Proračun|
| |                                |  leta|
| |                                |  2006|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|50|ZADOLŽEVANJE                          |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |500 Domače zadolževanje                     |    0|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
|55|ODPLAČILA DOLGA                         |  3.100|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |550 Odplačila domačega dolga                  |  3.100|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-  | –9.058|
| |II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +                   |    |
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                | –3.100|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           |  5.958|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |  9.058|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
| |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +            |  9.058|
+--+----------------------------------------------------------------+--------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Bistrica ob Sotli.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Bistrica ob Sotli.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan Občine Bistrica ob Sotli.
Med izvrševanjem proračuna Občine Bistrica ob Sotli se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 2.600.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži in daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2006
Bistrica ob Sotli, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost