Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

828. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, stran 2209.

Številka: P-200/05-6
Datum: 9. 2. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, začetem z zahtevo Občine Sežana, ki jo zastopa Župan A. A., na seji dne 9. februarja 2006
o d l o č i l o:
Nadzorstvo nad izvajanjem obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v pristojnosti Občine Sežana.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Občina je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. Iz navedb v zahtevi in iz predložene dokumentacije izhaja, da je Občina z dopisom št. 35205-4/2005-1 z dne 6. 6. 2005 Uradu glavne inšpektorice Ministrstva za okolje in prostor odstopila v reševanje prijavo B. B. v zvezi s komunalno odpadno vodo. V dopisu št. 021-1/2005 z dne 12. 7. 2005 je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju Inšpektorat) navedel, da se prijava nanaša na neurejeno ravnanje s komunalno odpadno vodo, zato zadevo odstopa Občini. Nadzor nad izvajanjem predpisov lokalne skupnosti naj ne bi bil v pristojnosti Inšpektorata. Občina se s takim stališčem ne strinja. Meni, da po določbi 4. točke tretjega odstavka 156. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41 /04 – v nadaljevanju ZVO-1) nadzorstvo nad ravnanjem s komunalno in padavinsko odpadno vodo, ki je obvezna gospodarska javna služba, izvaja Inšpektorat. Zato je na Ustavno sodišče naslovila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti.
B.
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za spore o pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi se po določbi 62. člena ZUstS smiselno uporabljajo določbe 61. člena ZUstS. Po določbi drugega odstavka 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. V tem primeru zavračata pristojnost Inšpektorat in vlagateljica zahteve Občina.
3. Po prvem odstavku 140. člena Ustave (delovno področje lokalnih skupnosti) spadajo v pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki je z 2. točko prvega odstavka 149. člena ZVO-1 določeno kot obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, je takšna lokalna zadeva, za katero je podana izvirna pristojnost občin. Po prvem odstavku 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju ZLS) občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za javne službe. Predlagateljica ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Odlokom o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96 in nasl. – v nadaljevanju Odlok). Z Odlokom je Občina določila pogoje in način odvajanja odpadnih voda ter hkrati predpisala sankcije.
4. V obravnavani zadevi gre za nadzorstvo nad izvajanjem Odloka, ki določa, da se morajo odpadne vode na območjih, kjer ni zgrajene kanalizacije, zbirati v greznicah. Greznice morajo biti zgrajene tako, da se odpadna voda ne razliva po terenu in ne pronica v podtalnico. Po določbi 50.a člena ZLS nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, opravlja občinska uprava.
5. Iz navedenega izhaja, da je inšpekcijsko nadzorstvo v pristojnosti lokalne skupnosti.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost