Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

385. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk, stran 1061.

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 112/02), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 24. seji dne 19. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa izračun komunalnega prispevka, odmera komunalnega prispevka in oprostitve ter zmanjšanja plačila komunalnega prispevka v Občini Žužemberk.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, se komunalni prispevek izračuna na podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme občinski svet. Gre za območja, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti (občinskimi lokacijskimi načrti) in za območja z zgrajenim kanalizacijskim sistemom.
Na območjih, ki so v celoti ali delno komunalno opremljena, se komunalni prispevek izračuna na način, ki je določen z odlokom o komunalnem prispevku.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč pri 100% opremljenosti in izrabi 1,00 na območju Občine Žužemberk znašajo na dan 31. oktober 2005 1.120,74 SIT/m2 stavbnega zemljišča in se pri izračunu komunalnega prispevka revalorizirajo z mesečnimi indeksi rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
V povprečnih stroških opremljanja je upoštevana opremljenost v deležih, razvidnih v naslednjih tabelah:
Individualne komunalne naprave:
+-----------------------------------+-------+
|Vrsta komunalne opremljenosti   |Delež %|
|                  |    |
+-----------------------------------+-------+
|1. Vodovodno omrežje        |14,103%|
|                  |    |
+-----------------------------------+-------+
|2. Kanalizacijsko omrežje     | 3,536%|
|                  |    |
+-----------------------------------+-------+
|Skupaj pri maksimalni opremljenosti|17,639%|
|                  |    |
+-----------------------------------+-------+
 
  Kolektivne komunalne naprave:
 
+-----------------------------------+--------+
|Vrsta komunalne opremljenosti   | Delež %|
|                  |    |
+-----------------------------------+--------+
|1. Ceste              |79,876 %|
|                  |    |
+-----------------------------------+--------+
|1.1. Makadamske ceste       |65,483 %|
|                  |    |
+-----------------------------------+--------+
|1.2. Asfaltirane ceste       |14,393 %|
|                  |    |
+-----------------------------------+--------+
|2. Javna razsvetljava       | 2,485 %|
|                  |    |
+-----------------------------------+--------+
|Skupaj pri maksimalni opremljenosti|82,361 %|
|                  |    |
+-----------------------------------+--------+
Za različne izrabe stavbnega zemljišča se povprečni stroški opremljanja izračunajo tako, da se pomnoži delež izrabe s povprečnim stroškom opremljanja stavbnega zemljišča (1.120,74 SIT/m2).
Izraba stavbnega zemljišča je razmerje med neto površino objekta in površino gradbene parcele, pri čemer je:
– površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno zemljišče), ki je opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– neto površina investitorjevega objekta, ki je opredeljena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odmera komunalnega prispevka je odvisna tudi od namembnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem se objekt nahaja.
Prispevne stopnje za namembnost oziroma vrsto objekta ali njegovega dela se pri izračunu komunalnega prispevka odčitajo v naslednji tabeli:
+--------------------------------------------------------------------+------+
|Nameni                               |Faktor|
|                                  |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|a) Gospodarski namen:                        | 2,00 |
|predelovalne in proizvodne dejavnosti, gradbeništvo         |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|b) Trgovina in posredništvo:                    | 2,00 |
|trgovina in posredništvo                      |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|c) Storitvena dejavnost 1:                     | 0,30 |
|kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo                |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|d) Storitvena dejavnost 2:                     | 2,00 |
|finančne in bančne storitve, zavarovalništvo, promet z       |   |
|nepremičninami                           |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|e) Storitvena dejavnost 3:                     | 2,00 |
|druge storitvene dejavnosti                     |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|f) Družbena dejavnost:                       | 1,00 |
|javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, |   |
|ostali objekti, namenjeni kulturni ali družbeni dejavnosti     |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|g) Stanovanjski objekti:                      | 1,00 |
|stanovanja, stanovanjske hiše                    |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|h) Zidanice nad kletjo                       | 3,00 |
|                                  |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
|i) Parkirišča*                           | 0,35 |
|                                  |   |
+--------------------------------------------------------------------+------+
 
   *Gre za nepokrita parkirišča za oddajanje v najem, za izgradnjo katerega
je potrebno gradbeno dovoljenje
Pri določitvi namembnosti se smiselno uporabljajo predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Območja, v katerem se nahaja investitorjev objekt, so naslednja:
+--------+------------------------------------------------------------------+
|Območja |Naselja                              |
|    |                                 |
+--------+------------------------------------------------------------------+
|I.   |Žužemberk, Dvor, Jama pri Dvoru, Prapreče, Zafara         |
|območje |                                 |
|    |                                 |
+--------+------------------------------------------------------------------+
|II.   |Dešeča vas, Dolnji Križ, Dolnji Kot, Budganja vas, Ratje, Sela pri|
|območje |Hinjah, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradec, Hinje, Hrib pri Hinjah, |
|    |Šmihel pri Žužemberku, Klopce, Lašče, Lazina, Lopata, Veliko   |
|    |Lipje, Malo Lipje, Pleš, Mačkovec pri Dvoru, Podgozd, Poljane pri |
|    |Žužemberku, Prevole, Visejec, Reber, Vrh pri Hinjah, Vrh pri   |
|    |Križu, Stavča vas, Vrhovo pri Žužemberku, Trebča vas, Sadinja vas |
|    |pri Dvoru, Žvirče, Zalisec                    |
|    |                                 |
+--------+------------------------------------------------------------------+
|III.  |Boršt pri Dvoru, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Gornji Ajdovec, Dolnji|
|območje |Ajdovec, Klečet, Veliki Lipovec, Brezova reber pri Dvoru, Drašča |
|    |vas, Mali Lipovec, Plešivica, Vinkov vrh, Srednji Lipovec,    |
|    |                                 |
+--------+------------------------------------------------------------------+
Ustrezni faktorji za območje se pri izračunu komunalnega prispevka odčitajo iz naslednje tabele:
+------------+------+
|Območje   |Faktor|
|      |   |
+------------+------+
|I. območje | 2,5 |
|      |   |
+------------+------+
|II. območje | 1,5 |
|      |   |
+------------+------+
|III. območje| 0,9 |
|      |   |
+------------+------+
4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka iz četrtega odstavka 2. člena se upoštevajo naslednji elementi:
a) površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno zemljišče), ki je opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
b) neto površina investitorjevega objekta, ki je opredeljena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
c) izraba stavbnega zemljišča, ki je razmerje med bruto površino objekta in površino gradbene parcele,
d) dejanska opremljenost gradbene parcele z javno infrastrukturo, ki se ugotovi iz lokacijske informacije,
e) faktor namembnosti objekta,
f) faktor za območje, v katerem objekt leži.
Pri izračunu se upošteva individualni pristop, kar pomeni, da se obravnava vsak primer posebej in da zavezanci plačajo samo za tisto infrastrukturo, ki jo dejansko ima njihova parcela.
5. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:
   a x d x e x n x o = komunalni prispevek v SIT
pri čemer je:
a – površina gradbene parcele v m2
d – dejanska opremljenost gradbene parcele v %
(seštevek% iz tabele individualne in kolektivne komunalne rabe)
e – povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča v SIT/m2 gradbene parcele pomnoženi z odstotkom izrabe gradbene parcele
n – faktor namembnosti objekta
o – faktor območja
Pri večnamenskih objektih se izračuna odstotke površin po posameznih namenih glede na celotno površino objekta, ki se jih pri izračunu komunalnega prispevka pomnoži z ustreznimi faktorji in se smiselno uporablja tudi pri ostalih primerih izračuna komunalnega prispevka.
6. člen
V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij, nadomestnih gradenj in novogradenj na gradbenem zemljišču, kjer se že nahaja objekt, je za izračun komunalnega prispevka potrebno ugotoviti razliko med novo predvideno izrabo gradbenega zemljišča in obstoječo izrabo gradbenega zemljišča. Na podlagi tako ugotovljene razlike se iz tabele izrabe gradbene parcele odčita višino poprečnih stroškov opremljanja gradbene parcele.
Ostali elementi za izračun so enaki kot pri novogradnji.
Način izračuna komunalnega prispevka se pri nadomestni gradnji upošteva samo v primeru gradnje isto namenskega objekta na mestu obstoječega objekta. V primeru gradnje nadomestnega objekta z drugim namenom, se od izračunanega komunalnega prispevka za nov objekt odšteje izračunani komunalni prispevek za obstoječi objekt.
V primeru nadomestne gradnje, ko je faktor izrabe gradbene parcele za novi objekt manjši od faktorja izrabe za obstoječi objekt, investitor pa gradi večji objekt od obstoječega, se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim prispevkom, izračunanim za novi objekt in komunalnim prispevkom, izračunanim za obstoječi objekt.
V lokacijski informaciji in projektu za izdajo gradbenega dovoljenja morajo biti navedeni podatki o bruto površinah obstoječih objektov in o površini posameznih prostorov po posameznih namenih uporabe, o obremenitvah posameznih infrastrukturnih objektov in naprav in o površinah obstoječih funkcionalnih zemljišč. Enako velja za novo predvideno stanje.
Višina komunalnega prispevka se v teh primerih izračuna po naslednji enačbi:
   a1 x d1 x e1 x n x o = komunalni prispevek v SIT
pri čemer je:
a1 – nova površina gradbene parcele v m2
d1 – nova dejanska opremljenost gradbene parcele v%
e1 – povprečni stroški opremljanja gradbene parcele v SIT/m2 gradbene parcele pri novi izrabi gradbene parcele, odčitani pri razliki med novim in obstoječim stanjem
n – faktor namembnosti objekta
o – faktor območja
7. člen
Pri spremembi namembnosti dela ali celotnega objekta in pri nespremenjeni izrabi gradbene parcele se komunalni prispevek izračuna kot razlika med izračunanim komunalnim prispevkom pri prispevni stopnji za namembnost objekta za obstoječe stanje in izračunanim komunalnim prispevkom pri prispevni stopnji za novo predvideno stanje.
8. člen
V primeru, ko je razlika med izračunanim komunalnim prispevkom za novo ali obstoječe stanje manjša ali enaka nič ob pogoju, da se priključki oziroma zmogljivost javne infrastrukture ne povečujejo, investitor ne plača komunalnega prispevka.
9. člen
V primerih, ko je na gradbeni parceli več objektov, funkcionalna zemljišča k posameznim objektom pa niso opredeljena, se za površino gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka za posamezen objekt upošteva delež gradbene parcele v razmerju neto površine posameznega objekta.
Investitorjem, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja in se priključujejo na lokalno javno infrastrukturo individualne rabe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana ali s prostovoljnimi prispevki fizičnih oseb ali samostojno s sredstvi občine, se dovoli priključitev šele po plačilu ustreznega dela stroškov gradnje oziroma rekonstrukcije. Pripadajoči del stroškov odmeri pristojni občinski organ z odločbo na podlagi vloge investitorja. Od tako izračunanega komunalnega prispevka se odštejejo olajšave, če investitor predloži dokazila o vlaganjih v izgradnjo infrastrukturnega omrežja, na katero se investitor priključuje.
III. OPROSTITVE IN ZMANJŠANJA ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj in za objekte, za katere je investitor Občina Žužemberk.
11. člen
Stroški izvedbe neposrednih priključkov objekta na obstoječe omrežje in prispevki, ki jih za posamezno infrastrukturno omrežje investitorjem zaračunavajo javna podjetja pred priključitvijo objektov nanj, niso predmet tega odloka in olajšav.
12. člen
Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je investitor upravičen,
– do višine svojega vložka, v primeru da je vlagal lastna sredstva in delo v izgradnjo posameznega infrastrukturnega omrežja preko občine,
– do višine svojega vložka, v primeru da je financiral izgradnjo javne komunalne infrastrukture v soglasju s pristojnim podjetjem,
– v višini 30% v primeru, da prihaja investitor iz »mlade družine«, pri čemer se za te štejejo družine z vsaj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen,
– do 80% v primeru, da gre za podjetje s sedežem ali poslovno enoto v Občini Žužemberk, ki bo z investicijo odprlo nova delovna mesta, na predlog župana. Župan mora o tem poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
V teh primerih mora investitor predložiti naslednja dokazila:
– za vlaganja sredstev in dela v izgradnjo infrastrukture preko občine, račun, blagajniški prejemek ali potrdilo občine,
– za vlaganja preko pristojnega podjetja dokazilo in pisno izjavo pristojnega podjetja,
– za uveljavitev statusa mlade družine uradni dokument, iz katerega je razvidna starost družinskih članov.
Če je bila za odkup zemljišča sklenjena pogodba z občino, iz katere je razvidno, da je investitor ali predhodni lastnik že plačal določen strošek komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča, se od izračunanega komunalnega prispevka za novo stanje odšteje del pogodbene vrednosti (revalorizirane z indeksom rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije), ki jo ob upoštevanju določil tega odloka lahko štejemo kot del že plačanega komunalnega prispevka.
Pretekla vlaganja se upoštevajo za obdobje 5 let od dneva izdaje odločbe in se revalorizirajo z indeksom rasti cen za nizke gradnje.
Vlaganja v infrastrukturo za posamezno komunalno napravo in neuveljavljene olajšave se v primeru že odmerjenega komunalnega prispevka priznajo samo do višine, izračunane v skladu s tem odlokom. Vrednost posamezne komunalne infrastrukture se določi v odstotku glede na izhodišča iz 3. člena ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Investitor, ki je kupil nepremičnino, v povezavi s katero so predhodni lastniki že vlagali v izgradnjo komunalne infrastrukture, je do zmanjšanja plačila komunalnega prispevka ob izpolnjenih pogojih upravičen v primeru, ko predloži dokazila o predhodnih vlaganjih prejšnjega lastnika v posamezno infrastrukturno omrežje.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se v skladu s predpisi o telekomunikacijah in elektro omrežju ne upošteva opremljenost gradbenega zemljišča s telefonskim omrežjem in elektro omrežjem ter s tem povezanih vlaganj pri uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega prispevka.
IV. NAČIN ODMERE IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
Občina na podlagi meril tega odloka odmeri višino komunalnega prispevka in izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Žužemberk pred izdajo gradbenega dovoljenja.
15. člen
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila. Na podlagi vloge investitorja o tem odloča župan občine. V tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o plačilu komunalnega prispevka.
V posebnih primerih lahko o konkretni višini komunalnega prispevka v skladu z zakonom in tem odlokom odloči župan. O tem mora poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
16. člen
Upravna enota lahko izda investitorju gradbeno dovoljenje samo na podlagi pravnomočne odločbe in dokazila o plačanem komunalnem prispevku oziroma sklenjene pogodbe z Občino Žužemberk.
V. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju Občine Žužemberk, ki so opredeljene v razvojnem programu občine.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-92/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.