Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

302. Uredba o organizaciji in delovanju Nacionalnega centra za krizno upravljanje, stran 824.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o organizaciji in delovanju Nacionalnega centra za krizno upravljanje
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa organizacijo in naloge Nacionalnega centra za krizno upravljanje (v nadaljnjem besedilu: center), medresorske analitične skupine (v nadaljnjem besedilu: analitična skupina), izmenjavo podatkov in informacij, potrebnih za delo analitične skupine, medsebojno obveščanje in izmenjavo informacij med državnimi organi in centrom.
2. člen
(organiziranost centra)
(1) Center je organiziran pri Ministrstvu za obrambo.
(2) Center deluje neprekinjeno in zagotavlja prostorske, tehnične, informacijske in telekomunikacijske pogoje za delo Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v skladu z zakonom v izrednem in vojnem stanju ter ob pojavih ali dogodkih oziroma krizah v državi oziroma v regionalnem ali strateškem okolju, ki lahko pomembno ogrozijo nacionalno varnost.
(3) Ministrstvo za obrambo zagotavlja kadrovske, materialne, prostorske, finančne in druge pogoje za delo centra.
3. člen
(naloge centra)
(1) Center v skladu s prejšnjim členom:
– zagotavlja informacijske in komunikacijske povezave za izmenjavo podatkov in informacij z Uradom Predsednika Republike Slovenije, Generalnim sekretariatom Državnega zbora Republike Slovenije, Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije, Svetom za nacionalno varnost, ministrstvi, vladnimi službami, Operativno komunikacijskim centrom Generalne policijske uprave, Centrom za obveščanje Republike Slovenije, Poveljniškim centrom Slovenske vojske ter operativnimi centri in dežurnimi službami drugih državnih organov ter z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki so po sklepu vlade posebnega pomena za obrambo;
– zagotavlja informacijske in komunikacijske povezave za izmenjavo podatkov in informacij, skladno s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi države;
– zagotavlja prenos odločitev za izvajanje ukrepov za pripravljenost, povelja za izvajanje mobilizacije in drugih ukrepov, načrtovanih za odzivanje na krizne pojave in dogodke;
– opravlja naloge državnega centra upravnih zvez;
– opravlja druge naloge v skladu z navodili ministra za obrambo, ki pa ne smejo omejevati izvajanja nalog iz prejšnjih alinej.
(2) Informacijske in komunikacijske povezave iz prejšnjega odstavka ne posegajo v informacijske in komunikacijske povezave, ki jih imajo v skladu z zakonom ali s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi države posamezna ministrstva oziroma njihovi organi ter vladne službe z Nato, Evropsko unijo oziroma drugimi mednarodnimi organizacijami.
4. člen
(analitična skupina)
(1) Analitična skupina, ki ima stalno in razširjeno sestavo ter deluje v okviru centra, zagotavlja analitično in strokovno podporo za odločanje vlade v izrednem ali vojnem stanju ter pri odzivanju na krizne pojave in dogodke v skladu s to uredbo.
(2) Vodjo in člane stalne ter razširjene sestave analitične skupine in njihove namestnike imenuje vlada na predlog ministra za obrambo, ki predlog pripravi v sodelovanju z drugimi ministri in predstojniki vladnih služb.
(3) Ministrstvo za obrambo zagotavlja materialne, prostorske, administrativne in druge pogoje za delo analitične skupine. Sredstva za plače in druge prejemke članov analitične skupine in njihove namestnike zagotavljajo ministrstva in vladne službe, katerih predstavniki so. Analitična skupina deluje po načelih, ki veljajo za medresorska delovna telesa, če s to uredbo posamezno vprašanje ni drugače urejeno.
5. člen
(stalna sestava analitične skupine)
V stalni sestavi analitične skupine delujejo zlasti predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za promet, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
6. člen
(razširjena sestava analitične skupine)
(1) Razširjeno sestavo analitične skupine, v kateri sodelujejo tudi predstavniki drugih ministrstev in vladnih služb, ki niso določeni v prejšnjem členu, ter civilni strokovnjaki, imenuje vlada po potrebi na predlog ministra za obrambo in praviloma za določen čas. Sredstva za plačilo civilnih strokovnjakov zagotavlja Ministrstvo za obrambo.
(2) V razširjeno sestavo analitične skupine se lahko vključujejo tudi medresorske delovne skupine, imenovane za posamezne vire ali vrste ogrožanja nacionalne varnosti oziroma predstavniki teh skupin.
7. člen
(vzpostavitev delovanja analitične skupine)
(1) Stalno in neprekinjeno delovanje analitične skupine se vzpostavi:
– kadar so pri vojaškem, političnem, gospodarskem ali drugem pojavu ali dogodku v regionalnem ali širšem mednarodnem okolju zaznani pokazatelji, ki zahtevajo povečano, sprotno in celovito spremljanje ogrožanja nacionalne varnosti;
– ko nastale razmere v državi presegajo zmožnosti in pristojnosti državnih organov, rednih služb in drugih sil za obvladovanje pojava ali dogodka, ki pomembno ogroža temeljne interese nacionalne varnosti ter je zato treba neposredno na vladi usklajevati delovanje več državnih organov ter dejavnosti;
– v izrednem ali vojnem stanju.
(2) O stalnem in neprekinjenem delovanju analitične skupine odloča predsednik vlade ali minister, ki ga predsednik pooblasti. Predsednik vlade odloča tudi o prenehanju delovanja analitične skupine. Šteje se, da je z razglasitvijo izrednega ali vojnega stanja sprejeta tudi odločitev o stalnem in neprekinjenem delovanju analitične skupine.
(3) Analitična skupina deluje po razporedu, ki ga določa vodja analitične skupine. Analitična skupina lahko deluje tudi v podskupinah.
8. člen
(naloge analitične skupine)
(1) Analitična skupina v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena spremlja, vrednoti in ocenjuje varnostne razmere na podlagi pridobljenih podatkov in informacij pristojnih državnih organov, služb ter drugih virov, pripravlja zbirne ocene, potrebne analitične, strokovne in druge podlage za obravnavo ter odločanje vlade in po potrebi usklajuje izvajanje sprejetih odločitev in ukrepov.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka pripravlja analitična skupina tudi strokovne medresorsko usklajene predloge odločitev in ukrepov za usklajeno delovanje državnih organov, služb ter drugih sil nacionalnovarnostnega sistema ter njegovih podsistemov. Analitična skupina ne more predlagati tistih ukrepov in odločitev, za katere je izrecno pooblaščen pristojni minister oziroma predstojnik vladne službe, če ta ne soglaša s predlaganim ukrepom ali odločitvijo.
(3) Analitična skupina zbirne ocene, analitične, strokovne in druge podlage ter predloge odločitev in ukrepov, za katere je predvidena obravnava na Svetu za nacionalno varnost, posreduje Svetu za nacionalno varnost oziroma Sekretariatu Sveta za nacionalno varnost, če tako odloči predsednik vlade.
9. člen
(zagotavljanje podatkov in informacij)
(1) Centru posredujejo pristojni državni organi v primerih in razmerah, določenih v prvem odstavku 7. člena te uredbe, podatke, informacije in ocene o dogodkih ali pojavih po posameznih dejavnostih, ki bi lahko pomembno ogrozili temeljne interese nacionalne varnosti, takoj, ko zanje zvedo.
(2) Centru posredujejo organi iz prejšnjega odstavka tudi podatke, informacije in ocene o zaznavah kriz v regiji in širšem mednarodnem prostoru na vojaškem, političnem, gospodarskem, socialnem, okoljskem in drugih področjih ter o ukrepih za obvladovanje prihajajoče ali nastale krize. Centru dnevne informacije o najpomembnejših dogodkih z vidika nacionalne varnosti posredujejo tudi Operativno komunikacijski center Generalne policijske uprave, Poveljniški center Slovenske vojske in Center za obveščanje Republike Slovenije.
(3) Podatki in informacije se centru praviloma posredujejo v elektronski obliki preko zaščitenega komunikacijskega in informacijskega sistema centra oziroma drugih razpoložljivih zaščitenih elektronskih komunikacij tako, da je zagotovljeno varstvo posredovanih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo tajnih podatkov.
10. člen
(izredna poročila)
(1) Ob zaznavi oziroma nastopu pojava ali dogodka v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe, ki lahko pomembno ogrozi temeljne nacionalne interese, morajo državni organi in službe, navedene v 5. členu te uredbe, nemudoma obvestiti center ter mu posredovati izredno poročilo o pojavu ali dogodku takoj, ko je to mogoče, razen, če z zakonom ni drugače določeno.
(2) Izredno poročilo iz prejšnjega odstavka mora zajemati tudi napoved razvoja razmer, načrtovane aktivnosti ter predloge ukrepov, za katere pristojni organ ocenjuje, da mora o njih odločiti vlada oziroma jih je treba medresorsko uskladiti.
11. člen
(poročanje v posebnih razmerah)
(1) Med izrednim ali vojnim stanjem oziroma v razmerah, ko so pomembno ogroženi temeljni interesi nacionalne varnosti ob pojavih ali dogodkih ali krizah v državi oziroma v regionalnem ali strateškem okolju ter je vzpostavljeno delovanje analitične skupine, morajo državni organi iz 5. člena te uredbe, druga ministrstva, vladne službe in gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po sklepu vlade posebnega pomena za obrambo, redno dnevno poročati centru o pomembnejših dogodkih v skladu z 9. členom te uredbe, za preteklih 24 ur. Dnevno poročanje po tej določbi traja do preklica.
(2) Glede na razmere lahko vodja analitične skupine uvede poročanje iz prejšnjega odstavka v krajših časovnih presledkih.
12. člen
(zbirna poročila)
(1) Analitična skupina na podlagi prispelih poročil, podatkov, informacij in ocen državnih organov ter podatkov in informacij, pridobljenih iz drugih virov, pripravi vsak dan zbirno poročilo za preteklih 24 ur in druga poročila ter jih posreduje pristojnim organom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek center v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe izdeluje dnevna zbirna poročila ter jih posreduje pristojnim organom.
13. člen
(podrobnejša organizacija in usposabljanje)
(1) Minister za obrambo podrobneje določi v sodelovanju z ministrstvi iz 5. člena te uredbe organizacijo in način dela centra, zbiranje in izmenjavo informacij ter poročanje, po predhodnem soglasju predsednika vlade.
(2) Ministrstvo za obrambo skrbi za redno usposabljanje in seznanjanje analitične skupine z aktualnimi varnostnimi razmerami.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uskladitev z uredbo)
Delovanje centra je treba uskladiti s to uredbo v šestih mesecih po njeni uveljavitvi.
15. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2006/10
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2004-1911-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost