Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

259. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč, stran 596.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03) ter na podlagi Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je župan Občine Zreče sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
1. člen
(predmet in cilj)
Program priprave določa postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično–rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč (v nadaljevanju sprememb ZN) za izgradnjo dodatnih parkirnih površin (garažna hiša), dodatni hotel, vhodni objekt ob vhodu v Terme Zreče ter ostale potrebne spremljajoče površine za investitorja Unior d. d. Zreče.
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– ureditveno območje prostorskega akta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega akta,
– seznam potrebnih strokovnih podlag,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– potrebne geodetske podlage in način pridobivanja,
– roki za pripravo prostorskega izvedbenega akta in njegovih posameznih faz,
– obveznosti financiranja sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
Pravna podlaga za izdelavo sprememb ZN so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 68/03).
Namenska raba predvidene ureditve je skladna s planskimi izhodišči.
Pripravljavec sprememb ZN je Občina Zreče.
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Območje obravnave je med Zreškim Bazarjem in kompleksom več stanovanjskih objektov Cesta na Roglo 19–17. Omenjeno območje je v uporabi Unior d.d. – Program Turizem Zreče.
Spremembe ZN se pripravijo za območje določeno kot C5, C6 in C7, območje za centralne dejavnosti ter dejavnosti zdraviliškega turizma.
Spremembe ZN se pripravijo za območje površine ca. 67.100 m2 v obsegu in vsebinikot je določeno v 43. in 73. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
4. člen
(vsebina prostorskega akta)
Spremembe ZN se pripravijo skladno s pogoji in usmeritvami pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil ter vsebujejo:
Tekstualni del sprememb ZN v obsegu:
a) odlok o spremembah ZN
b) obrazložitev in utemeljitev sprememb ZN
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– opis funkcije in položaj območja,
– opis prostorskih, urbanističnih in arhitekturnih rešitev,
– opis ureditev prometne, komunalne, energetske in tele prenosne infrastrukture,
– opis rešitev v zvezi z varovanjem okolja,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami,
– seznam parcel s podatki o lastništvu,
– tolerance.
Grafični del sprememb ZN v obsegu:
– pregledna situacija M 1: 5000
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Zreče M 1: 5000
– situacija obstoječega stanja M 1: 5000
– ureditvena situacija M 1: 5000
– situacija prometne, komunalne, energetske in tele prenosne infrastrukture M 1: 5000
– geodetska zazidalna situacija M 1:5000
– načrt gradbenih parcel M 1: 5000.
Predlog sprememb ZN vsebuje poleg opisanega tekstualnega in grafičnega dela še smernice in mnenja pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil.
5. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje sprememb ZN obsega površino ca. 67.100 m2. Nahaja se na parcelah 104/2, 104/4, 104/10, 106/1, 106/2, 106/3, 108/2, 108/4,108/5,108/6, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/8, 111/14, 111/15, 111/16, 112/2, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 112/18, 112/21, 113/1, 114/2, 114/20, 114/27, 118/2, 119/1, 119/3, 119/4, 119/5, 121/3 in 121/7 vse k.o. Zreče.
6. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, Celje;
6. Občina Zreče, Režijski obrat Občine Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče;
7. JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenska Konjice;
8. Telekom Slovenije PE Celje, Lava 1, Celje;
9. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor;
10. Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina – PE Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec;
11. Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska c. 86, 3000 Celja;
12. KS Zreče, Cesta na Roglo 13 B, Zreče.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
K usklajenemu predlogu bo navedene nosilce urejanja prostora pripravljavec sprememb ZN zaprosil za izdajo mnenj. V primeru, da v 30 dneh po prejemu vloge mnenja ne bodo izdana, se bo štelo, da se z usklajenim predlogom strinjajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
7. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Idejne zasnove objekta in zunanje ureditve s potrebno komunalno, energetsko in prometno ureditvijo izdela oziroma pridobi investitor posega.
8. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja sprememb ZN je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Odlok sprememb ZN sprejme Občinski svet Občine Zreče.
9. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo investitor posega pridobil geodetske podloge v digitalni obliki.
10. člen
(terminski plan)
--------------------------------------------------------------------------
  Faza dela                              Rok
--------------------------------------------------------------------------
1. Prva prostorska konferenca (pred programom priprave)       8 dni
2. Priprava in sprejem programa priprave              15 dni
3. Izdaja vlog za pridobitev smernic in pridobitev smernic     30 dni
4. Druga prostorska konferenca (14 dni pred javno razgrnitvijo)
5. Javna razgrnitev                         30 dni
6. Sprejem stališč do pripomb in predlogov              7 dni
7. Priprava predloga sprememb ZN                  15 dni
8. Pridobitev mnenj                         30 dni
9. Izdelava končnih elaboratov in sprejem              15 dni
--------------------------------------------------------------------------
11. člen
(financiranja prostorskega akta)
Finančna sredstva za pripravo sprememb ZN zagotovi investitor projekta.
12. člen
(konča določba)
Ta program priprave sprememb ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35053–0001/2006–15
Zreče, dne 20. januarja 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.