Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

256. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 595.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 111/03, 72/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02, spremembe in dopolnitve 78/03, 120/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji, dne 15. 11. 2005, in Občinski svet Občine Mislinja na 26. seji dne 22. 12. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 1. 2006 dalje v oddelkih dnevnega varstva otrok
V programu prvega starostnega obdobja
starostna skupna od 1–3 let         103.810,00 SIT
 
V programu drugega starostnega obdobja
starostna skupina 3–4 let          76.492,00 SIT
starostna skupina 4–6 let          63.188,00 SIT
V kombiniranih oddelkih           76.492,00 SIT
Cena prehrane v ceni programa znaša 7.692,00 SIT.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II.
Najvišje plačilo cene za starše je 80% cene programov iz I. točke tega sklepa, razen za starše prvega starostnega obdobja za starostno skupino otrok od 1–3 leta starosti, kjer se cena programa za starše zniža in znaša 94.544,00 SIT.
III.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
IV.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
V.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob vsakokratnem vpisu otroka v vrtec.
VI.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 062-02-17/2005, zveza 380-05-2/2005
Slovenj Gradec, dne 16. novembra 2005
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 38005-001/2005
Mislinja, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.