Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

252. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta P10 – servisno-proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni, stran 589.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1), 36. in 99. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) ter 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je župan Občine Postojna sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta P10 – servisno-proizvodna cona ob Reški cesti
v Postojni
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Odloka o o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta P10 – servisno-proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni – v nadaljevanju besedilu: SDUN – P10, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi SDUN – P10, ter način in roki posameznih faz v postopku priprave in sprejema SDUN – P10.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo in sprejem OLN)
(1) Ocena stanja
Območje urejanja P7/P10 se ureja na podlagi Odloka o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), Odloka o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradni objave št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) in Odloka o ureditvenem načrtu P10 – servisno-proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni (Uradni list RS, št. 4/97) – v nadalj. Veljavni odlok.
(2) Razlogi
Določila VI. Poglavja Veljavnega odloka določajo izgradnjo gospodarske javne infrastrukture kot so prostorske ureditve cestne infrastrukture (14. člen, Promet), prostorske ureditve energetske infrastrukture (12. člen, Elektroenergetsko omrežje), prostorske ureditve s področja varstva okolja (15. člen – Odpadki), prostorske ureditve vodne infrastrukture (10. in 11. člen, Vodovod in kanalizacija) in prostorske ureditve telekomunikacijske infrastrukture (13. člen – Telekomunikacijski sistem), kjer je predvidena le dodatna napeljava telefonske povezave.
Določila veljavnega odloka ne sledijo sodobnim razvojnim zahtevam razvoja tekomunikacijske tehnologije, saj ne omogočajo npr. izgradnje optokabelskega omrežja, omrežje CaTV, mobilnega omrežja in drugih funkcionalnih povezav omrežij telekomunikacijske infrastrukture.
Dopolnitev veljavnega Odloka v delu, ki določa možnost izgradnje in širitve drugih omrežij javne telekomunikacijske infrastrukture (sistema zvez in kabelsko razdelilnega sistema), je zaradi zgoraj navedenih razlogov nujna. Brez nje ni mogoče učinkovito izvajati strategije povezovanja obstoječih omrežij (telefonskega, radio/TV in podatkovnih omrežij), optimizirane uporabe vsakega izmed njih in sistematičnega uvajanje novih tehnik in tehnologij.
(3) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo SDUN - P10 so ZUreP-1, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih lokacijskih načrtov in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št 86/2004 – v nadalj. Pravilnik) ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000, Odlok o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986-1990 in Odlok o ureditvenem načrtu P10 – servisno-proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni.
Priprava in sprejem SDUN – P10 bo v skladu z 34. členom ZureP-1, ki določa, da se skrajšani postopek lahko uporabi tudi v primeru sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, če se te nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, potekala po skrajšanem postopku. Glede na dejstvo, da:
1. se SDUN – P10 nanaša na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje,
2. predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov,
3. je bila pridobljena Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-153/2005-IL z dne 28. 12. 2005, v kateri je ugotovljeno, da v postopku izdelave SDUN – P10 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje,
je skrajšani postopek utemeljen.
3. člen
(predmet, vsebina in programska izhodišča OLN)
(1) Predmet SDUN - P10 je izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta, ki bo urejal območje, ki se sedaj ureja z UN - P10 in je namenjeno centralnim dejavnostim. SDUN - P10 bo dopolnjen v delu, ki določa možnost izgradnje in širitve drugih omrežij javne telekomunikacijske infrastrukture (sistema zvez in kabelsko razdelilnega sistema
(2) Vsebina SDUN - P10
Vsebina SDUN - P10 je določena s 24., 43., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter Pravilnikom.
SDUN - P10 določa urbanistične rešitve predvidenih prostorskih ureditev, lokacijske in tehnične pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ter druge pogoje, zahteve in ukrepi za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev.
(3) Programska izhodišča SDUN – P10:
Za uspešen turističen gospodarski in socialni ter trajnostni razvoj občine Postojne je pomembna vzpostavitev sodobne in racionalne gospodarske javne infrastrukture, med katero spada tudi ureditev sodobne telekomunikacijske infrastrukture. Strategija RS na področju telekomunikacijske infrastrukture temelji na povezovanju obstoječih omrežij (telefonskega, radio/TV in podatkovnih omrežij), optimizirani uporabi vsakega izmed njih in sistematičnem uvajanju novih tehnik in tehnologij, ta pa bo mogoča le s prekrivanjem med klasičnim telefonskim in podatkovnim svetom ter svetom radia in televizije tako pri uporabi in tehniki ter tehnologiji kot tudi pri trženju.
Promet
Ni predmet SDUN - P10.
Komunala
Predmet SDUN – P10 je načrtovanje gospodarske javne infrastrukture in sicer sodobne telekomunikacijske infrastrukture.
Varstvo okolja
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Pri opredelitvi meril in pogojev za posege v prostor je potrebno upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora za varovanje naravne in kulturne dediščine.
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje SDUN – P10 zajema območje ob Reški cesti – magistralne ceste M 10-4.
(2) V ureditvenem območju SDUN-P10 se nahajajo zemljišča s parc. št. 1230/3, 1235/2, 1235/5, 1235/19, 1235/37 in 1235/38, vse k. o. Zalog.
(3) Območje se ne nahaja v območju, ki bi bilo zavarovano s katerikoli aktom niti v območju, ki bi bilo varovano z Uredbo o ekološko pomembnih območjih ali Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SDUN – P10)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave SDUN – P10 podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu SDUN – P10 pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
5. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
6. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna,Vojkova ulica 9, Postojna,
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
8. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
10. Komus d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
11. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
12. Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
13. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
14. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
16. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
(2) Ter drugi podajalci programov in mnenj:
1. KS Postojna, Jamska 9, Postojna,
2. Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica, Cankarjeva 6, Postojna,
3. Obrtna zbornica Postojna, Jenkova ulica 1, Postojna,
4. RRA Notranjsko - kraške regije d.o.o., Kolodvorska cesta 5, Pivka,
5. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
(3) Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
(4) V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 15 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
(5) Kolikor se v postopku priprave SDUN – P10 ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
(6) Celovite presoje vplivov na okolje v postopku izdelave SDUN – P10 ni potrebno izvesti, kar je ugotovljeno v Odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-153/2005-IL z dne 28. 12. 2005.
(7) Postopek priprave in sprejema SDUN – P10 vodi Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Naročnik vseh strokovnih podlag ter SDUN – P10 je pobudnik SDUN – P10, Sago d.o.o., Kogojeva 2, Ljubljana.
(8) Izdelovalec SDUN – P10 mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi ZUreP-1.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag in dopolnitvi prostorskega izvedbenega akta je treba upoštevati in uporabiti:
1. vse vsebinsko pomembne že izdelane strokovne podlage za veljavne planske akte in UN – P10,
2. veljavni UN – P10,
3. strokovne rešitve načrtovanih omrežij javne infrastrukture,
4. vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave in sprejema SDUN – P10.
(2) Pred izdelavo predloga SDUN – P10 morajo biti izdelane strokovne podlage, določene z 20., 21. in 22. členom Pravilnika.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovna rešitev za načrtovano dopolnitev, ki bo možna in smiselna zaradi prostorskih, okoljskih, tehničnih, tehnoloških ali drugih dejavnikov, bo pridobljena v okviru izdelave strokovnih podlag.
(2) SDUN – P10 izdela skladno s 158. ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena ZGO-1.
8. člen
(navedba in način pridobitev geodetskih podlag)
Pri izdelavi SDUN – P10 se bodo uporabljale te podlage: digitalni geodetski posnetek, ki ga pridobi pobudnik, digitalni katastrski načrt, temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto posnetki (DOF).
9. člen
(roki za pripravo prostorskega izvedbenega akta)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|AKTIVNOST            |IZVAJALEC   |ZAČETEK  |ZAČETEK/KONEC |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Priprava predloga programa    |Občina     |3 dni   |december 2005 |
|priprave             |Postojna    |     |        |
|                 |izdelovalec  |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Obvestilo o nameri izdelave SDUN |Občina     |60 dnevni |december 2005 |
|– P10              |Postojna    |rok    |        |
| za CPVO             |izdelovalec  |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Prejem odločbe o nepotrebnosti  |MOP      |1 dan   |5. 1. 2005   |
|izvedbe CPVO           |        |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Sprejem programa priprave ter  |župan     |7 dni   |januar 2005  |
|uradna objava          |        |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Priprava gradiva za pridobitev  |Občina     |10+15dni |februar 2006  |
|smernic in pridobitev smernic  |Postojna    |     |        |
|                 |izdelovalec  |     |        |
+----------+----------------------+---------------+----------+---------------+
|Izdelava |Preveritev že     |izdelovalec  |60 dni  |marec 2006,  |
|predloga |izdelanih in izdelava |        |     |april 2006   |
|SDUN – P10|dodatnih strokovnih  |        |     |        |
|     |podlag        |        |     |        |
|     |           |        |     |        |
|     +----------------------+---------------+     |        |
|     |Izdelava predloga   |izdelovalec  |     |        |
|     |SDUN – P10      |        |     |        |
|     |           |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Sprejem sklepa o 15-dnevni javni |župan     |3 dni   |maj 2006    |
|razgrnitvi predloga       |        |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Javno naznanilo lastnikom    |Občina     |20 dni  |maj 2006    |
|zemljišč;            |Postojna    |     |        |
|Obvestilo o javni razgrnitvi se |        |     |        |
|objavi najmanj osem dni pred   |        |     |        |
|začetkom javne razgrnitve    |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Javna obravnava z javno     |Občina     |15 dni  |maj 2006    |
|razgrnitvijo           |Postojna,   |     |        |
|                 |izdelovalec  |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Priprava stališč do podanih   |Občina     |15 dni  |junij 2006   |
|pripomb in izdelava dopolnjenega |Postojna,   |     |        |
|predloga             |izdelovalec  |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Izdelava predloga za 1. branje |izdelovalec  |7 dni   |junij 2006   |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Priprava gradiva za 1. branje na |Občina     |15 dni  |julij 2006   |
|seji OS             |Postojna    |     |        |
|                 |izdelovalec  |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Sprejem predloga v 1. branju na |Občinski svet |1 dan   |julij 2006   |
|seji OS             |        |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga  |izdelovalec  |10 dni  |julij 2006   |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Pridobitev mnenj k dopolnjenemu |Občina     |7 + 15 dni|avgust 2006  |
|predlogu             |Postojna    |     |        |
|                 |izdelovalec  |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga  |izdelovalec  |8 dni   |september 2006 |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Priprava gradiva za 2. branje na |Občina     |15 dni  |september 2006 |
|seji OS             |Postojna    |     |        |
|                 |izdelovalec  |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Sprejem usklajenega predloga   |Občinski svet |15 dni  |oktober 2006  |
|v 2. branju na seji OS      |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Objava v Uradnem listu RS    |Občina     |10 dni  |oktober 2006  |
|                 |Postojna    |     |        |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
|Izdelava končnega elaborata   |izdelovalec  |5 dni   |november 2006 |
|                 |        |     |        |
+---------------------------------+---------------+----------+---------------+
10. člen
(obveznosti financiranja priprave prostorskega izvedbenega akta)
Pobudnik za izdelavo SDUN – P10, Sago d.o.o., Kogojeva 2, Ljubljana, zagotovi sredstva za izdelavo strokovnih podlag in SDUN – P10.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003-11/2005
Postojna, dne 13. januarja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.