Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

251. Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav, stran 585.

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 10. člena Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna (Uradni list RS, št. 141/04), 9. in 12. člena Odloka o simbolih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 93/05), 22. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) in 31. člena besedila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 46/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 44/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1) – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20 – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Krajevni skupnosti Bukovje – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca I v Postojni – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05), 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05) izdajam
P R A V I L N I K
o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav
1. člen
S tem pravilnikom se določajo natančnejša merila in pogoji za oblikovanje in določitev primernih lokacij objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje, ki so postavljene na površinah in objektih v lasti Občine Postojna, ostalih javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih, in sicer:
1. tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje ali oglaševanje (mediji na prostem),
2. turističnih in drugih obvestilnih tabel,
3. znakov za označitev lokalnih kolesarskih poti,
4. znakov za označevanje ulice.
2. člen
(definicije)
(1) Table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno ali zvočno obveščanje ali oglaševanje (mediji na prostem) so:
1. nepremični:
a) reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave,
b) reklamni panoji (mali, srednji, veliki – jumbo panoji),
c) reklamni panoji z vrtljivo površino,
d) elektronski reklamni panoji (display),
e) reklamni stolpi,
f) svetlobne vitrine,
g) slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
h) zvočni objekti in naprave,
i) drugi reklamni objekti.
2. premični: A-panoji, table, deske, transparenti, platna, praporji, zastave, baloni, svetlobne projekcije, slišni objekti ali naprave, ter z vidnim oglasom oblikovana oziroma poslikana vozila.
3. Oglasi: plakati, nalepke, transparenti, napisi, znaki in simboli s sporočilno vsebino.
(2) Turistične in druge obvestilne table so:
1. Znaki za obveščanje o kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter spomenikih
2. Znaki za obveščanje o smeri, v kateri so kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt in naprava znotraj območja znamenitosti ali naselja
3. Znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, pokrajino, občino ali naselje
4. Znaki za podajanje prometnih, turističnih in drugih informacij na prometnih površinah zunaj vozišča ceste (počivališča, parkirišča) in na drugih površinah ob cesti, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti.
(3) Znaki za označitev lokalnih kolesarskih poti so znaki oziroma lamele, ki označujejo lokalne kolesarske poti.
(4) Znaki za označevanje ulice so znaki, ki označujejo imena ulic.
Splošna merila in pogoji za oblikovanje in določitev primernih lokacij
3. člen
Splošna merila in pogoji za oblikovanje in določitev primernih lokacij veljajo za vse objekte, navedene v 2. členu tega pravilnika in sicer so z njimi določene dopustne lokacije, način njihove postavitve in oblikovanja.
4. člen
(primernost lokacij tabel za oglaševanje)
(1) Tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje ali oglaševanje (mediji na prostem) – v nadalj.: Table za oglaševanje, določeni v 1. točki 2. člena tega pravilnika, ni dovoljeno postavljati:
1. v javne parke in v parkovne ureditve,
2. v drevorede,
3. ob pokopališča,
4. ob obronke gozdov,
5. ob vodotoke,
6. na robove naselij, če s tem poslabšajo vedutne razglede,
7. v kakovostno oblikovanih delih ulic,
8. v območju ulic z vedutnimi pogledi,
9. 50 m pred tablo, ki označuje naselje,
10. v bližino križišč, če se s tem zmanjša polje preglednosti.
(2) Ne glede na prejšnjo točko se smejo:
1. reklamni stolpi postavljati v javne parke in parkovne ureditve
2. table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno ali zvočno obveščanje ali oglaševanje (mediji na prostem) postavljati v drevoredih, ki so kot primerno označeni v Strokovnih podlagah o primernosti lokacij za postavitev turističnih, obvestilnih, reklamnih in drugih tabel (v nadalj. Strokovne podlage), ki so priloga tega Pravilnika.
(3) Poleg prejšnjih točk tega člena je potrebno pri tablah za oglaševanje, navedenih v 9.c, 10., 11. in 14. členu tega Pravilnika, upoštevati še ta določila:
1. postavitev je dovoljena v:
a) območju mestnih vpadnic (Ljubljanska cesta od h. št. 12 naprej, Titova cesta do zgoščenega stavbnega tkiva, Reška cesta, območje Kazarij do križišča z Reško cesto),
b) Industrijsko–obrtnih in poslovnih območjih (Kazarje, Industrijsko–obrtna cona pri LIV-u, poslovno obrtna cona Veliki Otok in druge industrijsko-obrtne cone in poslovna območja),
c) trgovskih območjih in kompleksih, ki se ne nahajajo v mestnem središču,
d) športnih območjih in kompleksih.
2. nameščanje ni dovoljeno na stanovanjske stavbe in javne objekte, v območjih stanovanjskih sosesk, na vrtnih ograjah stanovanjskih hiš in javnih zgradb v mestnem središču, katerega območje je določeno v Strokovnih podlagah, ki so priloga tega Pravilnika,
3. postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa najmanj 3 m, dimenzija pa ne sme presegati 12 m2,
4. plakati ne smejo biti manjši od velikosti objekta,
5. dovoljena je postavitev na protihrupne in oporne zidove, na notranje stene konstrukcije podvozov ali nadvozov in ob gradbene ograje ali nanje, pod pogojem, da tak poseg izboljšuje zunanjo podobo,
6. postavitev mora biti glede na podlago navpična, glede na cestišče pravokotna ali vzporedna ter vsaj 10 m od roba cestišča in 0,75 m nad njim, z izjemo postavitve objekta kot je navedeno v prejšnji alineji te točke,
7. postavitev objektov v območju drogov javne razsvetljave zahteva prilagoditev ritma postavitve objektov ritmu drogov javne razsvetljave.
5. člen
(merila in pogoji za oblikovanje tabel za oglaševanje)
(1) Table za oglaševanje, določene v 1. točki 2. člena tega pravilnika, morajo biti:
1. umeščene v prostor kot sklenjene celote, ki jih narekuje urbana struktura mesta oziroma kraj postavitve in sicer je za objekte v enem sklopu ali območju obvezna uporaba enotnega načina oblikovanja, postavitve v prostor in izvedbe: enaki gabariti, enoten način postavitve in izvedbe ter izbira materialov in osvetlitve,
2. umeščene v prostor tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
3. oblikovno usklajene z drugimi elementi uličnega prostora in urbane opreme,
4. oblikovane v skladu s Smernicami za celovito oblikovanje objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje v Občini Postojna,
5. konstrukcijsko in oblikovno postavljene na način, ki ga določajo Smernice za celovito oblikovanje objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje v Občini Postojna (v nadalj. Smernice), ki so priloga tega Pravilnika.
(2) Table za oglaševanje, določene v 1. točki 2. člena tega pravilnika, ne smejo:
1. okrniti arhitekture objektov, vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače moteče vplivati,
2. zakrivati pogledov na kulturno in naravno dediščino ter na kakovostno oblikovano arhitekturo ali omejevati kakovostnih vedutnih pogledov,
3. presegati merila okoliške arhitekture,
4. ovirati in ogrožati prometne varnosti.
(3) Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva svetlobe ne sme biti moteča za stanovalce v soseščini.
(4) Table za oglaševanje tržne narave morajo biti na vidnem mestu označeni z znakom Občine Postojna in logotipom izvajalca.
6. člen
(merila in pogoji za oblikovanje in primernost lokacij turističnih in drugih obvestilnih tabel)
Splošna merila in pogoji za oblikovanje in določitev primernih lokacij turističnih in drugih obvestilnih tabel, določenih v 2. točki 2. člena tega pravilnika, so določeni z:
1. 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 103., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 127., 130., 131., 132., 133. členom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),
2. Smernicami, ki so priloga tega Pravilnika,
3. Strokovnimi podlagami, ki so priloga tega Pravilnika.
Posebna merila in pogoji za oblikovanje in določitev primernih lokacij
7. člen
Pri umeščanju v prostor in oblikovanju objektov, ki so predmet tega Pravilnika se poleg splošnih meril in pogojev, določenih z določili 3., 4., 5. in 6. člena tega Pravilnika, upošteva tudi posebna merila in pogoje za posamezne objekte.
8. člen
(oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave – obešanke)
(1) Oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave – obešanke so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni oglasom.
(2) Njihove dimenzije so največ do 150 x 100 cm vertikalne postavitve.
(3) Na drog javne razsvetljave so ustrezno pritrjeni, na višini najmanj 4,5 m in sicer 4,5 m svetle višine med tlemi in spodnjim robom nosilca.
(4) Na drog javne razsvetljave se lahko namesti največ en pano pravokotno na smer vozišča na zunanjo stran droga, glede na svetlobni profil vozišča.
(5) Oglasne panoje na drogovih javne razsvetljave se postavlja na vsak drugi drog javne razsvetljave v mestu Postojna, in sicer na ulicah: Titova cesta, Reška cesta, Ljubljanska cesta, Kosovelova cesta.
(6) Nameščanje ni dovoljeno:
1. na drogovih javne razsvetljave, kjer so stojna mesta za nameščanje zastav, drevoredih,
2. bližje kot 100 m od mestnega središča.
9. člen
(reklamni panoji: mali, srednji, veliki (jumbo) panoji)
Reklamni panoji so mali, srednji in veliki panoji – jumbo panoji.
9.a člen
(mali panoji)
(1) Mali reklamni panoji so objekti za oglaševanje in obveščanje. Združujejo se v skupke – v nadalj.: reklamne grozde, ki so sestavljeni iz najmanj treh panojev v enostranični, dvostranični, tristranični ali štiristranični izvedbi.
(2) Primerne lokacije so: območje PTC – Primorke, Reška cesta – pri Zalogu, Ljubljanska cesta – po vstopu v mesto iz smeri Ljubljana, in sicer v območju vojašnic, poslovno obrtna cona Veliki Otok, poslovno obrtna cona Kazarje.
(3) Dimenzije so določene s Smernicami, in sicer: širina 120 cm, višina a x 40 cm (a = 1 do 6).
(4) Maksimalna površina posameznega oglasa (enega oglaševalca) je 120 x 120 cm.
9.b člen
(srednji panoji – plakatni panoji)
(1) Srednji reklamni panoji – plakatni panoji so pravokotne oblike, izdelani iz nerjavečega materiala.
(2) Površina plakatnega panoja je 100 x 140 cm ali 200 x 140 cm.
(3) Vodoravna stranica je lahko ukrivljena v radiu do 160 cm.
(4) Izvedba postavitve oglasnega (plakatnega) panoja je mogoča v štirih izvedbah:
1. Ps – stenski; to je enostranski pano, vijačen na nosilno površino,
2. Pe, Pe+Pe – enostranski pano; mogoča je postavitev enega ali dveh enostranskih panojev v liniji, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
3. Pd – dvostranski pano; mogoča je postavitev enega ali dveh enostranskih panojev, ki se stikata s hrbtom, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
4. Pt – tristranski pano, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
5. P – obstoječi ravni panoji.
(5) Dodatne lokacije izven mesta Postojna so lahko možne le s soglasjem Oddelka za okolje prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna ter pristojne Krajevne skupnosti.
(6) Na objektu srednjega reklamnega panoja mora biti vidno ime upravljavca in znak občine.
9.c člen
(veliki panoji – jumbo panoji)
Veliki (jumbo) reklamni panoji so objekti večjih dimenzij, in sicer so dopustne dimenzije: 3 x 4m ali 2,3 x 5m z maksimalno površino 12 m2.
10. člen
(reklamni panoji z vrtljivo površino)
Največja dopustna površina vrtljivega prikazovalnika z okvirom je 20 m2.
11. člen
(fiksna mesta za postavitev transparentov)
(1) Čezcestni transparent je objekt, na katerem je natiskan oglas.
(2) Obvezna je izvedba iz neodsevnega materiala z upoštevanjem specifičnih podnebnih pogojev v Občini Postojna. Dopustna je dvostranska izvedba.
(3) Največja površina transparenta je: v = 0.80 do 1.00 m in d = 5.0 do 8.0m, spodnji rob je najmanj 5.5m nad voznim pasom cest.
(4) Lokacije so dopustne v mestu Postojna, in sicer so določene s Strokovnimi podlagami.
(5) Drogovi za čezcestne transparente so izdelani iz debelostenskega kovinskega profila okroglega ali pravokotnega prereza. Drogovi so visoki največ 900 cm. Mere droga in temeljenje za čezcestne transparente morajo biti statično preračunane.
(6) Nosilci čezcestnih transparentov so nameščeni na drogu in so namenjeni pritrditvi čezcestnih transparentov. Izdelani so iz jeklene vrvi premera 0,8 cm.
12. člen
(elektronski reklamni panoji – displayi)
Postavitev elektronskih reklamnih panojev je dopustna:
1. v območju mestnih vpadnic (Ljubljanska cesta od h. št. 12 naprej, Titova cesta do zgoščenega stavbnega tkiva, Reška cesta, območje Kazarij do križišča z Reško cesto)
2. v industrijsko–obrtnih in poslovnih območjih (Kazarje, Industrijsko–obrtna cona pri LIV-u, poslovno obrtna cona Veliki Otok in druge industrijsko-obrtne cone in poslovna območja)
3. v trgovskih območjih in kompleksih,
4. v športnih območjih in kompleksih,
5. v območjih pomembnejših prometnih križišč,
6. na stavbah in funkcionalnih zemljiščih stavb v mestnem središču pri čemer je za presojo ustreznosti lokacije obvezna izdelava elaborata, določenega s 15. členom tega Pravilnika.
13. člen
(reklamni stolpi)
(1) Reklamni stolpi so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni za malo plakatiranje.
(2) Sestavljeni so iz dveh betonskih cevi Ø 116 cm skupne višine 240 cm, iz betonskega podstavka in polkrožne kape.
(3) Reklamni stolpi se postavljajo v mestnem središču Postojne, kjer imajo mestotvorno funkcijo in v vaških jedrih na javnih površinah, kjer je zaradi posebnih oblikovalskih zahtev ustreznejša okrogla oblika oglasnega stebra.
14. člen
(svetlobne vitrine)
(1) Postavitev svetlobnih vitrin ob mestnih vpadnicah je dopustna neposredno nad tlemi ali s svetlo višino nad tlemi najmanj 2,40 m in največ 2,60 m.
(2) Možna je postavitev v območjih sodobnih urbanih ureditev.
15. člen
(slikovno ali pisno obdelane stene stavb)
(1) Postavitev objekta za oglaševanje na stavbi zahteva izdelavo celostne idejne rešitve, ki upošteva in prikazuje njegovo umestitev na fasado objekta in upošteva členitev ter ostale arhitekturne značilnosti fasade in mikroambienta.
(2) Slikovna ali pisna obdelava stene zgradbe ali zavese gradbenih odrov zahteva celostno idejno rešitev, ki upošteva in prikazuje njegovo umestitev na fasado objekta in upošteva členitev ter ostale arhitekturne značilnosti fasade in mikroambienta ter prikazuje idejno skico poslikave ali svetlobne obdelave.
16. člen
(ostali oglasni objekti (premični) in obvestilni znaki)
(3) Merila in pogoji za oblikovanje in določitev primernih lokacij za vse objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje, ki so postavljene na površinah in objektih v lasti Občine Postojna, ostalih javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih, in sicer:
1. tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje ali oglaševanje (mediji na prostem),
2. turističnih in drugih obvestilnih tabel,
3. znakov za označitev lokalnih kolesarskih poti,
4. znakov za označevanje ulice
so določeni s Smernicami in Strokovnimi podlagami.
(4) Za postavitev vseh objektov, ki so določeni z 2. členom tega Pravilnika, je potrebno pridobiti soglasje Oddelka za okolje prostor in urbanistično načrtovanje ob predložitvi skice, točne lokacije oglasnega objekta in določitve vplivnega območja.
17. člen
(pisava)
Velikost pisave na objektih za oglaševanje naj bo prirejena kategoriji udeležencev v prometu, ki jim je oglas namenjen.
18. člen
(konstrukcija)
(1) Nosilna konstrukcija objektov za oglaševanje z izjemo A-panojev in plakatnih stebrov, mora biti izdelana iz trajnih materialov s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi.
(2) Celotna nosilna konstrukcija in temelji morajo biti določeni na podlagi izračunov.
(3) Nosilna konstrukcija mora biti izdelana iz kovinskih profilov. Kovinski profili morajo biti zaščiteni z antikorozijskim premazom, vročecinkani ali izdelani iz nerjavečega materiala.
19. člen
(oblika in material)
(1) Oblika in material za posamezni tip objektov za oglaševanje mora biti enotna na območju celotne Občine Postojna in skladna s Smernicami, ki so priloga tega Pravilnika.
(2) Izjemoma je, glede na specifične krajevne razmere – tipična ruralna arhitektura, dopustna tudi drugačna konstrukcija (lesena, betonska…), ki mora biti znotraj posameznega naselja enotna.
(3) Na vsako odstopanje od enotnega koncepta je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa pristojnega za prostor na Občini Postojna.
20. člen
(dimenzije)
Dimenzije vseh objektov, ki so določeni z 2. členom tega Pravilnika, so določene s Smernicami, ki so priloga tega Pravilnika.
21. člen
(kataster oglasnih mest)
(1) Lokacije vseh objektov, ki so določeni z 2. členom tega Pravilnika, so za celotno območje Postojna evidentirane v katastru lokacij oglasnih mest v tabelarični obliki s podatki o naselju, lokaciji namestitve, s parcelno številko in katastrsko občino, lastnikom in tipom oglasnega mesta.
(2) Sestavni del katastra oglasnih mest je grafična priloga, ki vsebuje:
1. Pregledna karta prikaza lokacij oglasnih mest v območju Občine Postojna, M 1: 25000,
2. Prikaz lokacij oglasnih mest po posameznih naseljih, M 1: 5000 (DKN),
3. Prikaz lokacij oglasnih mest v mestu Postojna, M 1: 5000 (DKN).
(3) Kataster oglasnih mest izvajalec ažurira najmanj enkrat letno.
Končne določbe
22. člen
Poleg lokacij, ki so določene s tem Pravilnikom, lahko pristojna občinska služba po merilih tega Pravilnika določi nove lokacije za oglaševanje.
23. člen
Kadar je treba objekte za oglaševanje, ki so določeni v grafični prilogi tega pravilnika, odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v prostor, določi pristojna občinska urbanistična služba nove nadomestne lokacije po merilih tega pravilnika tako, da ostane skupno število določenih lokacij nespremenjeno.
24. člen
Vsi objekti, ki so določeni z 2. členom tega Pravilnika, morajo biti redno vzdrževani in postavljeni v skladu s tem Pravilnikom.
25. člen
Kataster oglasnih mest z grafičnimi prilogami je na vpogled na Oddelku za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna.
26. člen
(1) Vloga za soglasje k postavitvi objektov, določenih z 8., 9., 9.a, 9.b in 9.c, 10., 11., 12., 13., 14. in 15. členom tega Pravilnika vsebuje, kolikor ni določeno drugače, najmanj:
1. zemljiškoknjižni izpisek, star največ 3 mesece,
2. kopijo katastrskega načrta, staro največ 3 mesece, z vrisanim tlorisom objekta,
3. soglasje lastnika zemljišča v primeru zasebne lastnine zemljišča,
4. grafični prikaz objekta, ki mora vsebovati najmanj tloris, dimenzije in pogled na načrtovano postavitev objekta za oglaševanje; priporočljiva je fotomontaža.
5. Grafični prikaz ureditve mikrolokacije objekta s posnetkom dejanskega stanja v M 1: 500, oziroma M 1: 200.
(2) K vlogi za oglaševanje na gradbenih ograjah je treba priložiti gradbeno dovoljenje za objekt ali gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela in sporočilo o začetku del.
(3) Pridobitev soglasja iz prve točke tega člena ne nadomešča obveznosti pridobitve ostalih projektnih pogojev in soglasij ter dovoljenj za poseg v prostor (npr.: lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje, ustrezna soglasja upravljavcev gospodarske javne infrastrukture, npr. DRSC), ki jih mora stranka pridobiti skladno z 80. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popr.), Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04) in 50. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2006
Postojna, dne 11. januarja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.