Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

248. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik – del in CT 29 Križišče Drama – del, stran 577.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik – del in CT 29 Križišče Drama – del
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik – del in CT 29 Križišče Drama – del (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03).
Veljavni prostorski ureditveni pogoji za ta območja dovoljujejo le prenovitvena dela brez prizidav in nadzidav objektov.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu z današnjim stanjem v prostoru, potrebami in z razvojnimi namerami SNG Drame. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Obseg in predviden program
– predvidena je prenova, nadzidava in dozidava stavbe Drame, gradnja spremljajočih prostorov pod trgom pred Dramo in pod ulico Gradišče ter ureditev dostopa do dvorane v osrednjem delu Nemške hiše.
– posegi bodo zagotovili funkcionalno posodobitev delovanja Drame in materialno-tehnično sanacijo obstoječih stavbnih struktur. Predvidena je ureditev trga pred Dramo in ureditev podzemne povezave pod Slovensko cesto z načrtovano stavbo »Šumi«.
(2) Promet
Vse obodne ceste so ohranijo v sedanjih gabaritih in s sedanjim prometnim režimom. Dostava do objekta je predvidena z Igriške ulice.
Novih parkirnih kapacitet v okviru novogradnje ne bo, uporabljala se bodo javna parkirišča.
(3) Komunalna ureditev
V okviru komunalne ureditve se povzamejo obstoječi komunalni vodi in predvidijo prestavitve ter nove komunalne ureditve v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(4) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Opredeli se ustrezna osončenost sosednjih objektov.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
(5) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Za celotno območje veljajo:
– Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 60/93),
– Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 46/90-2229),
– Register nepremične kulturne dediščine RS (Uradni list RS, št. 25/02).
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(6) Ostale usmeritve
Določi se etapnost posegov.
Opredelijo se rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opredeli se gradbeno-tehnična protipotresna sanacija objekta Drame in sosednjih objektov v ali ob katerih se bodo izvajali posegi. Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega prostor med Erjavčevo ulico na severu, Slovensko cesto na vzhodu, Igriško ulico na zahodu in Gregorčičevo ulico na jugu. Velikost je okoli 8.065 m2. Ureditveno območje se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1547 Ljubljana
16. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana
17. JP Snaga, Povšetova 6, Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana
2. MOL, MU Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestni trg 15, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Za izdelavo OLN se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in ostala gradiva, ki so bila že izdelana za obravnavano območje. Dopolnijo se tako, da vsebujejo:
1. strokovne podlage in usmeritve za izdelavo OLN o naravnih lastnostih: geomorfoloških, hidroloških, seizmičnih lastnosti, klimatskih razmer ter odprtih prostorov;
2. strokovne podlage in usmeritve za izdelavo OLN o ustvarjenih razmerah:
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, pomembne vedute, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, kulturna dediščina...),
– gradbeno-tehničnega stanja stavbnega fonda,
– parcelacija in lastništvo oziroma pravica uporabe in razpolaganja z objekti in zemljišči,
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji: razčlenitev in prikaz omejitev glede razvojnih možnosti,
– možnih povečanj obremenitev skupnih površin, objektov in naprav,
– vplivov na naravno in kulturno dediščino;
3. korigirano natečajno rešitev zazidave;
4. varovanje okolja (osončenje, hrup, čistost zraka itd.);
5. ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot podlaga za OLN se izdelajo tudi:
– prometno rešitev uvoza v dostavni objekt z Igriške ulice,
– konservatorske smernice za posege v spomeniškovarovane stavbe.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev je na javnem natečaju izbrana rešitev, usklajena s pripombami nosilcev urejanja prostora.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem MU MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambuliran posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava strokovnih podlag je predvidena dva meseca po prostorski konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto in pol po prostorski konferenci. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je SNG Drama Ljubljana.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-304/2005-36
Ljubljana, dne 3. januarja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.