Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

226. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji, stran 527.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji, ki ga je pod številko projekta 1256/04 decembra 2005 izdelal PA Prostor, d. o. o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za rekonstrukcijo ceste G2-108/1182 Ribče–Litija od km 8 + 740 do km 10 + 146 – Zgornji Log, ki ga je pod številko projekta PVO-052/04 maja 2004 izdelal IMOS GEATEH, d. o. o., Ljubljana, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 30. januarja 2006 do 28. februarja 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Javna obravnava bo potekala 13. februarja 2006 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 28. februarja 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na sami javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DLN Zg. Log pri Litiji«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v glasilu Občan.
Št. 350-08-61/2005-AnK
Ljubljana, dne 16. januarja 2006
EVA 2006-2511-0064
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor