Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

222. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin, stran 501.

Na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odl. US in 90/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
1. člen
Ta pravilnik določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance.
2. člen
Občine posredujejo podatke, ki jih določajo Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P), Poročilo o izdatkih po funkcionalni klasifikaciji (obrazec P1) in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (obrazec P2), ki so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.
Do sprejema občinskega proračuna za leto 2006 skladno s pravilnikom, ki določa pripravo proračunov občin po programski klasifikaciji oziroma za čas začasnega financiranja, občine posredujejo samo podatke na obrazcih P in P1.
3. člen
Občine posredujejo podatke na obrazcih iz prejšnjega člena Ministrstvu za finance do 15. dne v mesecu za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca tekočega leta v pisni obliki in po elektronskem mediju.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 8/04, 34/04 in 10/05).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2005
Ljubljana, dne 10. januarja 2006
EVA 2005-1611-0204
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance