Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

2. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o policiji (ZPol-UPB2), stran 1107.

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o policiji (ZPol-UPB2), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije potrdil na seji dne 17. junija 2004 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/04 z dne 21. septembra 2004, so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, zato je Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 26. januarja 2005 potrdil
P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona
o policiji (ZPol-UPB2)
I. V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o policiji (ZPol-UPB2) se uvodni del pravilno glasi:
»Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. junija 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o policiji, ki obsega:
– Zakon o policiji – ZPol (Uradni list RS, št. 49/98 z dne 3. 7. 1998),
– Zakon o policiji – popravek – ZPol (Uradni list RS, št. 66/98 z dne 1. 10. 1998),
– Zakon o dopolnitvi Zakona o policiji – ZPol-A (Uradni list RS, št. 93/01 z dne 23. 11. 2001),
– Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),
– Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 56/02 z dne 28. 6. 2002),
– Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb – ZPNOVS (Uradni list RS, št. 26/03 z dne 13. 3. 2003),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o razveljavitvi prvega, drugega in tretjega odstavka 49. člena Zakona o policiji, ki začne učinkovati po enem letu od objave v Uradnem listu RS, št. U-I-272/98 (Uradni list RS, št. 48/03 z dne 23. 5. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji – ZPol-B (Uradni list RS, št. 79/03 z dne 12. 8. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-F (Uradni list RS, št. 43/04 z dne 26. 4. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji – ZPol-C (Uradni list RS, št. 50/04 z dne 6. 5. 2004) in
– Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004).«.
 
II. 49. in 49.a člen se pravilno glasita:
»49. člen
(prenehal veljati)
49.a člen
Za izplačilo stroškov in nagrad osebam za tajno policijsko delovanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov, ki so odobreni na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja kazenski postopek, ter za plačilo koristnih informacij v zvezi s kaznivimi dejanji ali njihovimi storilci (v nadaljnjem besedilu: sredstva za posebne operativne namene), se v okviru proračuna, v finančnem načrtu policije, določijo namenska finančna sredstva. Podatki o izplačilih se vodijo v ločenih evidencah skladno s predpisi, ki urejajo posamezna področja. Poslovanje s sredstvi za posebne operativne namene predpiše minister z navodilom.
Od denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka se ne plačujejo davki in prispevki za socialno varnost oziroma druge dajatve, ki jih določajo predpisi.
(Opomba: prenehanje uporabe tega člena s 1. 1. 2005, v delu, ki se nanaša na oprostitev plačila dohodnine, glej Zakon o dohodnini – ZDoh-1, Uradni list RS, št. 54/04).
Št. 210-01/94-5/31
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 63-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost