Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

Kazalo

27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varstvo Republike Moldove, stran 570.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARSTVO REPUBLIKE MOLDOVE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varstvo Republike Moldove, podpisan v Ljubljani 10. aprila 2003.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARSTVO REPUBLIKE MOLDOVE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije
ter
Ministrstvo za delo in socialno varstvo Republike Moldove,
v nadaljevanju pogodbenika,
sta se v želji po spodbujanju medsebojnega sodelovanja na področju dela in socialnih zadev
sporazumela o tem:
1. člen
Za sodelovanje sta pristojni:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije;
b) na moldovski strani: Ministrstvo za delo in socialno varstvo Republike Moldove.
2. člen
Predvidene so zlasti te oblike sodelovanja:
1. izmenjava strokovnjakov za delo in socialne zadeve;
2. posvetovanje in dodatno usposabljanje strokovnjakov;
3. izmenjava ustreznega strokovnega gradiva, zlasti o izvajanju programov politike dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov ter drugega gradiva s področja dela ministrstev kakor tudi ustreznih strokovnih mnenj.
Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja se za vsak posamičen primer sporazumno določita za dve leti.
3. člen
Pogodbenika določita te prednostne naloge:
a) izmenjava izkušenj o zakonodajni in institucionalni ureditvi trga dela, politike zaposlovanja in ukrepov za socialno varstvo brezposelnih;
b) izmenjava informacij o odnosih med delodajalci in delojemalci, kolektivnih pogodbah in zakonski ureditvi delovanja trga dela;
c) izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in zagotavljanje ustrezne podpore skupinam z neugodnim položajem na trgu dela (prvi iskalci zaposlitve, invalidi idr.)
d) izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti ukrepov za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
e) izmenjava izkušenj o delovanju inšpekcije dela predvsem z vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja nesreč pri delu;
f) proučitev stanja, možnosti in interesov za razvoj raznih oblik sodelovanja na področju zaposlovanja;
g) izmenjava izkušenj o mehanizmih in finančnih virih za izvajanje ukrepov na področju trga dela;
h) izmenjava izkušenj v zvezi z migracijskimi tokovi delovne sile, vključno s proučitvijo možnosti za sodelovanje na tem področju;
i) izmenjava izkušenj o mehanizmih in metodah za izvajanje politike socialnega varstva družin in spodbujanje enakih možnosti žensk in moških;
j) izmenjava izkušenj o zakonodajni ureditvi socialne varnosti s poudarkom na sistemu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja ter zavarovanja za primer nesreč pri delu in poklicnih bolezni.
4. člen
Pogodbenika se dogovorita, da stroške potovanja strokovnjakov krije pošiljatelj, stroške nastanitve pa gostitelj.
Gostitelj poskrbi za pripravo ustreznega strokovnega programa.
5. člen
Ta sporazum se sklene za štiri leta. Po poteku tega časa se njegova veljavnost samodejno podaljša vsakokrat za eno leto, razen če kateri koli pogodbenik sporazuma pisno ne odpove po diplomatski poti najkasneje tri mesece pred njegovim potekom.
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko pogodbenika po diplomatski poti prejmeta pisno obvestilo o izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno v Ljubljani dne 10. aprila 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem, moldovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi določb sporazuma prevlada besedilo v angleškem jeziku.
Za Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Republike Slovenije
Dr. Vlado Dimovski, l. r.
 
Za Ministrstvo za delo in
socialno varstvo
Republike Moldove
Valerian Revenco, l. r.
A G R E E M E N T
ON CO-OPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia
and
the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Moldova,
hereinafter referred to as the Contracting Parties,
desirous to promote mutual co-operation between the Contracting Parties in the field of labour and social affairs,
have agreed as follows:
Article 1
The competent authorities dealing with co-operation are:
a) On the Slovene side: The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia;
b) On the Moldovan side: The Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Moldova.
Article 2
The co-operation shall primarily take the following forms:
1. Exchange of experts in the fields of labour and social affairs;
2. Providing consultation and additional training of experts;
3. Exchange of professional materials in the relevant fields, in particular on implementation of programmes for labour and employment policies, legislative proposals and other materials related to the work of both Ministries as well as exchange of relevant expert opinions.
The type and scope of specific forms of co-operation shall be determined on a case to case basis, by mutual agreement for a period of two years.
Article 3
The Contracting Parties hereby determine the following priorities:
a) Exchange of experiences related to legislative institutional framework in the field of labour market, labour force employment policies and measures of social protection of unemployed persons;
b) Exchange of information on the system of industrial relations, collective agreements and legislative regulation regarding the functioning of the labour market;
c) Exchange experiences related to special programmes preventing long-term unemployment and providing adequate support to vulnerable groups on the labour market (first time job seekers, the disabled, etc.);
d) Exchange of experiences related to the methods used to determine the efficiency of measures on implementing active employment policies;
e) Exchange of practical experiences related to the functioning of labour inspection, especially from the point of view of safety and health at work and prevention of accidents at work;
f) Examination of situations, possibilities and interests in developing various forms of co-operation in the field of employment;
g) Exchange of experiences related to mechanisms and financial sources for implementation of measures on the labour market;
h) Exchange of experiences related to regulation of labour force migration flows, including the examination of possibilities of collaboration in this field;
i) Exchange of experiences related to mechanisms and methods of implementation of policies in the field of social protection of families and promotion of equal opportunities between women and men;
j) Exchange of experience regarding the legislative framework in the field of social security, particularly with regard to non-state pension system and insurance in the cases of accidents at work and occupational diseases.
Article 4
The Contracting Parties agree that the costs of travelling of experts shall be paid by the sending Party and the accommodation costs shall be met by the host Party.
The host Party shall organise a suitable expert programme.
Article 5
This Agreement shall be concluded for a period of four years. Upon the expiration of this period its validity shall be automatically prolonged each time for one year unless either Contracting Party denounces it in writing via diplomatic channels at the latest 3 months prior to its expiration.
This Agreement shall enter into force on the day both Contracting Parties receive a written notification via diplomatic channels that all conditions under domestic laws for its entry into force are fulfilled.
 
Done in Ljubljana, on 10 April 2003, in two originals, each in the Slovenian, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation of this Agreement’s provisions, the English language shall prevail.
For the Ministry of Labour,
Family and Social Affairs of
the Republic of Slovenia
Dr. Vlado Dimovski (s)
 
For the Ministry of Labour
and Social Protection of
the Republic of Moldova
Valerian Revenco (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-42/2005/3
Ljubljana, dne 5. maja 2005
EVA 2004-1811-0112
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v moldovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost