Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

Kazalo

26. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike Slovenije z Zvezno republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta, stran 567.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O TRAJNEM ODSTOPU KONTINGENTA REPUBLIKE SLOVENIJE V VIŠINI 800 DELOVNIH DOVOLJENJ NA PODLAGI SPORAZUMOV REPUBLIKE SLOVENIJE Z ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO IZ 1988. IN 1991. LETA V KORIST BOSNE IN HERCEGOVINE IN O POGOJIH KORIŠČENJA TRAJNO ODSTOPLJENEGA KONTINGENTA
1. člen
Ratificira se Dogovor med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike Slovenije z Zvezno Republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta, sklenjen z izmenjavo not 2. decembra 2004.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in bosanskem jeziku ter v prevodu glasi:
 
Št.: 287/04
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Bosne in Hercegovine ter ima v zvezi s pismi Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine št. 02-01-116/03 z dne 8. 1. 2003 in št. 03-1-7170/03 z dne 20. 6. 2003, v katerih to ministrstvo izraža pripravljenost, da omogoči prednost bosansko-hercegovskim podjetjem z večinskim deležem slovenskega kapitala in bosansko-hercegovskim podjetjem, ki skupaj s temi podjetji nastopajo pri izvajanju del v Zvezni Republiki Nemčiji in koriščenje najmanj 50% odstopljenega kontingenta delovnih dovoljenj, čast predlagati naslednje:
1. Republika Slovenija v korist Bosne in Hercegovine trajno odstopa del svojega kontingenta v višini 800 delovnih dovoljenj, s katerimi razpolaga na podlagi sporazumov z Zvezno Republiko Nemčijo iz 1988 in 1991 leta.
2. Bosna in Hercegovina pri vsaki delitvi odstopljenega kontingenta zagotovi prednost bosansko-hercegovskim podjetjem z večinskim deležem slovenskega kapitala in bosansko-hercegovskim podjetjem, ki s temi podjetji skupno nastopajo pri izvajanju del v Zvezni Republiki Nemčiji in koriščenje najmanj 50% odstopljenega kontingenta.
3. Bosna in Hercegovina soglaša, da Republika Slovenija določi svojega predstavnika, ki bo kot opazovalec sodeloval pri delu Komisije Bosne in Hercegovine za določanje kriterijev, delitve in koriščenje bosansko-hercegovskega kontingenta. Bosna in Hercegovina bo zagotovila, da bo v navedeno Komisijo imenovan član, ki bo zastopal interese bosansko-hercegovskih podjetij z večinskim deležem slovenskega kapitala.
4. Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine se zavezuje, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije sproti obveščalo o vseh spremembah v zvezi s kriteriji, delitvijo in koriščenjem kontingenta delovnih dovoljenj, ki jih je Republika Slovenija odstopila v korist Bosni in Hercegovini.
5. Predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in predstavniki Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine se najmanj enkrat letno sestanejo in obravnavajo vprašanja v zvezi z izvajanjem tega sporazuma. Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja tega sporazuma se na zahtevo ene ali druge strani predstavniki obeh ministrstev sestanejo v roku 30 dni po dani zahtevi.
6. Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine.
Če se Vlada Bosne in Hercegovine strinja z zgoraj predlaganim, predstavlja ta nota in pritrdilni odgovor Bosne in Hercegovine dogovor o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike Slovenije z Zvezno Republiko Nemčijo iz 1988 in 1991 leta, v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta. Ta dogovor začne veljati, ko se obe strani po diplomatski poti obvestita, da so za to izpolnjeni pogoji, predvideni z njuno notranjo zakonodajo, začasno pa se uporablja z dnem izmenjave teh not.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Veleposlaništvu Bosne in Hercegovine ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
 
Ljubljana, 01. 12. 2004
 
 
08-1-31-24968/04
 
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Slovenije u Sarajevu i ima čast da potvrdi prijem Note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije broj 287/04 od 01. 12. 2004. godine koja u prevodu glasi:
»Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije izražava poštovanje Ambasadi Bosne i Hercegovine te u vezi sa pismima Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine br. 02-01-116/03 od 08. 01. 2003. i br. 03-1-7170/03 od 20. 06. 2003. godine u kojima ministarstvo izražava spremnost, da omogući prednost bosansko-hercegovačkim preduzećima s većinskim udjelom slovenskog kapitala i bosansko-hercegovačkim preduzećima, koja zajedno s tim preduzećima nastupaju pri izvođenju radova u SR Njemačkoj i korištenje najmanje 50 odsto ustupljenog kontingenta radnih dozvola, ima čast predložiti sljedeće:
1. Republika Slovenija u korist Bosne i Hercegovine trajno ustupa dio svoga kontingenta u visini 800 radnih dozvola, s kojima raspolaže na osnovu sporazuma sa Saveznom Republikom Njemačkom iz 1988. i 1991. godine.
2. Bosna i Hercegovina će pri svakoj raspodjeli ustupljenog kontingenta osigurati prednost bosansko-hercegovačkim preduzećima s većinskim udjelom slovenskog kapitala i bosansko-hercegovačkim preduzećima, koja s tim preduzećima zajedno nastupaju pri izvođenju radova u Saveznoj Republici Njemačkoj i korištenje najmanje 50 odsto ustupljenog kontingenta.
3. Bosna i Hercegovina je saglasna, da Republika Slovenija odredi svoga predstavnika, koji će kao posmatrač sudjelovati pri radu Komisije Bosne i Hercegovine za određivanje kriterija, raspodjele i korištenja bosansko-hercegovačkog kontingenta. Bosna i Hercegovina će osigurati, da će u navedenu komisiju biti imenovan član, koji će zastupati interese bosansko-hercegovačkih preduzeća s većinskim udjelom slovenskog kapitala.
4. Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine se obavezuje, da će Ministarstvo za rad, porodicu in socijalna pitanja Republike Slovenije paralelno obavještavati o svim promjenama u vezi s kriterijima, raspodjelom i korištenjem kontingenta radnih dozvola, koje je Republika Slovenija ustupila u korist Bosne i Hercegovine.
5. Predstavnici Ministarstva za rad, porodicu i socijalna pitanja Republike Slovenije i predstavnici Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine će se najmanje jedanput godišnje sastajati i razmatrati pitanja u vezi sa ovim sporazumom. Zbog osiguranja nesmetanog izvršenja ovog sporazuma, na zahtjev jedne ili druge strane predstavnici obaju ministarstava će se sastati u roku od 30 dana nakon poslanog zahtjeva.
6. Za izvršenje ovog sporazuma će brinuti Ministarstvo za rad, porodicu i socijalna pitanja Republike Slovenije i Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se Vlada Bosne i Hercegovine slaže sa gore predloženim, ova nota i potvrdni odgovor Bosne i Hercegovine predstavlja dogovor o trajnom ustupanju kontingenta Republike Slovenije od 800 radnih dozvola na osnovu sporazuma Republike Slovenije sa Saveznom Republikom Njemačkom iz 1988. i 1991. godine u korist Bosne i Hercegovine i o uslovima korištenja trajno ustupljenog kontingenta. Ovaj dogovor počinje važiti, kada se obje strane diplomatskim putem obavijeste, da su za to ispunjeni uslovi predviđeni njihovim unutrašnjim zakonodavstvom, privremeno se upotrebljava s danom razmjene ovih nota.«
Vlada Bosne i Hercegovine je saglasna sa predloženim u Noti Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije tako da Nota MVP Republike Slovenije broj 287/04 od 01. 12. 2004. godine i ova Nota predstavljaju dogovor o trajnom ustupanju kontingenta Republike Slovenije od 800 radnih dozvola na osnovu sporazuma republike Slovenije sa Saveznom Republikom Njemačkom iz 1988. i 1991. godine, u korist Bosne i Hercegovine i o uslovima korištenja trajno ustupljenog kontingenta. Ovaj dogovor stupa na snagu kada se obje strane diplomatskim putem međusobno obavijeste da su za to ispunjeni uslovi predviđeni njihovim unutrašnjim zakonodavstvom, a privremeno se upotrebljava s danom razmjene ovih nota.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Slovenije uputi izraze visokog poštovanja.
 
Sarajevo, 02. decembra 2004. godine
 
 
08-1-31-24968/04
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije v Sarajevu in ima čast potrditi prejem note Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, številka 287/04 z dne 01. 12. 2004, ki se v prevodu glasi:
"Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Bosne in Hercegovine ter ima v zvezi s pismi Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine št. 02-01-116/03 z dne 8. 1. 2003 in št. 03-1-7170/03 z dne 20. 6. 2003, v katerih to ministrstvo izraža pripravljenost, da omogoči prednost bosansko-hercegovskim podjetjem z večinskim deležem slovenskega kapitala in bosansko-hercegovskim podjetjem, ki skupaj s temi podjetji nastopajo pri izvajanju del v Zvezni Republiki Nemčiji in koriščenje najmanj 50% odstopljenega kontingenta delovnih dovoljenj, čast predlagati naslednje:
1. Republika Slovenija v korist Bosne in Hercegovine trajno odstopa del svojega kontingenta v višini 800 delovnih dovoljenj, s katerimi razpolaga na podlagi sporazumov z Zvezno Republiko Nemčijo iz 1988 in 1991 leta.
2. Bosna in Hercegovina pri vsaki delitvi odstopljenega kontingenta zagotovi prednost bosansko-hercegovskim podjetjem z večinskim deležem slovenskega kapitala in bosansko-hercegovskim podjetjem, ki s temi podjetji skupno nastopajo pri izvajanju del v Zvezni Republiki Nemčiji in koriščenje najmanj 50% odstopljenega kontingenta.
3. Bosna in Hercegovina soglaša, da Republika Slovenija določi svojega predstavnika, ki bo kot opazovalec sodeloval pri delu Komisije Bosne in Hercegovine za določanje kriterijev, delitve in koriščenje bosansko-hercegovskega kontingenta. Bosna in Hercegovina bo zagotovila, da bo v navedeno Komisijo imenovan član, ki bo zastopal interese bosansko-hercegovskih podjetij z večinskim deležem slovenskega kapitala.
4. Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine se zavezuje, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije sproti obveščalo o vseh spremembah v zvezi s kriteriji, delitvijo in koriščenjem kontingenta delovnih dovoljenj, ki jih je Republika Slovenija odstopila v korist Bosni in Hercegovini.
5. Predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in predstavniki Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine se najmanj enkrat letno sestanejo in obravnavajo vprašanja v zvezi z izvajanjem tega sporazuma. Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja tega sporazuma se na zahtevo ene ali druge strani predstavniki obeh ministrstev sestanejo v roku 30 dni po dani zahtevi.
6. Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine.
Če se Vlada Bosne in Hercegovine strinja z zgoraj predlaganim, predstavlja ta nota in pritrdilni odgovor Bosne in Hercegovine dogovor o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike Slovenije z Zvezno Republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta, v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta. Ta dogovor začne veljati, ko se obe strani po diplomatski poti obvestita, da so za to izpolnjeni pogoji, predvideni z njuno notranjo zakonodajo, začasno pa se uporablja z dnem izmenjave teh not."
Vlada Bosne in Hercegovine se strinja s predlaganim v noti Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, tako da nota MZZ Republike Slovenije številka 287/04 z dne 01. 12. 2004 in ta nota predstavljata dogovor o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike Slovenije z Zvezno Republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta. Ta dogovor začne veljati, ko se obe strani po diplomatski poti obvestita, da so za to izpolnjeni pogoji, predvideni z njuno notranjo zakonodajo, začasno pa se uporablja z dnem izmenjave teh not.
Ministrstvo za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine izkorišča to priložnost, da Veleposlaništvu Republike Slovenije izrazi svoje odlično spoštovanje.
 
Sarajevo, 02. decembra 2004
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-40/2005/3
Ljubljana, dne 28. aprila 2005
EVA 2005-1811-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost