Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, stran 14196.

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, št. 7/05) se besedilo 2. člena nadomesti z besedilom:
»Vladna služba ima naslednja delovna področja:
1. področje lokalne samouprave,
2. področje regionalnega razvoja,
3. področje evropske kohezijske politike.
Vladna služba opravlja naslednje naloge:
– pripravlja sistemske predpise s področja organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti,
– usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi državnimi organi pri pripravi sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti,
– skrbi za izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja lokalnih skupnosti,
– svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi,
– pripravlja sistemske analize lokalne samouprave,
– daje strokovno pomoč lokalnim skupnostim in sodeluje z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti,
– sodeluje v Vodilnem odboru za lokalno in regionalno demokracijo (CDLR) pri Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) in z delegacijo Odbora regij pri EU (COR) ter sodeluje z organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih državah s področja organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja,
– vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja organov lokalnih skupnosti in baze podatkov za potrebe lokalnih skupnosti,
– opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave,
– usklajuje aktivnosti za izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in politike regionalnega razvoja ter opravlja naloge splošnega upravljanja neposrednih regionalnih spodbud in državnega razvojnega programa,
– usmerja politiko in spremlja izvajanje programa dela Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
– zagotavlja strokovno podporo delovanju Sveta za strukturno politiko, Sveta za trajnostni razvoj in Razvojno poslovnega sveta za Slovence iz sveta,
– izvaja naloge na področju medregionalnega meddržavnega razvojnega sodelovanja, še posebej čezmejnega razvojnega povezovanja, oblikovanja evroregij ter poslovnega in znanstveno raziskovalnega sodelovanja s Slovenci iz sveta,
– vodi priprave strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz evropskega proračuna,
– opravlja naloge splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike,
– usklajuje, določa, spremlja in vrednoti delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi in opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske politike,
– pripravlja sistemske predpise s področja regionalnega razvoja,
– opravlja naloge splošnega upravljanja razvojnih spodbud lokalnim skupnostim,
– spremlja podatke o institucijah na regionalni ravni in z njimi sklepa pogodbe o opravljanju nalog, ki so v javnem interesu,
– svetuje organom na ravni razvojnih in kohezijskih regij pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela z vidika sistemske zakonodaje o regionalnem razvoju,
– pripravlja analize in poročila o izvajanju strategije regionalnega razvoja in zagotavlja raziskovalne podlage na področju regionalnega razvoja ter sistematično skrbi za razvoj analitičnih orodij in metodologij s področja dela vladne službe,
– opravlja svetovalne, pospeševalne in druge razvojne ter strokovne naloge države pri spodbujanju regionalnega razvoja in
– upravlja in izvaja programe čezmejnega in medregionalega sodelovanja (Phare CBC ter ekonomska in socialna kohezija, INTERREG III A – Italija, Avstrija, Madžarska, INTERREG III C, INTERACT, cilj 3 v programskem obdobju 2007-2013) ter izvaja nacionalno koordinacijo pobud skupnosti INTERREG III.
Vladna služba razvija, vzdržuje in zagotavlja delovanje enotne informacijske infrastrukture in krovnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega programa, regionalnih razvojnih programov ter določenih programov, ki jih sofinancira Evropska unija.
Vladna služba za vlado opravlja tudi druge strokovne naloge, v skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi vlade.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z besedilom:
»3. člen
Vladno službo vodi minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Vladna služba ima dva namestnika direktorja. Delovno področje namestnikov direktorja določi minister.«.
3. člen
Za 3. členom se doda 3.a in 3.b člena, ki se glasita:
»3.a člen
Vladna služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest izda minister po predhodnem soglasju vlade.
3.b člen
Do sprejema novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ostaneta v veljavi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj.
Novi akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest minister izda najkasneje v roku do 15. 1. 2006.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št. 00402-4/2005/10
Ljubljana, dne 28. decembra 2005
EVA 2005-1536-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina