Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5542. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 14110.

Na podlagi 8. člena in 1. ter 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 28-dnevna cena tekočega obdobja, pri čemer se ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov.
3. člen
Povprečna 28-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
kjer pomeni:
P(t): modelska cena naftnega derivata v SIT/liter
ρ:   gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/liter,
    za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r:   prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na podlagi 21.b
    člena Zakona o blagovnih rezervah z uredbo določi Vlada Republike
    Slovenije
M:   marža distributerjev, kot je navedena v 12. in 13. členu te uredbe
i:   dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t:   28-dnevni interval tekočega obdobja
n:   n = 28; spremljamo 28-dnevna povprečja (dejansko je n = 10, ker za
    soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij in se ne upošteva 5
    najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov)
e:   1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji za devize) CIF
    MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono
    po viru: Platt's European Marketscan).
4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni P(t) dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*(t), ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t+1.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana prodajna cena tekočega 28-dnevnega obdobja P*(t) določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev P(t), ki velja v obdobju t+1 (P*(t) = P(t)).
6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2 in KOEL.
Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja modificiran postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) modelska cena v SIT/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, od vsakodnevnih dnevnih povprečij se ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna za 20 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju, pri tem se 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov ne upošteva) in sicer od ponedeljka v tednu x, do petka v tednu x+3. V primeru, da je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni oziroma zaradi drugega vzroka na razpolago manj kot 20 podatkov, se 28-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov, pri čemer se v vsakem primeru ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih cen. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF Mediteran – High in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najkasneje do ponedeljka v tednu x+4, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v SIT/tono, se preko gostote () derivata in faktorja 1/1000 preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+4 in velja do ponedeljka v tednu x+8, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+4 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+4 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD/tono:         1 decimalno mesto
                      (vhodni podatek)
– tečaj Banke Slovenije:         4 decimalna mesta
                      (vhodni podatek)
– borzna cena derivata v SIT/liter:     zaokrožitev na
                     3 decimalna mesta
– modelska cena:               zaokrožitev na
                     3 decimalna mesta
– prodajna cena brez dajatev:        zaokrožitev na
                     3 decimalna mesta
– drobnoprodajna cena:            zaokrožitev na
                     1 decimalno mesto.
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, ki se lahko v skladu s to uredbo uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne najvišje modelske cene v SIT/liter po obrazcu iz 3. člena te uredbe uporabi kot 28-dnevno povprečje t, obdobje od 19. decembra 2005 do 13. januarja 2006.
12. člen
Ob uveljavitvi te uredbe znaša marža za bencine 17,493 SIT/liter, za D-2 16,275 SIT/liter in za KOEL 12,036 SIT/liter. Višina marž se v času veljavnosti uredbe ne spreminja.
13. člen
Prodajne cene naftnih derivatov po tej Uredbi se prvič izračunajo in uveljavijo na dan 17. januar 2006. Do 16. januarja 2006 veljajo prodajne cene, izračunane po 3. členu Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 90/05) in uveljavljene na dan 20. december 2005.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 90/05).
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006 in velja do 8. julija 2006.
Št. 00713-50/2005/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2111-0126
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik