Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005

Kazalo

5053. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Hrastnik za leto 2006, stran 12490.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 9. in 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Hrastnik je skupščina Območne obrtne zbornice Hrastnik na 6. seji dne 10. 12. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Hrastnik za leto 2006
I.
1. Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Hrastnik (v nadaljevanju zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz 1.odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
2. Člani iz 1.točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 4% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratnika najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko ali invalidsko zavarovana, v višini 2% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblike njihovega združevanja) mesečno v višini 6.300 SIT;
– prostovoljni člani mesečno v višini 3500 SIT.
III.
3. Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plačuje članarine.
IV.
4. Za člane iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
5. V primeru, ko prične član zbornice opravljati dejavnost tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca oziroma ko preneha opravljati dejavnost tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal opravljati dejavnost.
VI.
6. Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2006; članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Hrastnik določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačujejo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade 1. obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo s smiselno uporabo določbe 2. odstavka te točke.
VII.
7. Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz 1. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Hrastnik.
VIII.
8. Območna obrtna zbornica Hrastnik pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo RS pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
9. Davčna uprava RS, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami zakona o davčni službi.
Št. 6-10-12/2005
Hrastnik, dne 15. decembra 2005
Predsednik
Območne obrtne zbornice Hrastnik
Borut Slanšek l.r.