Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005

Kazalo

5038. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB2), stran 12321.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. novembra 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o upravnih taksah, ki obsega:
– Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000),
– Zakon o veterinarstvu – ZVet-1 (Uradni list RS, št. 33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15. 5. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-E (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005).
Št. 436-02/89-4/30
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
EPA 487-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Z A K O N
O UPRAVNIH TAKSAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZUT-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah (v nadaljnjem besedilu: dokumenti in dejanja) pri upravnih organih.
Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.
2. člen
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz 1. člena tega zakona so mišljeni:
1. organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih zadevah.
3. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z veljavno mednarodno pogodbo.
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da same določijo višino taks za dokumente in dejanja, določene na podlagi take mednarodne pogodbe, pa ti dokumenti in dejanja niso določeni v taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike Slovenije.
Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način plačevanja stroškov dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.
4. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov.
II. PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:
1. za vloge – takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
3. za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.
Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obveznost za dokumente in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potrebne za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v trenutku izdaje dokumenta iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka.
6. člen
Takse se praviloma določajo v točkah.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V točkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Vrednost točke po tem zakonu znaša 17 tolarjev.
Taksna tarifa lahko določi, da se konzularne takse, ki se plačujejo v tujini, določijo v evrih. Tako določene takse se preračunajo v valuto države, v kateri se takse plačujejo po uradnem tečaju, ki velja v tej državi na dan nastanka taksne obveznosti.
7. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz 6. člena tega zakona in tolarske zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
8. člen
Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.
Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če:
1. mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona;
2. plačuje takso taksni zavezanec v tujini ali
3. če mora taksni zavezanec plačati takso za dokument ali dejanje v elektronskih upravnih zadevah.
Takse, ki se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, se plačujejo v tolarjih, razen v primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva dokument ali dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo dokumenti.
Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po pošti.
Takse, ki so v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena plačane v tuji valuti, se preračunavajo v tolarje po uradnem tečaju, ki velja v Republiki Sloveniji za to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.
9. člen
Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način uporabe upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega odstavka 8. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno.
11. člen
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če ta zakon določa drugače.
Pri izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan, ko davčni organ izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni izterjavi neplačane takse.
Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse, vrednost točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa.
12. člen
Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je navedena nepravilno, ugotovi vrednost organ, za katerega delo se plača taksa.
13. člen
Če se na zahtevo taksnega zavezanca izda dokument, za katerega je treba plačati takso, v dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak nadaljnji izvod plača taksa kot za prepis.
Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse za prvi izvod.
Za izvod dokumenta, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo taksnega zavezanca, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse.
14. člen
V odločbi ali dokumentu, za katerega je bila plačana taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
Plačilo takse za dokumente, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, potrdi pisno na samem dokumentu organ, po katerem se vročajo dokumenti in ki je takso pobral.
Organ mora priložiti dokumentu, ki ga izda na zahtevo taksnega zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.
15. člen
Na dokumentih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa.
16. člen
Organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, za katerega ni plačana taksa ali je taksa plačana v prenizkem znesku, obvesti taksnega zavezanca o obveznosti za plačilo upravne takse, o znesku takse, ki jo je zavezanec dolžan plačati in o roku, v katerem mora biti taksa plačana. Rok za plačilo takse ne sme biti daljši od 15 dni.
Če taksni zavezanec ne plača upravne takse v skladu s prejšnjim odstavkom, mu organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi, pošlje taksni opomin, naj v 15 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo kolkovane vloge, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne poravna takse, vključno s takso za opomin.
Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči taksnemu zavezancu odločbo, s katero mu nalaga določeno obveznost, odločbo ali drug akt s katerim zavrne ali zavrže zahtevek taksnega zavezanca ter odločbo o pritožbi.
Neplačana ali premalo plačana taksa se izterja v skladu z 19. členom tega zakona.
17. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali dokument, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali dokument izda.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati vračila takse za ta dokument ali dejanje.
Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če preveč plačana taksa ne presega 200 točk, v primeru večjih zneskov pa se postopek začne po uradni dolžnosti.
O povrnitvi takse odloča organ, ki vodi postopek na prvi stopnji.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
18. člen
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen za taksnega zavezanca.
Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka davčni organ izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso. Če taksni zavezanec v tem roku takse ne plača, se taksa prisilno izterja.
Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna izterjava.
Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena, carinske takse, takse s področja trošarin in druge upravne takse, ki jih zaračunavajo carinski organi izterja carinski organ v skladu s tem zakonom in predpisi, ki se nanašajo na izterjavo carinskega dolga oziroma trošarin.
20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati pretrga vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost taksnemu zavezancu.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
III. TAKSNE OPROSTITVE
21. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih o taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani.
22. člen
Za dokumente in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti,
4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij,
5. taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah – razen taks po tarifni številki 11, po točki 1.f, 1.g, 2.d, 2.e, 3.c in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah 14 in 19, ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona,
6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/02) sam pridobi od drugega organa,
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.
24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1. podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih pooblastil;
2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;
4.a sindikati – za dokumente in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo – v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe – v postopku uveljavljanja pravic iz naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje – za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
9. tujci, za dokumente in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča;
11. javni socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva opravljajo socialno-varstveno dejavnost – v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega poglavja, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih predloži taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne oprostitve.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja kazni zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne denarne pomoči.
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede na višino denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem kazni, oziroma glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, oproščen plačevanja taks po tem zakonu.
26. člen
Za dobrodelno organizacijo oziroma za organizacijo za samopomoč iz 2. točke 24. člena tega zakona se šteje neprofitna organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljena z namenom, določenim s predpisi socialnega varstva.
27. člen
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopku takso tisti, ki plačila takse ni oproščen.
Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega dela vrednosti predmeta.
28. člen
Taks so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi zagotavljanja javne koristi;
1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih prošnjah ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni;
3. dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje oprostitve plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku;
4. dokumenti in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč plačanih davščin in drugih obveznih dajatev;
5. dokumenti in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih;
7. (črtana);
8. prijave in vpisi v matične knjige;
9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero davkov ter dokumenti in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi uvedenih oprostitev in olajšav;
10. prijave in zahtevki za vpis v ali izbris iz davčnih registrov ter potrdila oziroma odločbe o vpisu v oziroma izbrisu iz registra;
11. dokumenti in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemjišč;
12. dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
13. dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic;
14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za starševsko varstvo;
14.a dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroci in starši;
14.b dokumenti in dejanja v postopku za izdajo parkirne karte;
15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja;
15.a dokumenti in dejanja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj v okviru varstva vojnih grobišč;
16. dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
17. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem pomorskih knjižic;
18. dokumenti in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
20. dokumenti in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov;
22. dokumenti in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in naravnih vrednot;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. dokumenti in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov;
26. dokumenti in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
27. dokumenti in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred državnimi organi;
28. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi;
29. vloge za vpis ali izbris iz obveznih zbirk podatkov, ki se zbirajo na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo, vino in druge proizvode iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin ter odločbe oziroma potrdila iz obveznih zbirk podatkov (register kmetijskih gospodarstev in evidenca subjektov, register pridelovalcev grozdja in vina, register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, register pridelovalcev hmelja, register pridelovalcev in predelovalcev oljk, evidenca imetnikov rejnih živali in centralni register živali, register ribiških plovil, evidenca pridelovalcev s področja ekološke pridelave, integrirane pridelave ter pridelave posebnih tradicionalnih proizvodov, evidenca dopolnilnih dejavnosti, register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin in register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov).
IV. POSEBNE DOLOČBE
29. člen
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih državne uprave, so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih občin, so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70% v dobro državnega proračuna in 30% v dobro občinskih proračunov, če ni z zakonom o izvrševanju državnega proračuna določeno drugače.
Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam, se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.
Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance.
29.a člen
Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno sprejetih obveznosti ali začasno, za dobo največ enega leta zaradi prilagajanja izjemnim razmeram (naravne in ekološke nesreče, nalezljive bolezni rastlin in živali, bistveno spremenjene razmere na tržišču ipd.) zviša ali zniža višino upravnih taks, in sicer največ do 50% števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62a.
Taksa iz 62. tarifne številke se obračuna od spremenjene višine takse iz prejšnjega odstavka.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega področja.
Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 8/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za dokumente in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dokumente ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo organa prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
32. člen
Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega zakona se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem zakonu.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 33/85 – popr., 24/88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90 – popr., 20/91 in 12/92) ter Zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, št. 34/91-I in 13/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 5/72, 70/87, 68/84, 74/87 in 46/89) in Zakon o tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 52. člen in druga alinea 54. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
– 61. člen in četrta alinea 108. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99),
– 22. člen Zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
– 21. člen Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
– Uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 6/95, 10/95 – popr., 14/95 in 44/95),
– 1. in 3. člen Uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96),
– Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (Uradni list RS, št. 74/98), v delu, ki se nanaša na pristojbine,
– drugi odstavek 1. člena Uredbe o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96),
– Odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/92).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– vsi občinski odloki o upravnih taksah.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/2000) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
13. člen
Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva po 53., 55. in 61. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00), so upravičeni do povračila razlike, ki je nastala z zmanjšanjem števila točk po tem zakonu.
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/2000) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ne glede na 8. člen zakona lahko upravni organ zavrne zahtevek stranke, da plača takso z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če tehnična opremljenost upravnega organa ne dopušča plačila s takšnim instrumentom.
Vlada in pristojni organi lokalnih skupnosti morajo v roku enega leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnično opremljenost upravnih organov, ki omogoča plačevanje taks pri upravnem organu z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega zakona, ki začnejo veljati 1. maja 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-E (Uradni list RS, št. 91/05) vsebuje naslednji končni določbi:
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 11. člena Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige (Uradni list RS, št. 16/04).
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
                Priloga – TAKSNA TARIFA
 
                    I. VLOGE
 
                 Tarifna številka 1
 
 
  Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge,
  če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa         50 točk
 
  Opomba:
  (1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni
zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.
  (2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila.
               Tarifna številka 2
  Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali sklep,
  izdan v upravni zadevi                      200 točk
 
              II. ODLOČBE IN SKLEPI
 
               Tarifna številka 3
  Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa      200 točk
  Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek, oziroma
  sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere
  ni predpisana posebna taksa                   200 točk
 
  Opombe:
  (1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa
po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep
vroči.
  (2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.
  (3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka
in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z
izvedbo postopka, se ne plača takse.
 
                III. POTRDILA
 
               Tarifna številka 4
  Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
  uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom
  drugače določeno                         15 točk
  Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
  ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali
  zakonom drugače določeno                     50 točk
  Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele            30 točk
  Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata
  A4 in izpis iz posestnega in lastninskega lista          60 točk
  Opombi:
  (1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali matične
knjige umrlih se ne plača taksa.
  (2) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se ne
plača takse.
 
               Tarifna številka 4a
  Za redni izpisek iz elektronske zemljiške knjige,
  če se izda na zahtevo stranke, se plača
  od zemljiškoknjižnega lista                    45 točk
 
  Opomba:
  (1) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali
fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se plača polovica
takse iz te tarifne številke.
 
               Tarifna številka 5
  Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o
  uspešno končanem izobraževanju ali strokovnem
  usposabljanju                           20 točk
 
               Tarifna številka 6
  Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje
  poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali
  zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil
  o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi        30 točk
 
         IV. OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI
 
               Tarifna številka 7
  Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra:
  1. za overitev prvega izvoda                   50 točk
  2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda             15 točk
  3. za overitev kopije                       15 točk
 
               Tarifna številka 8
  Za overitev podpisa, prepisa ali kopije              15 točk
 
               Tarifna številka 9
  Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin pri državnem
organu:
  1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole
  izvirnika                             5 točk
  2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od
  polpole izvirnika                         20 točk
  3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali
  listine v tujem jeziku, od polpole izvirnika           30 točk
 
  Opomba:
  (1) Polpola po tej tarifi je list papirja formata A-4 ali manjši.
 
               Tarifna številka 10
  Za prevode iz enega jezika v drugega:
  1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed           30 točk
  2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed
  od vsake začete polpole prevoda                  60 točk
 
     V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV
 
               Tarifna številka 11
  Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v
  državljanstvo Republike Slovenije (10., 12., 13. in
  14. člen Zakona o državljanstvu Republike
  Slovenije – Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91,
  38/92, 61/92 – odločba US, 13/94 in 59/99 –
  odločba US) ali za prenehanje državljanstva
  Republike Slovenije (18. in 22. člen Zakona o
  državljanstvu Republike Slovenije) ali za odločbo o
  ugotovitvi, da je državljanu Republike Slovenije
  prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen
  Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)          2.000 točk
  Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet
  v državljanstvo (11. člen Zakona o državljanstvu
  Republike Slovenije)                       100 točk
 
  Opombe:
  (1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo
Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka
državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena
sama taksa.
  (2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11. člena
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se le-to izda sočasno večim
članom iste družine.
  (3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije ne
plača oseba, ki uživa status begunca.
 
              Tarifna številka 11a
  Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu             2000 točk
 
               Tarifna številka 12
  1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
  a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta         25 točk
  b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let          30 točk
  c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let          75 točk
  d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let         150 točk
  e) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako osebo       40 točk
  f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve
  (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a), b), c)
  in d) se plača dvakratna vrednost takse,
  g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje
  pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk
  a), b), c) in d) se plača štirikratna vrednost takse,
  h) vloga za izdajo potnega lista                  5 točk
  i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika           10 točk
  2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije
  a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta        25 točk
  b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let        50 točk
  c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let       100 točk
  d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve pogrešitve,
  izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točk a), b) in
  c) se plača dvakratna vrednost takse,
  e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake naslednje
  pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz
  točk a), b) in c) se plača štirikratna vrednost takse,
  f) vloga za izdajo osebne izkaznice                5 točk
  3. Za odločbe o prošnji tujca za:
  a) izdajo potnega lista za tujca                 300 točk
  b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista
  za begunca                            200 točk
  c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve
  (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a) in b),
  se plača dvakratna vrednost takse,
  d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje
  pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk
  a) in b) se plača štirikratna vrednost takse,
  e) za izdajo osebne izkaznice za tujca              100 točk
 
   Opombe:
  (1) Za sočasno izdajo potnega lista za tujca, v katerega se sočasno
vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena taksa.
  (2) Za naknadni vpis otrok v potni list za tujca, se plača taksa iz 3.a)
in 3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se naenkrat
vpiše v potni list.
  (3) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi
sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
  (4) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.f) in 1.g) oziroma 2.d) in
2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo
in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo
takso iz točke 1.a), b), c) in d), oziroma 2.a), b) in c) te tarifne
številke.
  (5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi Pravilnika o
potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah
in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94) z veljavnostjo 10 let, ob
zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena
Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 65/00), najmanj pet let, znaša upravna taksa iz 1.d) točke te tarifne
številke 75 točk.
  (6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi Pravilnika o
potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah
in vizumih z veljavnostjo pet let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena Zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša upravna taksa iz 1.c)
točke te tarifne številke 30 točk, upravna taksa iz 1.d) točke te tarifne
številke pa 75 točk.
  (7) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno
delo na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o potnih listinah
državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 1.i) točke te tarifne
številke.
  (8) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali pristojnega
centra za socialno delo iz 1.i) točke te tarifne številke, je takse prosta.
  (9) Točki 1.c) in 1.d) te tarifne številke in peti ter šesti odstavek
opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001.
 
               Tarifna številka 13
  1. Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane
Republike Slovenije:
  a) za vizum za neomejeno število potovanj            100 točk
  b) za klavzulo "poslovno v..."                  60 točk
  2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja:
  – na mejnem prehodu:
  a) za vizum za enkratni vstop (vizum C)             485 točk
  b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje (vizum B)      485 točk
  c) za skupinski vizum (vizum B in C):
  – za vizum                            485 točk
  – in za vsako osebo                        14 točk
  – pri pristojnem organu:
  a) za dovoljenje za začasno prebivanje              400 točk
  b) za maloobmejno izkaznico                   400 točk
  c) za dovoljenje za stalno prebivanje              1000 točk
 
  Opombe:
  (1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski člani, se
plača ena taksa.
  (2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa, kadar se
nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije.
  (3) Odločbe iz druge alinee 2. točke te tarifne številke zajemajo tudi
sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
  (4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.
 
               Tarifna številka 14
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 15
  1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev     300 točk
  2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega
  akta v register društev                     200 točk
  3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža
  ali zakonitega zastopnika društva                 50 točk
 
               Tarifna številka 16
  1. Posamezniki za odločbe o vlogi:
  a) za dovoljenje za nabavo lovskega
  in športnega orožja                       400 točk
  b) za dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega orožja     600 točk
  c) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja       150 točk
  d) za dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva      100 točk
  e) za orožni list za varnostno in drugo orožje          600 točk
  f) za orožni list za lovsko in športno orožje          300 točk
  g) za dovoljenje za posest orožja                300 točk
  h) za dovoljenje za posest podedovanega
  orožja in spremembo orožnega lista v
  dovoljenje za posest                       250 točk
  i) za dovoljenje za zbiranje orožja               800 točk
  j) za dovoljenje za nabavo delov orožja
  z namenom zamenjave                       100 točk
  k) za izdajo priglasitvenega lista                150 točk
  l) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
  orožne listine                          50 točk
  2. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
  a) za dovoljenje za nabavo orožja                1200 točk
  b) za orožni posestni list                    800 točk
  c) za potrditev pooblastila za nošenje orožja          800 točk
  d) za potrditev pooblastila za prenos orožja           400 točk
  e) za dovoljenje za zbiranje orožja               1000 točk
  f) za dovoljenje za nabavo orožja
  z namenom zbiranja                        300 točk
  g) za dovoljenje za nabavo delov orožja
  z namenom zamenjave                       100 točk
  h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
  orožne listine                          100 točk
  3. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
  a) za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem        2000 točk
  b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča      2000 točk
 
   Opombe:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje,
razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke in 2.h) točke te tarifne številke,
kjer se plača ena taksa za vse podedovano orožje oziroma za vse orožje, za
katero menja listine.
  (2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne
številke 1 te taksne tarife.
  (3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje
polovična taksa iz te tarifne številke.
  (4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko
ali športno orožje plača polovično takso iz te tarifne številke za izdajo
naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali športnega orožja. Za
vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz
te tarifne številke.
  (5) Taksa iz 2.a), b) in g) točke te tarifne številke se ne plača za
orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove panožne zveze in je
namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti, lovske
organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se
ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije,
vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z
ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.
  (6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem odstavku 84.
člena Zakona o orožju se plača taksa iz 1.l) točke oziroma iz 2.h) točke te
tarifne številke.
 
              Tarifna številka 17
   Za izdajo dovoljenja:
  1. za gradnjo ali postavitev objektov in
  naprav na območju mejnega prehoda                300 točk
  2. za vnos in nošenje orožja in streliva
  v času (začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji         100 točk
  3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega
  društva za tranzit lovskega ali športnega
  orožja in streliva zanj preko ozemlja
  Republike Slovenije                       100 točk
 
  Opomba:
  (1) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno dovoljenje
iz 2. in 3. točke te tarifne številke in plača ena taksa. Dovoljenje se
glasi na pooblaščeno osebo.
 
               Tarifna številka 18
  Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali za
  promet z eksplozivi in izdajo soglasja k
  navodilu za varno uporabo
  in uničenje eksplozivov                    1.500 točk
 
               Tarifna številka 19
  1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih
  snovi ali orožja                         500 točk
  2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih
  snovi ali orožja                        1000 točk
  3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma prenos ali
  izdajo predhodne privolitve za vnos oziroma izdajo
  dovoljenja za iznos orožja, streliva ali eksplozivov       500 točk
  4. Za izdajo dovoljenja za strokovno usposabljanje pri
  ravnanju z eksplozivi                      600 točk
 
               Tarifna številka 20
  1.
  a) za pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretičini
  in praktični del izpita) ali za izdajo vozniškega
  dovoljenja                            150 točk
  b) za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja        80 točk
  c) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru
  prve pogrešitve (izguba, odtujitev) vozniškega
  dovoljenja se plača dvakratna vrednost takse
  določene v 1.a) točki te tarifne številke;
  d) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru
  vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev)
  vozniškega dovoljenja se plača štirikratna vrednost
  takse določene v 1.a) točki te tarifne številke.
  2. Za izdajo prometnega in začasnega prometnega
  dovoljenja:
  a) za izdajo prometnega dovoljenja za motorno vozilo
  ali priklopno vozilo                       150 točk
  b) za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
  za motorno vozilo ali priklopno vozilo              80 točk
  c) za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo
  podatkov o vozilu v prometnem dovoljenju             80 točk
  d) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru
  prve pogrešitve (izguba, odtujitev) prometnega
  dovoljenja se plača dvakratna vrednost takse
  določene v 2.a) točki te tarifne številke;
  e) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru
  vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev)
  prometnega dovoljenja se plača štirikratna vrednost
  takse določene v 2.a) točki te tarifne številke;
 
   Opombe:
  (1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja
ali prometnega dovoljenja se plača taksa iz točke 1.a) in 2.a) te tarifne
številke.
  (2) Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja se
ne plača taksa, če listino izda oziroma podaljša njeno veljavnost
organizacija, pooblaščena za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil.
  (3) Če taksni zavezanec iz točke 1.c) in 1.d) ter 2.d) in 2.e) dokaže,
da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.a) oziroma
2.a) te tarifne številke.
  (4) Za odjavo vozila se ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak
taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
 
               Tarifna številka 21
  Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano
  na zahtevo taksnega zavezanca                  600 točk
  Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega
  imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca se
  plača dvakratna vrednost takse iz prejšnjega odstavka.
 
  Opomba:
  (1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve osebnega imena
med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se ne plača
taksa po tej tarifni številki, ampak po tarifni številki 3 te taksne tarife.
 
               Tarifna številka 22
  Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze             400 točk
 
               Tarifna številka 23
  Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, za:
  1. osebna delovna dovoljenja:
  a) za nedoločen čas                      2.000 točk
  b) za določen čas                       1.000 točk
  2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za
  sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev
  pogodbe o delu                         1.000 točk
 
  Opomba:
  (1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v
kmetijstvu, se taksa ne zaračunava.
 
               Tarifna številka 24
  Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v tujini:
  1. za vlogo                           100 točk
  2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za
  izvedbo pogodbe o delu
  a) do vključno 5 delavcev                   1.000 točk
  b) do vključno 15 delavcev                   2.000 točk
  c) do vključno 50 delavcev                   4.000 točk
  d) nad 50 delavcev                       6.000 točk
  3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih
  dovoljenj v okviru iste pogodbe o delu oziroma
  podaljšanje izvajanja pogodbe                  500 točk
 
               Tarifna številka 25
  V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve oziroma
posredovanje dela za:
  1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje
  zaposlitve ali posredovanje dela                1.000 točk
  2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija
  za posredovanje zaposlitve:
  a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
  pogodbe                            1.000 točk
  b) za nedoločen čas                      7.000 točk
  3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija
  za posredovanje dela:
  a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
  pogodbe                            1.000 točk
  b) za nedoločen čas                      5.000 točk
 
   Opomba:
  (1) Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske
organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o skupnosti študentov (Uradni
list RS, št. 38/94).
 
               Tarifna številka 26
  Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik
  oziroma gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje za
  opravljanje dejavnosti                      300 točk
  Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi
  posameznikom, ki niso samostojni podjetniki
  posamezniki in z njimi pridobijo pravico
  opravljati dejavnost                       150 točk
 
               Tarifna številka 27
                 (črtana)
 
          VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ
 
               Tarifna številka 28
  1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
  in plavajočega objekta na morju:
  a. za vpis v vpisnik morskih ladij                600 točk
  b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na morju        120 točk
  c. za vpis v vpisnik morskih čolnov                60 točk
  2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in
  vpisnega lista za plavajoči objekt na morju           200 točk
  a) za spremembo podatkov vpisnega lista za morsko
  ladjo in za podaljšanje veljavnosti ter za
  spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
  objekt na morju                          80 točk
  3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in
  plavajočega objekta na morju v oziroma iz vpisnika
  ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij in
  plavajočih objektov na morju                   100 točk
  4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln            100 točk
  a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
  podatkov vpisnega lista za morski čoln              30 točk
  5. odločba o določitvi imena morskih ladij            130 točk
  6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v
  oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
  morskih čolnov                          50 točk
 
  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni za
opravljanje gospodarskih javnih služb.
 
               Tarifna številka 29
  1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
  in plavajočega objekta na notranjih vodah:
  a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe            600 točk
  b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na
  notranjih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri
  Upravi Republike Slovenije za pomorstvo             120 točk
  c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na
  notranjih vodah                          60 točk
  d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah          60 točk
  2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe
  in vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih
  vodah iz točke 1.b.                       200 točk
  a. za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo
  notranje plovbe in za podaljšanje veljavnosti ter za
  spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
  objekt na notranjih vodah iz točke 1.b.              80 točk
  3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje
  plovbe in plavajočega objekta iz točke 1.b. v
  oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
  ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz
  točke 1.b.                            100 točk
  4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na
  notranjih vodah iz točke 1.c.                  100 točk
  a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
  podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na
  notranjih vodah iz točke 1.c.                   30 točk
  5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje
  plovbe                              130 točk
  6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta
  iz točke 1.c. v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz
  vpisnika plavajočih objektov iz točke 1.c.            50 točk
  7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih
  vodah                              100 točk
  a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
  podatkov vpisnega lista za čoln na notranjih vodah        30 točk
  8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih
  vodah v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika
  čolnov na notranjih vodah                     50 točk
 
  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni za
opravljanje gospodarskih javnih služb.
 
               Tarifna številka 30
  Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest
in prometa na njih:
  1. dovoljenja za delno zaporo javne ceste zaradi
  izvajanja del na njej in za delno zaporo občinske
  ceste zaradi prireditve na njej ter soglasja za
  napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav
  na območju občinske ceste in njenega varovalnega
  pasu, za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj
  vozišča javne ceste in za priključek na javno cesto
  ter za mnenje o ustrezni ureditvi priključka in
  parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj
  naselja                              20 točk
  2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
  na vozišču občinske ceste za izredni prevoz, za
  popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na
  njej, za popolno zaporo občinske ceste zaradi
  prireditve na njej, za delno zaporo državne ceste
  zaradi prireditve na njej, za postavitev turistične
  in druge obvestilne signalizacije ob javni cesti ter
  soglasja za dela na zemljiščih in objektih vzdolž
  javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne
  ceste in varnost prometa na njej, za graditev
  žičniških naprav nad občinsko cesto, za odpiranje
  kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob občinski
  cesti, za obveščanje in oglaševanje ob občinskih
  cestah ter za spremembo objektov in naprav za
  opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za
  spremembo teh dejavnosti ob javni cesti             200 točk
  3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
  na vozišču državne ceste, za prekopavanja,
  podkopavanja in druga dela na javni cesti, za
  popolno zaporo državne ceste zaradi prireditve na
  njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo
  gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli
  drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne
  ceste, za napeljevanje podzemnih in nadzemnih
  vodov in naprav na območju državne ceste in njenega
  varovalnega pasu, za graditev žičniških naprav nad
  državno cesto, za odpiranje kamnolomov, peskokopov
  in glinokopov ob državni cesti, za dela ob javni
  cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih
  voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa
  in za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu
  državnih cest zunaj naselja in ob državnih cestah
  v naselju                            400 točk
 
               Tarifna številka 31
  Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:
  1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb
  v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
  (a) original dovoljenja za bilateralne linije         1.000 točk
  (b) original dovoljenja za tranzitne linije          2.000 točk
  (c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja
  za bilateralne linije                      100 točk
  2. potrditev voznega reda                     80 točk
  3. potrditev cenika                        80 točk
  4. potrditev itinerarja                      80 točk
  5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na
  liniji                              500 točk
  6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji           500 točk
  7. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v
  notranjem medkrajevnem in primestnem prometu           60 točk
  8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji v
  notranjem medkrajevnem in primestnem prometu           30 točk
 
  Opombi:
  (1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena
plačila takse.
  (2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za tranzitne
linije iz točke 1.(b) te tarifne številke se plača taksa po tarifni številki
9 te taksne tarife.
 
               Tarifna številka 32
  Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v cestnem prometu,
in sicer:
  1. za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega
  avtobusa                             100 točk
  2. za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje      500 točk
  3. za dovoljenje za ostale občasne prevoze            100 točk
  4. za dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje
  občasnih prevozov                         50 točk
  5. za izjemno dovoljenje tujemu prevozniku na mejnem
  prehodu                             500 točk
  6. za odločbo s katero se zavrne zahtevek za izdajo
  dovoljenja iz točk 1 do 5 te tarifne številke          100 točk
 
  Opomba:
  (1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena
plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne številke.
              Tarifna številka 32a
  V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov v cestnem
prometu, in sicer:
  1. za priglasitev pogodbe za opravljanje posebnih
  linijskih prevozov                        200 točk
  2. za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih
  linijskih prevozov                        500 točk
 
               Tarifna številka 33
  Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga se plača
taksa:
  1. za izdajo posebnega dovoljenja za vstop ali izstop
  iz Slovenije                           500 točk
  2. za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz         500 točk
  3. za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz        1000 točk
  4. za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov          300 točk
 
               Tarifna številka 33a
  1. Na področju železniškega prometa se plača upravna taksa za:
  a) izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti
  sestavnega dela proge                      500 točk
  b) licenco prevoznika v železniškem prometu          20.000 točk
  c) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem
  prometu                            20.000 točk
  d) izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem
  pasu                               400 točk
  e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška
  nova ali rekonstruirana vozila oziroma njihove
  sestavne dele za železniška vozila                500 točk
  f) slovensko tehnično soglasje o ustreznosti
  železniškega vozila                       500 točk
  g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih železniških
  vozil oziroma njihovih sestavnih delov, ki morajo biti po
  veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli njihova
  uporaba, od delovne ure                      88 točk
  2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda
upravljavec:
  a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti             400 točk
  b) za soglasje za izredne prevoze                400 točk
  c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo
  določena dela na železniškem območju               400 točk
 
               Tarifna številka 34
  1. Za posamezno radijsko dovoljenje
  a. za bazno radijsko postajo                   300 točk
  b. za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in
  letalsko radijsko postajo                    200 točk
  c. za mobilno in ročno radijsko postajo             100 točk
  d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko
  postajo, ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz
  (CB postaje)                           100 točk
  2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
  a. do 0,5 kW                           100 točk
  b. več kot 0,5 do 5 kW                      130 točk
  c. več kot 5 do 10 kW                      140 točk
  d. več kot 10 do 50 kW                      210 točk
  e. več kot 50 kW                         390 točk
  3. za dovoljenje za vključevanje v javno
  telekomunikacijsko omrežje                    250 točk
  4. za izdajo potrdila o skladnosti
  telekomunikacijskih projektov s predpisi o
  telekomunikacijah za javno telekomunikacijsko
  opremo                              150 točk
  5. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj
  za vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje        100 točk
 
  Opomba:
  (1) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za začetek uporabe se
plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne številke.
 
               VII. GRADBENE TAKSE
 
               Tarifna številka 35
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 36
  Za lokacijsko informacijo:
  a) za gradnjo objektov in izvajanje drugih del          250 točk
  b) za promet z nepremičninami                  125 točk
  c) za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom      125 točk
  Za kopijo kartografskega dela
  prostorskega akta za vsak list A4 formata             20 točk
 
               Tarifna številka 37
  Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja
  hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za
  naprave za vodovode ter za drugačne vodne zajeme:
  a. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi            75 točk
  b. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi       375 točk
  c. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi          1.875 točk
 
  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za katera
se plačuje taksa po tarifni številki 39 te taksne tarife.
 
               Tarifna številka 38
  Za dovoljenja za postavitev radijske postaje           300 točk
 
  Opombi:
  (1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača
polovica takse iz te tarifne številke.
  (2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne
plačajo te takse.
 
               Tarifna številka 39
  Za dovoljenje za gradnjo:
  1. če znaša vrednost objekta do 3 milijonov tolarjev       600 točk
  2. če znaša vrednost objekta 3 milijone tolarjev        1.500 točk
  in za vrednost nad 3 milijone tolarjev do 10 milijonov tolarjev   0,01%
  3. če znaša vrednost objekta 10 milijonov tolarjev       3.000 točk
  in za vrednost nad 10 milijonov tolarjev do 100 milijonov tolarjev 0,01%
  4. če znaša vrednost objekta 100 milijonov tolarjev      8.000 točk
  in za vrednost nad 100 milijonov tolarjev              0,01%
 
  Opombi:
  (1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj
stanovanjski problem.
  (2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri
nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma
35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se
štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.
 
               Tarifna številka 40
  Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti objekt
  ali naprava                           400 točk
 
               Tarifna številka 41
  Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli njihova
uporaba:
  1. do 10 prostorov                        100 točk
  2. nad 10 prostorov                       300 točk
  Za pregled drugih gradbenih objektov (novih,
  obnovljenih in adaptiranih), da se dovoli njihova
  uporaba, se plača 0,05% od obračunske vrednosti
  objekta.
 
  Opombe:
  (1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme presegati 3.000
točk.
  (2) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša na
objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti z
obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 42 te taksne
tarife.
  (3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj
stanovanjski problem.
  (4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri
nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma
35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se
štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.
 
               Tarifna številka 42
  Za tehnični pregled strojnih, električnih,
  elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih
  naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih
  pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od
  delovne ure                            88 točk
 
  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto
delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem pregledu.
 
VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN
    
               Tarifna številka 43
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 44
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 45
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 46
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 47
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 48
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 49
                 (črtana)
 
               Tarifna številka 50
  Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava
Republike Slovenije v skladu z Zakonom o trošarinah, in sicer:
  1. za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega
  skladišča                           10.000 točk
  2. za izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika       10.000 točk
  3. za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta
  zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine           300 točk
 
  Opombi:
  (1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni
ali nadomesti ter za odločbo s katero se na zahtevo taksnega zavezanca
izdano dovoljenje razveljavi, se plača taksa v višini 10% takse, določene v
1. oziroma 2. točki te tarifne številke.
  (2) Taksa iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se ne plača za formalno
spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo
podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje
izdano.
  (3) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja za zavarovanje
plačila trošarine iz 3. točke te tarifne številke se plača le, če je vrnitev
ali delno vrnitev instrumenta zavarovanja taksni zavezanec zahteval pred
potekom veljavnosti instrumenta zavarovanja.
 
              Tarifna številka 50a
                 (črtana)
 
  IX. TAKSE NA PODROČJU UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN
  PREDMETOV SPLOŠNE RABE, NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN
  VETERINARSTVA, NA PODROČJU VZORČENJA UVOŽENIH POŠILJK VINA IN DRUGIH
      PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER NA PODROČJU PROMETA
               S KEMIKALIJAMI
 
               Tarifna številka 51
  1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in
  predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga        33 točk
  2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov
  splošne rabe, ki se opravi izven rednega delovnega
  časa republiškega zdravstvenega inšpektorja ali
  ponoči                              67 točk
 
  Opomba:
  (1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne rabe
za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa pride na njegov poziv na
mesto pregleda ob določenem času, mora uvoznik za izgubo časa republiškega
zdravstvenega inšpektorja plačati takso v vrednosti 20 točk za vsako začeto
uro čakanja.
               Tarifna številka 52
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 53
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 54
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 55
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 56
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 57
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 58
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 59
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 60
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 61
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 62
               (prenehala veljati)
 
               Tarifna številka 62a
  Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu:
  1. za pošiljke do 5000 litrov                   60 točk
  2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov            6 točk
 
  Opombe:
  (1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem prazniku,
se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 100%. Za nočno delo se
šteje delo od 19. do 6. ure.
  (2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno proizvodov za
pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob določenem času, mora plačati
za vsako uro zamude 50 točk.
  (3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo najprej na
analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 50%.
 
               Tarifna številka 63
  Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo kemikalij:
  1. nova snov:
  – vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi oceno
  nevarnosti                          24.667 točk
  – dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi           12.000 točk
  2. obstoječa snov:
  – ocena nevarnosti obstoječe snovi              24.667 točk
  – dopolnitev ocene nevarnosti obstoječe snovi         12.000 točk
  3. biocid:
  – ocena nove biocidne snovi                  24.667 točk
  – novo dovoljenje za dajanje biocidnega pripravka
  v promet                           14.667 točk
  – podaljšanje dovoljenja za dajanje biocidnega
  pripravka v promet                       9.333 točk
  – razširitev, dopolnitev ali sprememba dovoljenja
  za dajanje biocidnega pripravka v promet            4.667 točk
  – izdaja izjemnega dovoljenja za dajanje biocidnega
  pripravka v promet                       4.667 točk
 
               Tarifna številka 64
  Za izdajo raznih odločb za:
  1. uvoz/izvoz kemikalije do 100kg/letno              37 točk
  2. uvoz/izvoz kemikalije od 100 do 1.000 kg/letno        111 točk
  3. uvoz/izvoz kemikalije od 1.000 do 10.000 kg/letno       331 točk
  4. uvoz/izvoz kemikalije od 10.000 do 100.000 kg/letno      991 točk
  5. uvoz/izvoz kemikalije nad 100.000 kg/letno         2.904 točk
  6. izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
  proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami              6.667 točk
  7. izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za promet
  z nevarnimi kemikalijami                    3.333 točk
  8. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju
  pogojev za proizvodnjo                     3.333 točk
  9. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju
  pogojev za promet                       2.000 točk
  10. izdajo izjemne odločbe za uvoz/izvoz kemikalije      2.000 točk
 
          X. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA KONKURENCE
 
               Tarifna številka 65
  V postopku za presojo koncentracije:
  1. za priglasitev koncentracije Uradu Republike
  Slovenije za varstvo konkurence                12.000 točk
 
       XI. TAKSE NA PODROČJU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
 
               Tarifna številka 66
  Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za opravljanje
strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:
  1. za potrdilo o prednostni pravici               170 točk
  2. za potrdilo iz registra pravic industrijske lastnine     100 točk
  3. za opravljanje strokovnega izpita              1.800 točk
  4. za popravni izpit                       600 točk
  5. za vpis v register zastopnikov               13.333 točk
 
XII. TAKSE NA PODROČJU AKREDITACIJE, HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH
                  KOVIN
 
               Tarifna številka 67
  V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije se plača:
  1. prijavna taksa                       3.200 točk
  2. taksa za izdajo akreditacijske listine           6.400 točk
 
  Opomba:
  (1) Za razširitev akreditacijske listine se plača taksa v višini 50%
takse iz 2. točke te tarifne številke.
 
               Tarifna številka 68
  Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:
  1. za osebna in lahka tovorna vozila ter traktorje,
  kategorije M1, N1, T in C                   8.000 točk
  2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije
  M2, M3, N2 in N3                       12.000 točk
  3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije
  O3, O4, R3, R4 in S2                      6.400 točk
  4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije
  O1, O2, R1, R2 in S1                      4.000 točk
  5. za motocikle in mopede, kategorije L1e,
  L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e                 5.333 točk
 
  Opombe:
  (1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50% takse
po tej tarifni številki.
  (2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri več stopenjski
homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni številki.
  (3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne
homologacije.
 
               Tarifna številka 69
  V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih
tehničnih enot vozila:
  1. za izdajo odločbe o homologaciji              5.333 točk
  2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije         2.667 točk
 
               Tarifna številka 70
  V postopku preskusa in odobritve tipa merila:
  1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila        8.000 točk
  2. za izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi tipa
  merila                             4.000 točk
 
               Tarifna številka 71
  V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih
kovin:
  1. za odločbo o znaku proizvajalca                533 točk
 
         XIII. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU
 
               Tarifna številka 72
  V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog po
predpisih o varnosti pri delu, za:
  1. prijavno takso                       1.000 točk
  2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih
  pogojev, za vsakega ocenjevalca in za vsak dan
  ocenjevanja                          1.000 točk
  3. za odločbo o danem dovoljenju                3.000 točk
 
              XIV. KONZULARNE TAKSE
 
               Tarifna številka 73
  1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali
  konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
  v tujini                              8 EUR
  2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni
  potrebna nova samostojna odločba                  5 EUR
 
  Opombe:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane ustno
na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
  (2) Taksa po 1. točki te tarifne številke se plača tudi za vsako upravno
dejanje pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu, opravljeno na
zahtevo taksnega zavezanca, če za to dejanje ni predpisana posebna taksa.
  (3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača naravnost na
upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1 te taksne tarife.
  (4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji obrača na diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini preko ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve, ali neposredno po pošti, se plača taksa po tej tarifni številki,
preračunana v slovenske tolarje.
 
               Tarifna številka 74
  Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom Republike
Slovenije ali za vročanje odločb organov Republike Slovenije taksnim
zavezancem ter za vročanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim
osebam:
  1. za vročanje v evropskih državah                 5 EUR
  2. za vročanje v izvenevropskih državah               8 EUR
 
  Opombi:
  (1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri pošti, plača taksni
zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
  (2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.
 
               Tarifna številka 75
  Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini:
  1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta          32 EUR
  2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let          40 EUR
  3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let          55 EUR
  4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let          85 EUR
  5. za izdajo skupinskega potnega lista:
  – za obrazec in                          25 EUR
  – za vsako osebo                          5 EUR
  6. za izdajo potnega lista za vrnitev               30 EUR
  7. za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika          10 EUR
 
  Opombe:
  (1) Organ, ki izda potni list za vrnitev sme prosilca glede na njegovo
premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse.
  (2) Vloga za izdajo potnega lista in vloga za potrditev dovoljenja
zakonitega zastopnika je takse prosta.
  (3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba,
odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne
številke se plača dvakratna vrednost takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev
(izguba, odtujitev) ali uničenje potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te
tarifne številke se plača štirikratna vrednost takse.
  (4) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi Pravilnika o
potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah
in vizumih z veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena Zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije, najmanj pet let, znaša konzularna taksa iz 4. točke te
tarifne številke 55 EUR.
  (5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi Pravilnika o
potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah
in vizumih z veljavnostjo pet let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena Zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša konzularna taksa iz 3.
točke te tarifne številke 40 EUR, konzularna taksa iz 4. točke te tarifne
številke pa 55 EUR.
  (6) Točki 3. in 4. te tarifne številke ter četrti in peti odstavek opomb
k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001.
 
               Tarifna številka 76
  Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam:
  1. za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega
  lista za begunce                          27 EUR
  2. za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega
  lista za tujce                           27 EUR
 
  Opomba:
  (1) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v
tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine
oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.
 
               Tarifna številka 77
  Za overitev podpisa na prošnji za odpust ali sprejem
  v državljanstvo Republike Slovenije                270 EUR
 
  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa
na listini.
 
               Tarifna številka 78
  A) Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje             81 EUR
  B) Takse, ki jih diplomatska ali konzularna predstavništva
  Republike Slovenije v tujini predhodno zaračunavajo za stroške
  obravnave prošenj za naslednje kategorije vizumov:
  1. Letališki tranzitni vizum (kategorija A)            35 EUR
  2. Tranzitni vizum (kategorija B)                 35 EUR
  3. Vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C)           35 EUR
  4. Vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo
  (kategoriji B in C)                        35 EUR
  5. Skupinski vizum (kategorije A, B in C):
  – za vizum                             35 EUR
  – za vsako osebo                          1 EUR
  6. Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)           50 EUR
  7. Vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi za
  kratkoročno bivanje (kategoriji C in D)              50 EUR
 
  Opombe:
  (1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača taksa v višini 50% takse,
določene v tej tarifni številki.
  (2) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani
imetnika potnega lista, se plača ena taksa.
  (3) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v
tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti
posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti, tujce iz humanitarnih
razlogov ter druge, če je to v korist Republike Slovenije. O oprostitvi
odloči vodja predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka
predstavništva.
  (4) Diplomatski in službeni vizum sta prosta takse po tej tarifni
številki.
 
               Tarifna številka 79
  Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos
  posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali
  konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če
  ni drugače predpisano                       11 EUR
 
               Tarifna številka 80
  Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev
  carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz
  postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi
  iz tujine v Republiko Slovenijo                  27 EUR
 
               Tarifna številka 81
  Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na
  diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
  Republike Slovenije v tujini z overitvijo:
  1. za prvo stran                          11 EUR
  2. za vsako naslednjo stran                     5 EUR
 
  Opomba:
  (1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača
polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz
te tarifne številke.
 
               Tarifna številka 82
  Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba:
  1. za prvo stran                          11 EUR
  2. za vsako naslednjo stran                     5 EUR
 
               Tarifna številka 83
  Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski
  jezik ali obratno                         11 EUR
  Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski
  jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko
  ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije         27 EUR
 
  Opomba:
  (1) Prošnja za storitev iz te tarifne številke je takse prosta.
 
               Tarifna številka 84
  Za sestavitev oporoke:
  1. v pisarni predstavništva                    54 EUR
  2. zunaj pisarne predstavništva                  87 EUR
  3. za sestavitev akta o preklicu oporoke              27 EUR
  4. za sestavo dopolnitve oporoke                  43 EUR
 
               Tarifna številka 85
  Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali
  konzularnega predstavništva Republike Slovenije          43 EUR
 
  Opomba:
  (1) Prošnja za sestavitev pogodbe je takse prosta.
 
               Tarifna številka 86
  Za sestavitev pooblastila                     11 EUR
 
  Opomba:
  (1) Prošnja za sestavitev pooblastila je takse prosta
 
               Tarifna številka 87
  Za sestavitev druge listine na prošnjo
  zainteresirane osebe, če v tej tarifi ni drugače
  predpisano                             27 EUR
 
  Opomba:
  (1) Prošnja za sestavitev listine je takse prosta.
 
               Tarifna številka 88
  Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
  poslanega blaga                          19 EUR
 
               Tarifna številka 89
  Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev
  fakture ali kakšne druge listine, s katero se
  potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega
  blaga do posebnega varstva porekla ali imena            35 EUR
 
               Tarifna številka 90
  Za overitev podpisa na listini                   11 EUR
 
   Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa
na listini.
 
               Tarifna številka 91
  Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na
  listini                              11 EUR
 
               Tarifna številka 92
  Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri
  diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
  Republike Slovenije v tujini                    86 EUR
 
               Tarifna številka 93
  Za opravila v zapuščinskih zadevah:
  1. Za sestavitev zapisnika v prostorih
  diplomatskega ali konzularnega predstavništva
  Republike Slovenije v tujini:
  – za prvo stran zapisnika                     27 EUR
  – za vsako naslednjo stran zapisnika                4 EUR
  2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva
  (zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri
  njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi
  drugače predpisano, za vsako uro uradnega dela           76 EUR
  3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo
  vrednosti predmetov za vsako cenitev ali za vsak
  dejanski izvid ali izvid z izvedencem               87 EUR
  – poleg tega od celotne vrednosti popisanih
  ocenjenih predmetov                          1%
  4. Za upravljanje zapuščine glede katere je bila
  opravljena zapuščinska obravnava, ali za upravljanje
  drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od
  čistega dohodka (mesečno ali letno)                  6%
 
  Opomba:
  (1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe
vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke.
 
               Tarifna številka 94
  Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in drugih
vrednih predmetov:
  – od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega
  predmeta                                3%
 
  Opombi:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu
ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob brodolomu
ali kakšni drugi nesreči vročijo denar ali druge vrednosti za mornarje in
njihove družine.
  (2) Prošnja za storitev po tej tarifni številki je takse prosta.
 
               Tarifna številka 95
  Za hrambo depozitov:
  1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v
  hrambo                               11 EUR
  2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih
  papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov
  (dragocenosti):
  – za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti             5%
  – za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od
  vrednosti                               4%
  3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist
  posameznikov ali pravnih oseb                   35 EUR
 
  Opomba:
  (1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za naslednje depozite:
denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in stroškov podobnih
terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije,
za denar položen – prejet kot odškodnina za državljane Republike Slovenije
iz raznih naslovov ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.
 
               Tarifna številka 96
  1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali
  izkrcanju članov posadke                      5 EUR
  2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega
  državljana kot člana posadke na ladjo slovenske
  trgovske mornarice                         5 EUR
  3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih
  ladijskih knjig in listin ter za potrditev vsakega
  vpisa v te knjige in listine                    4 EUR
  4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega
  dnevnika:
  – za prvo stran                           5 EUR
  – za vsako nadaljnjo začeto stran                  4 EUR
 
  XIV.A TAKSE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
                 ZAVAROVANJA
 
              Tarifna številka 96a
  Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt
  prostovoljnega dodatnega zavarovanja             10.000 točk
 
                 XV. RAZNO
 
               Tarifna številka 97
  Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih
  papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo
  organom, se plača na leto od vsakih začetih
  100 točk vrednosti                        15 točk
 
  Opombe:
  (1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
  (2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za druga
leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se šteje za celo.
  (3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depozitarja k
drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.
  (4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na
zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit
pravočasno dvigne.
 
               Tarifna številka 98
  Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane takse:
  1. do 750 točk                          150 točk
  2. nad 750 do 7500 točk                     500 točk
  3. nad 7500 točk                        1.500 točk