Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005

Kazalo

5024. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 12288.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG), izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(javni razpis in odločba o imenovanju organizacij
za kontrolo)
(1) Kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki urejajo ekološke kmetijske pridelke oziroma ekološka živila oziroma kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki urejajo integrirane kmetijske pridelke oziroma živila, lahko izvajajo organizacije, ki so pravne ali fizične osebe, in jih z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa.
(2) Odločba o imenovanju organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil oziroma odločba o imenovanju organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: organizacija za kontrolo) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen
(sklenitev pogodb in razveljavitev odločbe)
(1) Minister lahko imenuje eno ali več organizacij za kontrolo in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.
(2) Če organizacije za kontrolo prenehajo izpolnjevati pogoje iz 3. ali 4. člena tega pravilnika ali če ne opravljajo nalog, določenih s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo oziroma s predpisi, ki urejajo integrirano pridelavo, minister odločbo o imenovanju organizacije za kontrolo iz drugega odstavka 1. člena razveljavi.
3. člen
(tehnični in organizacijski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo)
Organizacije za kontrolo morajo imeti akreditacijsko listino o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil oziroma akreditacijsko listino o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, določenih v standardu SIST EN 45011, ki jo je izdala Slovenska Akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki je vključena v Evropsko akreditacijo.
4. člen
(prehodna določba)
(1) Organizacija za kontrolo, ki je že v postopku akreditiranja ni pa še pridobila akreditacijske listine, lahko opravlja kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil oziroma kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, če izpolnjuje naslednje tehnične in organizacijske pogoje:
1. imeti mora izdelan poslovnik kakovosti;
2. imeti mora jasne in podrobno razdelane kontrolne točke in kriterije pri ocenjevanju pred izdajo certifikata vključno s sankcijami;
3. imeti mora vzpostavljen sistem reševanja pritožb;
4. biti mora registrirana za tehnično preizkušanje in analiziranje;
5. biti mora neodvisna, nepristranska, kar pomeni, da enota, ki opravlja kontrolo ne sme opravljati svetovalnih, tržnih, zastopniških in drugih dejavnosti, ki bi bile na kakršenkoli način povezane z ekološkimi ali integriranimi pridelki oziroma živili, za katere izdaja certifikate;
6. biti mora tehnično usposobljena za opravljanje kontrole nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil oziroma za opravljanje kontrole nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
7. imeti mora v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kmetijske, veterinarske ali živilske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v kmetijski, veterinarski ali živilski stroki in mora skrbeti za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih, ki se določi v pogodbi iz 2. člena pravilnika;
8. ima sprejete notranje akte, ki zagotavljajo varstvo zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
(2) Organizacija iz prejšnjega odstavka mora akreditacijsko listino predložiti v roku največ dveh let od izdaje odločbe o imenovanju organizacije za kontrolo.
5. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 56/01) in Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 63/02).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-205/2003/145
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
EVA 2005-2311-0270
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost