Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005

Kazalo

5020. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso, stran 12276.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05 in 48/05) se v 5. členu besedilo devetega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(9) Višina posebne premije za bika za leto 2006 znaša 198,52 evra na žival ter za vola 142,50 evra na žival.«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevek za premije za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo lahko na predpisanem obrazcu vloži upravičenec, ki je oddal zbirno vlogo iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike, za največ tolikšno število živali, kolikor znaša njegova individualna zgornja meja za krave dojilje (v nadaljnjem besedilu: pravica). Zahtevek za premije za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo vloži upravičenec v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, od 1. marca do 15. maja tekočega koledarskega leta.
(2) Za določitev števila krav dojilj in krav, potrebnih za izpolnitev mlečne kvote (oziroma razmejitev črede na krave dojilje in krave za prirejo mleka), se uporablja povprečna mlečnost iz Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 1777/2004 z dne 14. oktobra 2004 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1254/1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso v zvezi s shemami premij zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L št. 316 z dne 15. 10. 2004, str. 66), za pasme govedi, ki niso upravičene do premij za krave dojilje, pa Priloga I iste uredbe. Upravičenci, ki so v kontroli prireje mleka pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KIS), lahko, če želijo, da se upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva, to označijo na obrazcu v okviru zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006. Upošteva se povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva v koledarskem letu pred letom vložitve zbirne vloge, če je bilo kmetijsko gospodarstvo v kontroli prireje mleka najmanj 183 dni in je ob vložitvi zbirne vloge še vedno v kontroli prireje mleka. Za kmetijska gospodarstva, ki so v koledarskem letu pred letom vložitve zbirne vloge v kontroli prireje mleka manj kakor 183 dni in so ob vložitvi zbirne vloge v kontroli prireje mleka, se lahko upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva le, če so do vložitve zbirne vloge v kontroli prireje mleka najmanj 183 dni. V tem primeru se povprečna mlečnost izračuna za obdobje od 1. julija leta pred letom vložitve zahtevka do 30. junija leta vložitve zahtevka. Podatke kmetijskih gospodarstev o povprečni letni mlečnosti kmetijskega gospodarstva, ki so na zahtevku izrazili to zahtevo, pridobi agencija od KIS.
(3) Višina premije za kravo dojiljo v letu 2006 znaša 190,00 evrov na žival. Dodatna nacionalna premija za kravo dojiljo znaša 22,94 evra na žival.«.
3. člen
Besedilo petega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Višina ekstenzifikacijskega plačila v letu 2006 znaša 95,00 evrov na žival.«.
4. člen
Besedilo osmega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Višina klavne premije za odraslo govedo v letu 2006 znaša 76,00 evrov na žival, višina klavne premije za teleta pa 47,39 evra na žival.«.
Besedilo devetega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Okvirna višina dodatnega plačila v letu 2006 je 23,27 evra. Dokončna višina se bo izračunala glede na obseg upravičenih zahtevkov in upoštevajoč najvišji dovoljeni znesek, ki za Republiko Slovenijo znaša 2.816.541,00 evrov. V vsakem primeru se dodatnih plačil lahko podeli le za največ enako število kot je nacionalna zgornja meja za klavne premije za odraslo govedo iz 129. člena Uredbe 1782/03/ES.«.
5. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(vrstni red obremenitve)
Če upravičenec vlaga zahtevek za posebno premijo ter premijo za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo, se mu pri izračunu obremenitve krmnih površin v skladu s 131. členom Uredbe 1782/2003 najprej upoštevajo krave dojilje in nato posebne premije in se v enakem vrstnem redu tudi odobrijo plačila.«.
6. člen
Besedilo petega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Trajni prenosi in zakupi pravic se na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga III sestavni del te uredbe, vložijo na agencijo v roku od 16. novembra tekočega koledarskega leta, če se obdobje obvezne reje konča po tem datumu, pa po preteku obdobja obvezne reje do začetka vlaganja zahtevkov naslednjega koledarskega leta.«.
7. člen
Besedilo napovednih stavkov iz četrtega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec lahko vloži zahtevek za pridobitev pravic iz nacionalne rezerve na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga II sestavni del te uredbe, v obdobju vlaganja zahtevkov tekočega koledarskega leta na agencijo za najmanj dve pravici in ne več kakor 20 pravic. Upravičencu se lahko dodeli največ tolikšno število pravic iz nacionalne rezerve, da skupno število pravic ne preseže števila zahtevanih premij za krave dojilje za tekoče koledarsko leto. Upravičenec je upravičen do pravic iz nacionalne rezerve, če izpolnjuje naslednje pogoje:«.
V petem odstavku se za prvim stavkom dodata nova stavka, ki se glasita:
»Pri kategoriji ocenjevanja »Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost« se kmetijska gospodarstva razvrščajo v posamezno območje v skladu s Programom razvoja podeželja v hribovsko gorsko območje, v druga območja z omejenimi možnostmi in v območje s posebnimi omejitvami. Pri tem se šteje, da je kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v posamezno območje, če je več kakor 50 odstotkov njegovih kmetijskih zemljišč v uporabi v teh območjih.«.
8. člen
Priloge I, II in III se nadomestijo z novimi Prilogami I, II in III, ki so sestavni del te uredbe.
9. člen
Postopki odločanja o zahtevkih, vloženih na podlagi Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05 in 48/05), se dokončajo po določbah Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05 in 48/05).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-49/2005/7
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-2311-0099
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik