Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005

Kazalo

5016. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze, stran 12257.

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze
1. člen
V Uredbi o neposrednih podporah za ovce in koze (Uradni list RS, št. 10/05 in 21/05) se v prvem odstavku 6. člena besedilo »mu je dodeljena« nadomesti z besedilom »znaša njegova«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upravičenec, ki ima individualno zgornjo mejo premijskih pravic za ovco oziroma kozo manjšo kot deset, uveljavljati premije za najmanj deset upravičenih živali.«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »od 1. aprila do 30. aprila 2005« nadomesti z besedilom »od 1. marca do 28. aprila 2006«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina premije za ovco za leto 2006 je 19,85 evra. Za proizvajalce, ki tržijo ovčje mleko ali izdelke, ki temeljijo na ovčjem mleku, je višina premije za ovco 15,97 evra.
»(2) Višina premije za kozo za leto 2006 je 15,97 evra.«.
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina dodatne premije za ovco oziroma kozo za leto 2006 je 6,62 evra.«.
5. člen
Besedilo prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znesek skupnih dodatnih plačil za ovco oziroma kozo za leto 2006 znaša 81.700 evrov.«.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo », razen v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah, kot so višja sila in izredne okoliščine po predpisu, ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike«.
7. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prenosi in zakupi pravic so možni v roku od konca obdobja obvezne reje v letu 2005 do konca vlaganja zahtevkov za premije, dodatne premije in dodatno plačilo v letu 2006.«.
8. člen
V četrtem odstavku 19. člena se besedilo »od 1. aprila do 30. aprila« nadomesti z besedilom »vlaganja zahtevkov za premije, dodatne premije in dodatno plačilo«.
V sedmem odstavku se za besedo »uredbe« doda besedilo »oziroma če bi skupno število dodeljenih pravic preseglo število zahtevanih premij«.
Doda se osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Posameznemu upravičencu se, ob upoštevanju šestega in sedmega odstavka tega člena, lahko dodeli največ tolikšno število pravic iz nacionalne rezerve, da njegovo skupno število pravic ne preseže števila zahtevanih premij.«.
9. člen
Postopki odločanja o zahtevkih v letu 2005, vloženih na podlagi Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze (Uradni list RS, št. 10/05 in 21/05), se dokončajo po določbah Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze (Uradni list RS, št. 10/05 in 21/05).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-50/2005/6
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-2311-0248
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik