Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005

Kazalo

5015. Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem, stran 12256.

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga z oljčnim oljem
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ureditev ukrepov kmetijske politike za oljčno olje za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami),
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami),
– Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 z dne 29. aprila 2004 o skupni ureditvi trga za oljčno olje in namizne oljke in spremembi Uredbe (EGS) št. 827/86 (UL L št. 161 z dne 30. 4. 2004, str. 97) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV. in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1, z vsemi spremembami).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe te uredbe se uporabljajo izrazi iz predpisa, ki ureja register pridelovalcev oljk in register predelovalcev oljk.
3. člen
(površina oljčnika)
Površina oljčnika je površina grafične enote zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
4. člen
(upravičena površina oljčnika)
Upravičena površina oljčnika je površina, izračunana z množenjem površine oljčnika in deležem upravičenih oljk. Delež upravičenih oljk se izračuna tako, da se število upravičenih oljk v oljčniku deli s številom vseh oljk v oljčniku.
5. člen
(upravičena oljka)
Upravičena oljka je oljka, posajena pred 1. majem 1998 in vrisana v grafični del registra pridelovalcev oljk do 1. januarja 2005.
6. člen
(število upravičenih oljk v oljčniku)
Število upravičenih oljk v oljčniku je število oljk v oljčniku, posajenih pred 1. majem 1998 in vrisanih v grafični del registra pridelovalcev oljk do 1. januarja 2005.
7. člen
(število vseh oljk v oljčniku)
Število vseh oljk v oljčniku je skupno število oljk v oljčniku ne glede na leto sajenja.
8. člen
(uvedba in višina neposrednega plačila za oljčnike)
(1) Neposredno plačilo na površino oljčnika (v nadaljnjem besedilu neposredna plačila) se dodeli na hektar upravičene površine oljčnika, ki se izračuna v skladu z 9. členom te uredbe.
(2) Do neposrednega plačila je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu pridelovalec), ki je vpisan v register pridelovalcev oljk in register predelovalcev oljk, v skladu s predpisom, ki ureja vpis v register pridelovalcev oljk in register predelovalcev oljk, in ki izpolnjuje pogoje iz 110.h člena Uredbe 1782/2003/ES.
(3) Višina neposrednega plačila v letu 2006 iz prvega odstavka tega člena znaša 567 evrov/ha upravičene površine oljčnika.
9. člen
(izračun upravičene površine oljčnika)
(1) Upravičena površina oljčnika za neposredno plačilo se izračuna po naslednji formuli:
                                 število
                              upravičenih oljk
                                v oljčniku
upravičena površina oljčnika = površina oljčnika (GERK) x  -----------------
                              število vseh oljk
                                v oljčniku
(2) Upravičena površina posamezne oljke je 1 ar, razen če pridelovalec oljk prijavi manjšo površino in je upravičena površina posamezne oljke prijavljena površina.
10. člen
(vlaganje zahtevkov)
Postopek in roki uveljavljanja neposrednega plačila iz 8. člena te uredbe so določeni s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006.
11. člen
(izplačilo neposrednih plačil)
(1) Sredstva za neposredna plačila iz 8. člena te uredbe se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije s proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 2095 EKO – RP in št. 2097 Ukrepi za stabilizacijo trga ECO O – EU. Sredstva se v celoti povrnejo iz proračuna Evropske unije.
(2) Sredstva za neposredna plačila iz prejšnjega odstavka se pridelovalcem izplačajo v roku iz 28. člena Uredbe 1782/2003/ES.
(3) Zneski iz te uredbe, izraženi v evrih, se izplačajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalni tečaj v skladu s pravnimi akti Evropske komisije.
12. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe in jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
13. člen
(prehodna določba)
Postopki, začeti po določbah Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 10/05), se dokončajo po določbah Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 10/05).
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 10/05).
15. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-55/2005/7
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-2311-0101
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost