Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba«, stran 11691.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02), 45. in 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 44/05) so občinski sveti občin ustanoviteljic
Občine Vrhnika na 27. seji dne 20. 10. 2005,
Občine Logatec na 21. seji dne 13. 9. 2005,
Občine Brezovica na 21. seji dne 28. 9. 2005,
Občine Dobrova – Polhov Gradec na 19. seji dne 26. 10. 2005,
Občine Borovnica na 23. seji dne 6. 10. 2005, sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba« (Uradni list RS, št. 117/04 z dne 29. 10. 2004) se spremeni naslov odloka tako, da se glasi:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora, ustanavlja »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) na območjih občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice)«.
3. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat, ki se pooblasti za odločanje o prekrških na področju občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba medobčinskega inšpektorata, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskim aktom predpisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po Zakonu o prekrških in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.«
4. člen
V prvem odstavku 2. in 4. člena, 5. členu, prvem in drugem odstavku 9. člena, 10., 11. in 12. členu se besedna zveza »inšpekcijska služba« spremeni v besedo »inšpektorat« v ustreznem sklonu.
5. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi
»Naziv organa skupne občinske uprave je: »Medobčinski inšpektorat«.
Sedež inšpektorata je: Vrhnika, Tržaška cesta 1.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zunanjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat« v sredini pa »Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec in Borovnica«.
6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Medobčinski inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga na podlagi izvedenega javnega natečaja z večino glasov imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen ustrezen strokovni izpit.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora enkrat letno o svojem delu in ugotovitvah poročati Občinskim svetom občin ustanoviteljic.«
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, določi sistemizacijo delovnih mest, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinskega inšpektorata.
Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.«
8. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi vodje inšpektorata odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.«
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Druge občine lahko pristopijo k ustanovljenemu medobčinskemu inšpektoratu, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Občinska uprava Občine Vrhnika opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata skladno z drugim odstavkom 9. člena tega odloka.«
10. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namero za izstop iz organa skupne občinske uprave po tem odloku mora občina ustanoviteljica pisno podati vodji inšpektorata najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.«
11. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina Vrhnika. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/01-002-5/2004
Vrhnika, dne 20. oktobra 2005
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
Logatec, dne 13. septembra 2005
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.
Brezovica, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.
Dobrova – Polhov Gradec, dne 26. oktobra 2005
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
Borovnica, dne 6. oktobra 2005
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti