Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4792. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9, stran 11687.

Na podlagi 23., 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na svoji seji dne 23. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 2005), ki jih je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. ZN04/05 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve ZN 2005 so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan občine Vojnik (Uradni RS, št. 99/99, 79/04).
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage
2. Izvleček iz planskega akta
3. Obrazložitev
4. Opis prostorske ureditve
5. Urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje objektov in
ureditev
6. Rešitve komunalne infrastrukture
7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
9. Nova parcelacija
10. Etapnost izvajanja prostorske ureditve
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta
12. Smernice in mnenja nosilcev urejanja naselja
13. Seznam sprejetih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi
izvedbenega prostorska akta upoštevani
 
B) Grafični del
1. Ureditveno območje na načrtu parcele          M1:1000
2. Ureditveno območje na geodetskem načrtu        M1: 500
3. Prikaz namenske rabe iz planskega akta         M1:5000
4. Prikaz prostorske ureditve               M1: 500
5. Rešitve prometne in komunalne
infrastrukture                      M1: 500
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami              M1: 500
7. Načrt parcelacije                   M1: 500
8. Geodetska zazidalna situacija             M1: 500
II. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meji na vzhodni strani z obstoječim poslovnim kompleksom Contraco d.o.o., na južni strani z obstoječo javno cesto, na severozahodni strani ureditvenega območja je javna pot in stanovanjska pozidava naselja Vojnik.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 znaša cca: 7975.00m2.
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obravnava zemljišče s parcelnimi številkami 163/8, 164/2, 161/1,166/2, 166/1, 165/3, 165/2, 165/1, 166/3 k.o. Vojnik trg.
Izven območja sprememb in dopolnitev ZN 2005 poteka izvedba električnega, kanalizacijskega vodovodnega in plinovodnega omrežja. Tangirane parcele so:187, 185, 164/1, 575, 167/1 k.o. Vojnik trg.
4. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9 (Uradni vestnik Celje, št. 30/68) se spremeni tako, da se za 2. členom dodajo nova poglavja III-IX.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN 2005 je razdeljeno na:
»A« – stanovanjski kompleks
»B« – poslovni kompleks.
6. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost
– oskrbna in storitvena dejavnost.
7. člen
Na območju spremembe in dopolnitve ZN 2005 so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti
– spremembe rabe
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave objektov.
8. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– stavbe za oskrbne in storitvene dejavnosti
– enostavni objekti
– gradbeni in inženirski objekti (cestna in komunalna infrastruktura)
– zelene parkovne površine.
9. člen
Na območju sprememb in dopolnitve ZN 2005 so pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:
a) za stanovanjske objekt:
– lega objektov: po zakoličbeni situaciji.
– horizontalni gabariti: po zakoličbeni situaciji. Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma pravokotne oblike. Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne.
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba P+M, max. K+P+M.
– konstrukcija: klasična in montažna.
– kota pritličja: po zakoličbeni situaciji.
– kolenčni zid: max.1.00 m.
– streha: v osnovi dvokapnica ali več kapnica z možnostjo kombinacij ostalih oblik streh, katerih skupna površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon osnovne strešine je 35-40 stopinj.
Na strehah je dovoljena izvedba čopov in frčad.
– kritina: opečni zareznik, enako kot na objektu Doma starejših občanov.
– fasada: mora biti izvedena v klasičnem zaribanem ali zglajenem ometu barvanem s svetlimi, pastelnimi barvam. Za posamezne objekte so barve lahko različne, morajo pa biti medsebojno usklajene.
– oblikovanje odprtin: svobodno.
– osvetlitev podstrešja: strešna okna in/ali frčade.
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki. Na jugozahodni strani prostorske ureditve se zasadi drevored.
Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi.
– faznost gradnje objekta: objekti se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.
 
b) za poslovne objekte:
– lega objektov: po zakoličbeni situaciji.
– horizontalni gabariti: po zakoličbeni situaciji.
– vertikalni gabarit: max. K+P+2.
– konstrukcija: klasična in montažna.
– kota pritličja: po prerezu v zakoličbeni situaciji.
– kolenčni zid: max. 1.00 m.
– streha: dvokapnica in ravna z možnostjo kombinacij ostalih oblik streh.
Naklon osnovne strešine je 35 stopinj.
– kritina: opečni zareznik, enako kot na objektu Doma starejših občanov.
– fasada: mora biti izvedena v klasičnem zaribanem ali zglajenem ometu barvanem s svetlimi, pastelnimi barvam. Za posamezne objekte so barve lahko različne, morajo pa biti medsebojno usklajene.
– oblikovanje odprtin: svobodno.
– osvetlitev podstrešja: strešna okna in/ali frčade.
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki. Ob parkirišču in dovozni cesti se zasadi drevored. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi.
Oporni zid mora biti obložen z naravnim kamnom.
 
c) za infrastrukturne objekte:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane za prometno, komunalno energetsko infrastrukturo ter objekte in naprave za zveze in telekomunikacije (parkirišča, reklamne table in podobno) ter postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke).
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– parkirišča: so tlakovana, ostale vozne površine so asfaltirane,
– reklame table: dovoljena je postavitev reklamnih tabel s komercialnim namenom v poslovnem kompleksu
– ograje: Dovoljena je izvedba žičnih ograj v poslovnem kompleksu, v stanovanjskem območju lesene ali v obliki žive meje, višine 0.80 m–1.20 m.
10. člen
Za območje sprememb in dopolnitev ZN 2005 je predvidena nova parcelacija, ki je prikazana v grafični prilogi št. 7.
Minimalni odmik objektov od parcelne meje je 3.90 m.
Dovoljena je graditev objektov brez predhodne parcelacije v primeru:
– da se zakoličba objekta izvede po pogojih sprememb in dopolnitev ZN 2005,
– da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncept sprememb in dopolnitev ZN 2005
Obodna parcelacija sprememb in dopolnitev ZN 2005 v naravi ni v celoti zamejičena in je prenešena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1:2880, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi nove parcele.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev prometnega omrežja naslednji pogoji:
Izvede se rekonstrukcija obstoječe makadamske javne poti, ki poteka ob južnem obodu prostorske ureditve na širino vozišča min 4.50 m v asfaltni izvedbi. Z omenjene ceste se izvede nova dovozna cesta, ki bo zaključena kot »slepa« ulica. Nova dovozna cesta se asfaltira na širino vozišča 4.00 m.
Z omenjenih cest do posameznih stanovanjskih objektov je predvidena izvedba novih cestnih priključkov.
Izvede se rekonstrukcija lastne poti v poslovnem kompleksu na širino vozišča min 4.00 m. Ob lastni cesti se izvede hodnik za pešce širine 1.00 m.
Na severni in južni strani poslovnega kompleksa se izvedejo parkirišča za osebna vozila.
Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča) se označi s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
12. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji:
Na obravnavanem območju se izvede mešan sistem kanalizacije. Priključitev predvidenega mešanega kanala na obstoječo javno kanalizacijo je možna preko revizijskega jaška. Končna dispozicija obstoječega mešanega sistema je obstoječa čistilna naprava.
Meteorne vode se speljejo v predvideno kanalizacijo preko zadrževalnikov meteornih voda, ki bodo po okvirnih izračunih za stanovanjske hiše cca 5,0 m3, za poslovni objekt pa 7,0 m3.
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objektov. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Lokacija predvidene stanovanjske hiše posega v obstoječo traso kanalizacije, zato se izvede prestavitev.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).
13. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev vodovodnega omrežja naslednji pogoji:
Za oskrbo pitne in požarne vode se za obravnavano območje izvede novo vodovodno omrežje.
Stanovanjske hiše in hidrantna veja, se priključijo na obstoječi vodovod v Prušnikovi ulici, poslovni objekt pa na vodovod v Cesti v Tomaž.
Za zagotavljanje požarne varnosti in izvedbe hidrantov se izvede vodovod min. profila DN 80 mm.
Na območju sprememb in dopolnitev se postavijo štirje hidranti.
Na stanovanjskem območju se del trase javnega vodovoda v dolžini 14.50 m ukine.
14. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev električnega omrežja naslednji pogoji:
Energija za napajanje objektov v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je dovoljena iz TP Vojnik.
Od obstoječe transformatorske postaje Vojnik se izvede primarni podzemni vod PP00/A 4x150+2,5 mm2 do prosto stoječe razdelilne omarice PS – 4 NT. Sekundarni vodi se izvedejo od razdelilne omarice do priključno merilnih omaric (PMO 2), lociranih na stalno dostopnem mestu na fasadah načrtovanih objektov.
Sekundarni nizkonapetostni podzemni vodi so tipa PP00/A 4x35+2,5 mm2 in PP00/A 4x70+2,5 mm2.
Pri poteku kabla pod asfaltiranimi voznimi površinami se kabli položijo v kabelski kanalizaciji iz obbetonirane alkaten cevi Φ 110 mm.
Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi se elektro kabli dodatno zaščitijo.
Območje sprememb in dopolnitev ZN 2005 se osvetli s svetilkami na drogovih.
15. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev telefonskega omrežja naslednji pogoji:
Od obstoječe trase, ki poteka po javni poti na južni strani prostorske ureditve, je predvidena izvedba kabelske kanalizacije.
Od primarne trase kabelske kanalizacije do posameznih objektov, oziroma tipskih telefonskih omaric so predvideni sekundarni kabli. Tipske telefonske omarice se vgradijo v fasadah objektov.
16. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev plinovodnega omrežja naslednji pogoji:
Pet stanovanjskih hiš je možno napajati iz obstoječega plinovoda v Prušnikovi ulici, poslovni objekt pa iz plinovoda v Cesti v Tomaž.
Priključki za posamezne uporabnike se zaključijo s požarnimi pipami nameščenimi v zaščitnih omaricah na zunanjih stenah objektov.
Za posega v varstvenem pasu plinovodov do 16 barov se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanja in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02.)
17. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za odpadke naslednji pogoji:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
18. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ogrevanje objektov naslednji pogoji:
Ogrevanje objekta je možno s priključkom na javno plinovodno omrežje ali lastno s kurilnim oljem. Rezervoar za kurilno olje je lahko v objektu ali vkopan v zemljo.
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN 2005
19. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Območje lokacijskega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) v III. stopnjo varstva pred hrupom, tj. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60dBA, za noč 50 dBA, oziroma, kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in za noč 59 dBA.
S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
20. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98,105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne sme presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
21. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda z območja sprememb in dopolnitvah ZN 2005 mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema
Končna dispozicija fekalnih vod je obstoječa čistilna naprava.
22. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se nahaja v območju kompleksnega varstva prostora (OKV) in v arheološko zavarovanem območju.
Na parcelah št. 163/1 in 163/3 k.o. Vojnik trg in na lokaciji Osnovne šole Vojnik so bile v letu 1999 izvedene geo radarske raziskave, na lokacijah prizidka k OŠ Vojnik in Doma starejših občanov pa je bil izvajan arheološki nadzor pri gradbenih delih. Na osnovi rezultatov obeh metodologij varovanja arheološke dediščine predlagamo za območje ZN Vojnik cona 8 in 9 spremembo arheološkega varstvenega režima, ki je pred vsemi posegi v zemeljske plasti zahteval predhodne arheološke raziskave. Za ZN Vojnik – cona 8 in 9 je torej obvezujoč kulturno varstveni pogoj, ki pomeni arheološki nadzor pri vseh posegih v zemeljske plasti.
V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje dokumentira skladno s standardi arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav –
vključno z arheološkim nadzorom – je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/1999, 59. člen).
Območje lokacijskega načrta se nahaja v vplivnem območju naselbinskega kulturnega spomenika (Vojnik staro trško jedro; EŠD – 4251).
23. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin se izvedejo zadrževalniki padavinski vod.
24. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti se zgradi hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika, oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi – zid brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin mora le-te biti izdelane iz ognje odpornega materiala.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objektov.
 
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan – Seiberg.
Posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila. V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
 
Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji.
25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.
26. člen
Arhitektonske ovire:
Na vseh komunikacijah, kjer je to potrebno, se izvedejo rampe za funkcionalno ovirane osebe naklona 1:16. Pri prečkanju ceste se izvedejo »utopljeni« robniki.
VI. ETAPE IZVAJANJA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZN 2005
27. člen
I. etapa
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja sprememb in dopolnitev ZN 2005.
II. etapa
– infrastrukturno opremiti parcelo
III. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo
Neodvisno od etapnosti izgradnje se lahko izvajajo posegi, ki se lahko priključijo na obstoječo prometno in ostalo komunalno infrastrukturo.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
VIII. TOLERANCE
29. člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 so dovoljene naslednje tolerance:
– za horizontalni in vertikalni gabarit so tolerance ± 10%,
– za kote pritličja objektov so tolerance ± 50 cm,
– dovoljena so odstopanja od določenih vhodov v objekt,
– dovoljene so tudi tolerance pri komunalnem, energetskem in prometnem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in bolj ekonomična investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN 2005.
IX. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Spremembe in dopolnitve ZN 2005 so stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev ZN 2005 izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
32. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično obdelajo skladno s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-890/2005-15
Vojnik, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti