Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4791. Program priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka, stran 11685.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 17. 11. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Občine Škofja Loka
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Namen naloge je prilagoditi prostorske dokumente Občine Škofja Loka veljavni zakonodaji. V Občini Škofja Loka so trenutno v veljavi naslednji prostorski ureditveni pogoji:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05) ter
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Uradni list RS, št. 61/94).
Zakon o urejanju prostora – 1, v nadaljevanju ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03) predvideva pripravo Prostorskega reda občine (v nadaljevanju PRO), ki mora biti zaključen do 20. julija 2007. ZUreP-1 skupaj s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag predpisuje obvezno vsebino, obliko in postopek sprejema PRO.
Pravne podlage:
– Zakon o urejanju prostora – 1, v nadaljevanju: ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 127/04);
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS 73/05);
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04);
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04);
– Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalcih (Uradni list RS, št. 107/04);
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije;
– Prostorski red Slovenije;
– Pravni akti nosilcev urejanja prostora.
V primeru spremembe zakonodaje, se SPRO prilagodi le-tej.
 
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet programa priprave je izdelava Prostorskega reda občine.
Programska izhodišča:
A) Splošno:
– usklajenost okoljskih, gospodarskih in socialnih vidikov razvoja v prostoru;
– vzdržen razvoj območja z upoštevanjem območij varovanja narave, varovanja kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih virov ter zagotavljanjem zdravega bivalnega okolja;
– reševanje prostorskih problemov v občini ter sanacija degradiranih območij.
B) Poselitev:
– nova poselitev se bo usmerjala na obstoječa stavbna zemljišča;
– nova zemljišča za stanovanjsko gradnjo se bodo pojavljala le na robu naselja, kot zaokrožitev naselij;
– razpršene gradnje občina ne bo podpirala; ohranja pa se obstoječa razpršena poselitev v Škofjeloškem hribovju, kjer je tak način poselitve značilen;
– Nameravana gradnja ni možna, če se predvidena gradnja nahaja znotraj geološko ogroženih območij in je ni možno priključiti na infrastrukturne objekte in naprave;
– Obnova in oživitev starega mestnega jedra Škofje Loke;
– Spodbujanje prenove mesta Škofja Loka, ostalih naselij v občini ter posameznih objektov;
– Spodbujati razvoj lokalnih oskrbnih središč;
– Omejevanje graditve številnih velikih trgovskih centrov;
– Omogočiti razvoj gospodarstva v občini in ustvariti pogoje za krepitev le-tega;
– Omogočiti dostopnost do kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete;
– Vzpostaviti sistem visokega šolstva v Škofji Loki, zlasti za potrebe domačega gospodarstva.
C) Infrastruktura
– Izboljšati prometne povezave proti Selški in Poljanski dolini;
– Prometno razbremeniti staro mestno jedro;
– Izgradnja kanalizacijskega sistema v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda;
– Vsi objekti se morajo priključiti na javni kanalizacijski in vodovodni sistem, kjer je to možno;
– Razvijanje omrežja lokalnih cest;
– Spodbujanje javnega prevoza;
– Zagotavljanje zadostnega števila parkirnih mest za razvoj mesta in dejavnosti;
– Povečati aktivnosti za izgradnjo drugega železniškega tira in okrepitev javnega prevoza do železniške postaje;
– Ureditev območja železniške postaje;
– Spodbujanje kolesarskega in peš prometa z ureditvijo primernih in varnih poti;
– Povezovanje različnih prometnih sistemov;
– Spodbujanje uporabe obnovljivih energetskih virov.
D) Krajina:
– Spodbujanje razvoja turizma in rekreacijskih območij v občini;
– Varovanje kulturne dediščine;
– Varovanje naravnih vrednot;
– Varovanje naravnih virov – voda, najboljših kmetijskih zemljišč in gozdov posebnega pomena;
– upoštevanje območij za potrebe obrambe države ter območij potrebnih za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sočasno s pripravo SPRO in PRO se vodi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolja (CPVO) in izdela okoljsko poročilo, ki se ga revidira.
 
3. Okvirno območje
PRO zajema celotno območje občine Škofja Loka.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
A) Pripravljalec PRO
Pripravljavec PRO je Občina Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor.
B) Načrtovalec PRO
Načrtovalec prostorskega akta bo izbran s strani Občine Škofja Loka v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
C) Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave PRO podati smernice za njegovo pripravo in mnenje k dopolnjenemu predlogu ter posredujejo občini strokovne podlage s svojega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki;
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa;
3. Slovenske železnice:
– izhodišča s področja železniškega prometa;
4. DRSC:
– Izhodišča za državne ceste
5. Občina Škofja Loka;
6. Elektro Gorenjska:
– Izhodišča za oskrbo z električno energijo;
7. ELES:
– Izhodišča za prenos električne energije;
8. Geoplin:
– Izhodišča za transport zemeljskega plina;
9. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišča za razvoj gospodarstva,
– Področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– Izhodišča s področja turizma,
– Izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– Izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin;
– izhodišča s področja komunikacij;
10. Zavod RS za varstvo narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
12. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine;
– izhodišča iz področja kulture;
13. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena;
14. Ministrstvo RS za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe;
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami;
15. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
– izhodišča za potrebe kmetijstva;
– izhodišča za potrebe gozdarstva;
16. Zavod za gozdove RS:
– izhodišča za gozdarstvo;
17. Kmetijski zavod Kranj:
– izhodišča za kmetijstvo;
18. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa;
19. LTO Blegoš:
– izhodišča za razvoj turizma.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne podajo smernic/mnenja, se v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 šteje, da smernic/mnenja nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte s tega področja
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Občina Škofja Loka je za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih aktov sprejetih v letu 2004 izdelala vrsto strokovnih podlag, ki se jih ustrezno ažurira. Za potrebe priprave PRO se uporabi strokovne podlage izdelane za potrebe SPRO.
Za potrebe PRO se pripravi strokovna podlaga za oblikovanje pomožnih objektov.
 
6. Vrste geodetskih podlag ter način njihove pridobitve
PRO se prikaže na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1: 5000, na parcelno mejo natančno.
Pregledna karta bo v merilu 1:25000.
Podloge za pripravo Prostorskega reda občine bodo tudi naslednji geodetski podatki:
– DOF,
– TTN 5,
– DTK 25,
– Podatki registra prostorskih enot,
– Podatki katastra stavb.
Ostali podatki:
– Digitaliziran veljavni prostorski plan in PUP,
– Digitalni podatki o kmetijskih zemljišč,
– Digitalni podatki o naravnih vrednotah z Naturo 2000,
– Digitalni podatki o kulturni dediščini,
– Podatki o območjih obrambe in območjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Drugo.
Geodetske podlage so že na razpolago na občini. Občina pridobi pred izdelavo zadnjo verzijo DKN. Podatke in strokovna gradiva pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobi občina.
 
7. Roki za pripravo prostorskega akta
Vzporedno s postopkom priprave PRO se vodi še postopek priprave CPVO (po Zakonu o varstvu okolja) ter postopek presoje sprejemljivosti izvedbe prostorske strategije na območjih Natura 2000 (po Zakonu o ohranjanju narave).
1. Analiza stanja in razvojnih teženj ter priprava in dopolnitev potrebnih strokovnih podlag.
2. Pripravljavec izvede prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave).
3. Župan sprejme program priprave.
4. Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora.
5. Priprava in ažuriranje obstoječih strokovnih podlag.
6. Izdelava predloga PRO.
7. Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
8. Obravnava predloga PRO na občinskem svetu.
9. Javna razgrnitev in javna obravnava; Skupaj s predlogom PRO se javno razgrne tudi okoljsko poročilo in njegova revizija.
10. Pripravljavec sprejme stališče do pripomb iz javne razgrnitve, na podlagi katerih izdelovalec pripravi dopolnjen predlog PRO.
11. Občinski svet potrdi dopolnjen predlog PRO.
12. Izdelava predloga PRO.
13. Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu PRO.
14. Pridobitev sklepa MOP po ZVO-1.
15. Občinski svet občine Škofja Loka na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog odloka o PRO Škofja Loka, ki se objavi v Uradnem listu RS.
16. Pridobitev sklepa MOP o skladnosti SPRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države.
 
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za izdelavo PRO zagotovi Občina Škofja Loka.
 
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-0003/2005
Škofja Loka, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti