Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4790. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka, stran 11682.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 17. 11. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V Občini Škofja Loka so trenutno v veljavi Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990. Odlok je bil sprejet na občinskem svetu Občine Škofja Loka 15. septembra 2004 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 23. 9. 2004. Zakon o urejanju prostora – 1, v nadaljevanju ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02), predvideva pripravo strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju: SPRO), ki mora biti zaključena do julija 2007.
Pravne podlage:
– Zakon o urejanju prostora – 1, v nadaljevanju ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05);
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04);
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04);
– Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalcih (Uradni list RS, št. 107/04);
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije;
– Prostorski red Slovenije;
– Pravni akti nosilcev urejanja prostora.
V primeru spremembe zakonodaje, se SPRO prilagodi le-tej.
 
2. Predmet in programska izhodišča SPRO
Predmet programa priprave je izdelava strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka.
Programska izhodišča:
– usklajenost okoljskih, gospodarskih in socialnih vidikov razvoja v prostoru;
– omogočiti dostopnost do kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete;
– vzdržen razvoj območja z upoštevanjem območij varovanja narave, varovanja kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih virov ter zagotavljanjem zdravega bivalnega okolja
– skladen razvoj celotne občine;
– povezovanje Občine Škofja Loka z občinami Škofjeloške regije, sosednjimi občinami in občinami v gorenjski regiji ter s sosednjimi regijami;
– upoštevane območij za potrebe obrambe države ter območij potrebnih za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– krepitev identitete občine ter njenih prednosti za razvoj perspektivnih dejavnosti v občini;
– reševanje prostorskih problemov v občini ter sanacija degradiranih območij.
Sočasno s pripravo SPRO se vodi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolja (CPVO) in izdela okoljsko poročilo, ki se ga revidira.
 
3. Okvirno območje
SPRO zajema celotno območje Občine Škofja Loka.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
A) Pripravljalec SPRO
Pripravljavec SPRO je Občina Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor.
B) Načrtovalec SPRO
Načrtovalec prostorskega akta bo izbran s strani Občine Škofja Loka z javnim razpisom.
C) Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave SPRO podati smernice za njegovo pripravo in mnenje k dopolnjenemu predlogu ter posredujejo Občini strokovne podlage s svojega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor – izhodišča za razvoj poselitve:
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki;
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa;
3. Slovenske železnice:
– izhodišča s področja železniškega prometa;
4. DRSC:
– Izhodišča za državne ceste;
5. Občina Škofja Loka;
6. Elektro Gorenjska:
– Izhodišča za oskrbo z električno energijo;
7. ELES:
– Izhodišča za prenos električne energije;
8. Geoplin:
– Izhodišča za transport zemeljskega plina;
9. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišča za razvoj gospodarstva,
– Področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– Izhodišča s področja turizma,
– Izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– Izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij;
10. Zavod RS za varstvo narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
12. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča iz področja kulture;
13. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena;
14. Ministrstvo RS za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami;
15. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva;
16. Zavod za gozdove RS:
– izhodišča za gozdarstvo;
17. Kmetijski zavod Kranj:
– izhodišča za kmetijstvo;
18. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa;
19. LTO Blegoš:
– izhodišča za razvoj turizma.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne podajo smernic/mnenja, se v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 šteje, da smernic/mnenja nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte s tega področja.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Občina Škofja Loka je za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih aktov sprejetih v letu 2004 izdelala vrsto strokovnih podlag, ki se jih za izdelavo SPRO ustrezno ažurira, kjer je potrebno.
Dopolnitve so potrebne za naslednje strokovne podlage:
1. Poselitev – dopolni se jo z problemi v naseljih ter usmeritvami za nadaljnji razvoj naselij;
2. Prometna študija – dopolni se z urbanističnim vidikom;
3. možnosti umestitve rastlinskih čistilnih naprav – ekoremediacija;
4. ažuriranje evidence kulturne dediščine in naravnih vrednot;
5. Generalna študija oskrbe s pitno vodo v občini Škofja Loka
Obstoječe strokovne podlage, ki se uporabijo za pripravo SPRO:
A) Poselitev
1. Strokovne podlage za Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Škofja Loka ter za Urbanistično zasnovo mesta Škofja Loka, Demografija, Poselitev, Morfološka zgradba naselij, Ocena bodočega demografskega razvoja, zvezek 1 – 4, URBI d.o.o. in Uradni list RS, Ljubljana, 2001.
B) Infrastruktura
1. Prometna analiza na območju Škofje loke. Nova povezava območja Vincarjev na regionalno cesto RII-403 in navezava območja Trate z vključitvijo podvoza pod ŽP, TRAFCONS d.o.o., Ljubljana, december 2002.
2. Študija variant, odsek državna meja- Jesenice- Ljubljana, Železniško gospodarstvo – Projektivno podjetje Ljubljana, december 1982.
3. Hitra proga Jesenice Ljubljana. Tehnično-ekonomska primerjava variant, Železniško gospodarstvo – Projektivno podjetje Ljubljana, januar 1983.
4. Rekonstrukcija železniške postaje Škofja Loka z izgradnjo drugega vzporednega tira, Domplan Kranj tozd za urbanizem, oktober 1988.
5. Severna obvoznica Škofje Loke med RI-210 in RII-403, PNG Ljubljana d.o.o., Komanova 17, Ljubljana, november 2002.
6. Prometna analiza in prometno dimenzioniranje priključka naselja Kamnitnik na Kidričevo cesto v Škofji Loki.
7. ZN Kamnitnik S1/1a, prometna rešitev, TRAFCONS d.o.o., Ljubljana, december 2002.
8. Prometna študija ureditvenega območja Škofje Loke, TrafCons d.o.o., Ljubljana, februar 2000, revid. 2003.
9. Prometna študija ureditvenega območja Škofje Loke, Kolesarski promet, TrafCons d.o.o., Ljubljana, april 2002.
10. Energetska zasnova Občine Škofja Loka, pop d.o.o., Efenkova 61, Velenje, september 1997.
11. Povzetek energetske zasnove.
12. Prometna ureditev mesta Škofja loka, idejne rešitve, LUZ d.d. Vojkova c. 57, Ljubljana, februar 2003.
13. Kataster komunalnih naprav – kanalizacija, vodovod, plinovod, Loška komunala, november 2005.
14. Novelacija generalne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Škofja Loka, Hidrosvet d.o.o., Celje, okt. 2004.
15. Občinski program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, Občina Škofja Loka, sprejet na 6. seji OS 4. 12. 2003.
C) Krajina
1. Kategorizacija vodotokov po naravovarstvenem pomenu povodja Sore, Vodnogospodarski inštitut, Vodnogospodarski oddelek, Hajdrihova 28, Ljubljana, julij 1997.
2. Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami za območje Občine Škofja Loka, Vodnogospodarski biro Maribor d.d., Glavni trg 19/c, Maribor, december 2001.
3. Strokovno gradivo za zaščito vodnih virov v občini Škofja Loka, Getes d.o.o., Logatec, s sodelavci in sodelovanjem Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, Loške komunale d.d., Občine Škofja Loka, Krajevnih skupnosti in vodovodnih odborov, 25. 3. 2002.
4. Strokovne podlage za področje rudarstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Škofja loka za obdobje 1986–2000 do 2020, IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana, avgust 2002.
5. Mnenje o kmetijstvu v Občini Škofja Loka, Kmetijski zavod Ljubljana, Enota Škofja Loka.
6. Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljane 1998 – 2007, zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 1998.
7. Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Škofja Loka 1997–2006, zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 1997.
8. Strokovno gradivo za kamnolom Visoko (Osnutek rudarskega projekta, prostorska preveritev širitve kamnoloma, priporočila v zvezi z varstvom okolja), 2004.
D) Območja varovanj
1. Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo narave in kulturne dediščine, februar 2001.
2. Naravovarstvene smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana, december 2001.
3. Prazgodovinske gomile v Godeških dobravah.
E) Varstvo okolja
1. Prognoza hrupa in določitev področja, ki ga je potrebno ščititi ob drugem tiru gorenjske proge Odsek:Postaja Škofja Loka, SGP Slovenija ceste Tehnika Obnova TOZD Projekt, prometni oddelek, marec 1988.
2. Predlog protihrupnih ukrepov ob drugem tiru gorenjske proge v območju postaje Škofja Loka, SGP Slovenija ceste Tehnika Obnova TOZD Projekt, prometni oddelek, maj 1988.
3. Področje okolja – Divja odlagališča, IRGO Consulting d.o.o., Ljubljana, maj, 2003.
4. Poročilo o stanju okolja za pripravo prostorskega plana občine Škofja Loka in urbanistične zasnove mesta Škofja Loka, Oikos, d.o.o., Domžale, junij, 2003.
5. Kataster hrupa na območju Občine Škofja Loka – Faza 1 – obstoječe stanje, območje mesta Škofja Loka, Epi Spektrum, d.o.o., Maribor, maj, 2003.
6. CPVO za širitev gramoznice Reteče in sanacija izkoriščenih površin, Markun, A., Bled, april 2002.
7. Sanacija, razširitev, obratovanje in zapiranje deponije komunalnih odpadkov draga, projekte osnove, IRGO consulting d.o.o., Ljubljana, maj 2000.
F) Prostorski dokumenti, urbanizem, prenova
1. Ureditveni načrt Škofje Loke, Povzetek urbanistične dokumentacije, Urbanistični zavod Projektivni atelje v Ljubljani, 1966.
2. Pilotni projekt načrta revitalizacije starega mestnega jedra Škofje Loke, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, 1997/98.
3. Pilotni projekt prenove Škofje Loke, povzetek, Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova 12, Ljubljana, 1997/98.
4. Celostno varstvo in prenova v razvojnem urejanju Škofje Loke (strokovne osnove), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, november 2001.
5. Dolgoročni plan 1986–2000. (kartografska dokumentacija M 1:25000), Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet, avgust 1987.
6. Dolgoročni plan 1986–2000, dopolnjen 1988 (kartografska dokumentacija M 1:25.000), Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet, 1988.
7. Srednjeročni plan 1986–1990, dopolnjen 1988 (kartografska dokumentacija M 1:25.000), Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet, 1988.
8. klavnice, Projektivni atelje Prostor d.o.o., Kersnikova 9, Ljubljana, maj 2001.
9. Variantne urbanistično arhitektonske strokovne rešitve mestnega središča Škofje Loke, VTOZD Arhitektura, Univerze v Ljubljani, december 1990.
10. The Other Site, Mednarodna delavnica študentov arhitekture, 3. – 11. april 1998.
11. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta starega mestnega jedra Škofje Loke, Območje.
12. Preveritev pravilnika o vsebini in obliki urbanističnih zasnov in izdelava dveh testnih primerov – Urbanistične zasnove za Škofjo Loko; Locus d.o.o, Domžale, januar 2003.
G) Drugo
1. Evidentiranje objektov izven stavbnih zemljišč veljavnega družbenega plana občine Škofja Loka, Jernej Tavčar, Škofja Loka, februar 2000.
2. Območni razvojni program 2002-2006 za območje občin Škofja Loka, Gorenja vas–Poljane, Železniki in Žiri, Razvojna agencija Sora d.o.o., okt. 2002.
3. Regionalni razvojni program Gorenjske 2002–2006, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Kranj, okt. 2002.
4. Strokovne podlage za prostorski plan Občine Škofja Loka (Gradivo 1) – Ocena stanja in razmer, Strategija prostorskega razvoja mesta, URBI d.o.o. Ljubljana, avg. 02.
5. Strokovne podlage za zeleni sistem mesta Škofja Loka, maj, 2003.
6. Strokovne podlage za rekreacijo za pripravo prostorskega plana Občine Škofja Loka, Vavtar Inženiring, d.o.o., Jesenice, maj, 2003.
7. Usmeritve in strategija razvoja kmetijstva in prostorski razvoj kmetij v Občini Škofja Loka, RRD, d.o.o., Domžale, maj, 2003.
8. Športni objekti v obdobju 2005–2010 v Občini Škofja Loka, Program gradenj in prenov, Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Škofja Loka, jan. 2005.
 
6. Vrste geodetskih podlag ter način njihove pridobitve
SPRO se prikaže na kartah v merilu 1:25000, urbanistične in krajinske zasnove pa najmanj v merilu 1:10000.
Geodetske podloge pridobi Občina Škofja Loka.
 
7. Roki za pripravo prostorskega akta
Vzporedno s postopkom priprave SPRO se vodi še postopek priprave CPVO (po Zakonu o varstvu okolja) ter postopek presoje sprejemljivosti izvedbe prostorske strategije na območjih Natura 2000 (po Zakonu o ohranjanju narave).
1. Analiza stanja in razvojnih teženj ter priprava in dopolnitev potrebnih strokovnih podlag;
2. Pripravljavec izvede prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave);
3. Župan sprejme program priprave;
4. Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora;
5. Priprava in ažuriranje obstoječih strokovnih podlag;
6. Izdelava variantnih rešitev za urbanistične in krajinske zasnove;
7. Izdelava predloga SPRO;
8. Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga);
9. Obravnava predloga SPRO na občinskem svetu;
10. Javna razgrnitev in javna obravnava; Skupaj s predlogom SPRO se javno razgrne tudi okoljsko poročilo in njegova revizija;
11. Pripravljavec sprejme stališče do pripomb iz javne razgrnitve, na podlagi katerih izdelovalec pripravi dopolnjen predlog SPRO;
12. Občinski svet potrdi dopolnjen predlog SPRO;
13. Izdelava predloga SPRO;
14. Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu SPRO;
15. Pridobitev sklepa MOP po ZVO-1;
16. Občinski svet občine Škofja Loka na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog odloka o SPRO Škofja Loka, ki se objavi v Uradnem listu RS;
17. Pridobitev sklepa MOP o skladnosti SPRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države.
Sočasno s postopkom priprave SPRO poteka tudi postopek CPVO.
 
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za izdelavo SPRO zagotovi Občina Škofja Loka.
 
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-0002/2005
Škofja Loka, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti