Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje, stran 11680.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 in 65/05) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje (Uradni list RS, št. 6/04) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje (v nadaljevanju: šola) je OBČINA SEŽANA s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4 (v nadaljevanju: ustanoviteljica).«.
2. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se glasi:
»Osnovna šola Dutovlje ima podružnično šolo v Tomaju. Šolski okoliš podružnične šole Tomaj obsega vasi: Tomaj, Križ, Šepulje, Utovlje in Filipčje Brdo.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola Dutovlje opravlja javno službo na področjih:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– H/55.51 Storitve menz,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti.
Šola ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«.
4. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Šola ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili svet zavoda.«.
5. člen
Spremeni se tretja alinea 9. člena tako, da se glasi:
»– in tri predstavnike staršev (od tega ima podružnica enega).«.
6. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se doda šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– v soglasju z občino ustanoviteljico odloča o najemu kreditov.
Ostale alinee se ustrezno premaknejo navzdol in preštevilčijo.«.
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole v soglasju z ministrom za šolstvo in šport.«.
V drugem odstavku 13. člena se doda stavek: »Mnenje ni potrebno, če se ravnatelj razreši na njegov predlog.«.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo šole.
Ustanovitelj zagotovi za opravljanje dejavnosti nepremičnine in opremo na naslovu Dutovlje št. 135, parcelna št. 4018, k.o. Dutovlje. Nepremičnine in oprema sta last ustanovitelja. Šola samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje.«.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Šola ima odprt transakcijski račun pri Upravi za javne prihodke pri Banki Slovenije.«.
10. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šoloobvezni otroci s področja podružnične šole Štanjel Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen lahko na predmetni stopnji, oziroma ko zaključijo šolanje na podružnici Štanjel, obiskujejo Osnovno šolo Dutovlje, če to želijo njihovi starši.«.
11. člen
25. člen se črta.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9/2005-13
Sežana, dne 28. novembra 2005
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti