Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4783. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (SPR MOL), stran 11672.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (SPR MOL)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (SPR MOL)
 
Ocena stanja in razlogi
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 morajo občine sprejeti prostorske strategije najkasneje v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007. Drugi razlogi, ki bi izhajali iz ocene stanja, zato v tem primeru niso relevantni.
Ne glede na zakonske okvire je MOL že koncem devetdesetih let prejšnjega stoletja ugotovila potrebo po postavitvi oziroma redefiniciji strateških izhodišč za nadaljnji razvoj v prostoru in v letu 2000 začela s pripravo ter v juliju 2002, še pred uveljavitvijo ZUreP-1, sprejela dva dokumenta: Strategijo trajnostnega razvoja in Prostorsko zasnovo MOL. Ta strateška dokumenta naj bi predstavljala podlago za celovito in enovito prenovo dolgoročnega prostorskega plana MOL.
Vsebinski razlogi za to so bili dvoji:
1. Dolgoročni prostorski plan iz leta 1986 kljub številnim kasnejšim dopolnitvam in popravkom ne daje več ustreznih odgovorov na potrebe in zahteve trenutnega družbenega stanja v državi.
Spremembe družbene ureditve so uveljavile nove razmere na področju gospodarskih dejavnosti, lastništva in trga zemljišč, nove potrebe po prostoru zaradi razvoja kapitala in nove zahteve po varovanju okolja, ohranjanju narave in spoštovanju kulturnih vrednot v prostoru.
2. Različni vsebinski in metodološki pristopi k spremembam in dopolnitvam prostorskega plana v razponu petnajstih let so bistveno načeli njegovo enovitost in konsistenco. Gradiva v analogni obliki tudi niso več primerna za sodobno uporabo.
Danes lahko ugotovimo, da njegova vsebina in oblika tudi nista skladni z metodologijo ZUreP-1 in njegovih podzakonskih predpisov, vsebino pa bo treba uskladiti tudi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo odloka o SPR MOL predstavlja ZUreP-1.
2. Predmet in programska izhodišča SPR MOL
Predmet SPR MOL je določen z ZUreP-1 in s Pravilnkom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v nadaljevanju: Pravilnik).
 
SPR MOL določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja MOL,
– zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja MOL,
– zasnove posameznih sistemov:
   – zasnovo poselitve,
   – zasnovo komunalne infrastrukture,
   – zasnovo krajine,
– ukrepe za izvajanje SPR MOL.
Izhodišče za pripravo SPR MOL predstavlja Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Priprava SPR MOL predstavlja vsebinsko nadaljevanje in nadgradnjo v letu 2002 sprejetih dokumentov, in sicer Strategije trajnostnega razvoja in Pro­storske zasnove MOL. V teh dokumentih so podana osnovna vodila in usmeritve za uravnotežen in trajnostni razvoj prostora.
Programska izhodišča za pripravo SPR MOL so:
– zgostitev mestnega tkiva in njegova navezava na sistem javnega potniškega prometa,
– omejevanje razpršene gradnje,
– optimalnejša prostorska razporeditev dejavnosti,
– programska, vsebinska in oblikovna prenova degradiranih območij in javnih površin (zelene površine, trgi, ulice, ceste),
– prepletanje rab,
– revitalizacija mestnega središča,
– radialni razvoj in širitev mestnega središča,
– večja privlačnost mestnega središča za pešce, kolesarje in javne oblike prevoza,
– razvoj novih lokalnih centrov,
– razvoj kulturne infrastrukture in kulturi namenjenih površin,
– ureditev novih javnih zelenih površin,
– povezava mestnih zelenih površin v sistem,
– rekreativna izraba Save in Ljubljanice,
– poudarjen razvoj in boljša povezanost sistema javnega potniškega prometa,
– zmanjševanje osebnega prometa znotraj obvoznice,
– izgradnja mestne železnice in potniškega centra Ljubljane,
– povezovanje različnih prometnih sistemov,
– dokončanje zunanjega in notranjega cestnega obroča,
– ureditev kolesarskega omrežja,
– gradnja javnih parkirišč ob robu mesta in mestnega središča.
Priprava urbanistične in krajinske zasnove
Sočasno s pripravo SPR MOL se pristopi tudi k pripravi zasnove prostorskega razvoja in urejanja naselij (urbanistična zasnova) in zasnove prostorskega razvoja in urejanja krajinskih območij (krajinska zasnova) ter strokovnih podlag zanju.
Sodelovanje in usklajevanje s sosednjimi občinami – regija
Pri pripravi SPR MOL se interesi MOL usklajujejo z interesi sosednjih občin znotraj regije in širšega prostora. Na področjih, kjer problematika presega meje MOL, gre za aktivno sodelovanje sosednjih občin pri oblikovanju skupnih elementov strategije prostorskega razvoja na območju regije in po potrebi tudi na širšem območju. Medobčinsko sodelovanje zahtevajo predvsem področja sistema poselitve, razporeditve delovnih mest, javnega prometa, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih vod, varstva pred poplavami in upravljanja zavarovanih območij narave.
3. Okvirno ureditveno območje SPR MOL
SPR MOL se pripravlja za celotno območje MOL.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPR MOL
4.1. Pripravljalec SPR MOL
Pripravljalec SPR MOL je Mestna uprava MOL (v nadaljevanju: MU MOL). Pripravo SPR MOL vodi Oddelek za urbanizem MU MOL. Drugi oddelki MU MOL pri pripravi SPR MOL sodelujejo.
Naloge Oddelka za urbanizem MU MOL so, da:
– organizira delovanje delovne skupine za pripravo SPR MOL,
– skrbi za metodološko in vsebinsko konsistentnost priprave SPR MOL,
– sodeluje pri izdelavi ustreznih podatkov, analiz in strokovnih podlag za pripravo SPR MOL,
– sodeluje z izbranim izdelovalcem SPR MOL pri pripravi ter oblikovanju osnutka in predloga odloka o SPR MOL,
– zagotavlja vključevanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopek priprave, usklajuje njihovo delo in pridobi njihove smernice in strokovne podlage,
– organizira prostorske konference, javno razgrnitev in javne obravnave,
– zagotavlja sodelovanje javnosti v postopku priprave SPR MOL in
– vodi spis o postopku.
Naloge drugih oddelkov MU MOL so, da:
– sodelujejo pri pripravi SPR MOL,
– izdelajo in posredujejo Oddelku za urbanizem MU MOL strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja,
– pripravijo usmeritve s svojega delovnega področja za pripravo SPR MOL.
4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPR MOL in so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega programa priprave. V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost lahko podajo smernice za pripravo SPR MOL tudi druga ministrstva ter nosilci urejanja prostora na lokalni ravni. Za področja, za katera nosilec ni posebej naveden, poda smernice Oddelek za urbanizem MU MOL.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo pri pripravi SPR MOL,
– izdelajo in posredujejo strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja za pripravo SPR MOL,
– pripravijo smernice in podajo mnenje k dopolnjenemu osnutku odloka o SPR MOL v zakonsko predvidenem 30‑dnevnem roku, ki pa je lahko v skladu z resorsko zakonodajo tudi daljši.
4.3. Izdelovalec SPR MOL
Izdelovalec SPR MOL se izbere na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
5. Strokovne podlage za pripravo SPR MOL in način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage in potrebne strokovne rešitve poleg pripravljalca SPR MOL izdelajo tudi izdelovalec SPR MOL in drugi strokovnjaki za posamezna področja načrtovanja.
Skladno s točko 4.2. tega programa priprave posredujejo strokovne podlage za svoja področja tudi nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage za pripravo SPR MOL predstavljajo:
5.1. Izdelane strokovne podlage
Obsežne že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave Prostorske zasnove MOL se v delu, ki se nanaša na nivo strategije, smiselno uporabijo tudi pri pripravi SPR MOL. Deli strokovnih podlag, izdelani na podrobnejšem nivoju, pa se uporabijo kot utemeljitev in preveritev strateških izhodišč. Strokovne podlage, izdelane za potrebe priprave Prostorske zasnove MOL, so navedene v Prostorski zasnovi MOL v poglavju Strokovne podlage, viri in literatura. Druge že izdelane strokovne podlage so navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega programa priprave.
5.2. Strokovne podlage v skladu s Pravilnikom
Strokovne podlage za pripravo SPR MOL se izdelajo v skladu s Pravilnikom in obsegajo:
– analizo stanja v prostoru,
– analizo teženj prostorskega razvoja MOL, identifikacijo problemov in potreb,
– analizo aktualnosti, kvalitete in konsistentnosti prostorskih aktov,
– analizo razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
– analizo razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru,
– analizo ranljivosti prostora.
Sočasno se izdelajo tudi strokovne podlage za pripravo Prostorskega reda MOL na podrobnejšem nivoju, ker predstavljajo utemeljitev in podrobnejšo preveritev strateških izhodišč.
5.3. Druge strokovne podlage
Če se v postopku priprave SPR MOL izkaže, da je treba nekatera strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti, se pridobijo še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
6. Geodetske podlage
Za pripravo SPR MOL se uporabijo digitalni topografski načrti M 1:5000 (TOPO5) in njihove prirejene pomanjšave v merila, primerna za SPR MOL.
7. Celovita presoja vplivov na okolje
V postopku priprave SPR MOL je treba izvesti celovito presojo vplivov izvedbe SPR MOL na okolje ter preučiti vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v SPR MOL.
Na območju MOL se nahajajo zavarovana območja, posebno varstveno območje in več potencialnih posebnih ohranitvenih območjih (območja Natura 2000), zato je potrebna tudi presoja sprejemljivosti SPR MOL, glede na varstvene cilje teh območij.
V okviru priprave SPR MOL se zagotovita okoljsko poročilo in revizija le-tega, ki vsebujeta informacije, potrebne za celovito presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe SPR MOL na okolje.
Pripravljalcu je, na podlagi obvestila o nameri priprave SPR MOL, s strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) izdana Odločba št. 354-09-230/2005 z dne 29. 6. 2005 v zvezi z nujnostjo izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.
8. Postopek priprave SPR MOL
V postopku priprave SPR MOL se z namenom, da se oblikuje in sprejme ustrezen prostorski akt skladno s Statutom MOL in v zakonsko predpisanem roku, izvedejo naslednje delovne faze:
 
Izdelava analize stanja in strokovnih podlag
Pred začetkom del je Oddelek za urbanizem MU MOL ocenil stanje in zbral vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analiziral in ugotovil, s katerimi strokovnimi podlagami že razpolaga, katere strokovne podlage je treba dopolniti in katere je treba izdelati na novo.
 
Prostorska konferenca
Dne 29. 9. 2005 je Oddelek za urbanizem MU MOL izvedel prvo prostorsko konferenco v skladu z 28. členom ZUReP-1 z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi s področja gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti znotraj lokalne skupnosti glede priprave SPR MOL.
 
Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Oddelek za urbanizem MU MOL pozove nosilce urejanja prostora, da posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti za izdelavo SPR MOL. Hkrati s pozivom jim posreduje program priprave.
Oddelek za urbanizem MU MOL zbere in ovrednoti strokovne podlage, ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi SPR MOL. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora aktivno sodelovati ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih strokovnih podlag.
 
Izdelava osnutka odloka o SPR MOL
Ob upoštevanju rezultatov opravljenih analiz in strokovnih podlag izdelovalec skladno z ZUreP-1 in Pravilnikom pripravi osnutek odloka o SPR MOL.
 
Izdelava okoljskega poročila in revizije
Vzporedno s pripravo osnutka odloka o SPR MOL poteka izdelava okoljskega poročila in revizije tega poročila, katerih ustreznost ugotovi MOP.
 
Prostorska konferenca
Oddelek za urbanizem MU MOL organizira drugo prostorsko konferenco za obravnavo osnutka odloka o SPR MOL najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
 
Prva obravnava na Mestnem svetu
Osnutek odloka o SPR MOL obravnava Mestni svet MOL in ga sprejme skupaj z morebitnimi pripombami. Sprejeti osnutek odloka o SPR MOL posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo.
 
Javna razgrnitev in javne obravnave
Sprejeti osnutek odloka o SPR MOL, okoljsko poročilo in revizija tega poročila se javno razgrnejo za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve Oddelek za urbanizem MU MOL organizira eno ali več javnih obravnav.
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o SPR MOL in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve se zavzame stališča, na podlagi katerih izdelovalec izdela dopolnjen osnutek odloka o SPR MOL. Nanj Oddelek za urbanizem MU MOL pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora.
 
Celovita presoja vplivov izvedbe SPR MOL na okolje (CPVO)
MOP, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjeni osnutek odloka o SPR MOL, preuči sprejemljivost vplivov izvedbe SPR MOL na okolje.
 
Izdelava predloga odloka o SPR MOL
Pri izdelavi predloga odloka o SPR MOL izdelovalec upošteva morebitne pripombe in priporočila MOP na dopolnjeni osnutek odloka.
 
Druga obravnava na Mestnem svetu
Mestni svet MOL na drugi obravnavi obravnava predlog odloka o SPR MOL in ga sprejme skupaj z morebitnimi amandmaji.
 
Pridobitev sklepa o skladnosti
Sprejeti odlok o SPR MOL se, zaradi ugotovitve njegove skladnosti z zakonom in državnimi ter morebitnimi skupnimi prostorskimi akti, pošlje pristojnemu ministru v potrditev.
 
Objava odloka
Odlok o SPR MOL se skupaj z datumom in številko sklepa o njegovi potrditvi objavi v Uradnem listu RS.
9. Roki
Ključne delovne faze v postopku priprave SPR MOL se izvedejo v naslednjih rokih:
Prva prostorska konferenca
– obravnava programa priprave
  SPR MOL                      september 2005
 
Program priprave
– Objava v Uradnem listu RS             november 2005
 
Druga prostorska konferenca
– obravnava osnutka odloka
  o SPR MOL                     september 2006
 
Prva obravnava na Mestnem svetu MOL
– obravnava in sprejem osnutka odloka
  o SPR MOL in
– njegovo posredovanje v javno razgrnitev
  in obravnavo                   september 2006
 
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Javna razgrnitev in javna obravnava
  osnutka odloka o SPR MOL,
  okoljskega poročila in revizije
  tega poročila                    oktober 2006
 
Druga obravnava na Mestnem svetu MOL
– obravnava in sprejem predloga odloka
  o SPR MOL                       julij 2007
10. Financiranje priprave SPR MOL
Finančna sredstva za pripravo SPR MOL so za leto 2005 zagotovljena v okviru sprejetega proračuna MOL, za leti 2006 in 2007 pa se zagotovijo v proračunih za ti dve leti.
11. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-5/2005-1
Ljubljana, dne 14. novembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti