Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4780. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Lendava, stran 11655.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) ter 4., 7., 13. in 16. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05) je Občinski svet Občine Lendava na 24. seji dne 30. novembra 2005 sprejel
O D L O K
o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določajo pogoji, postopki in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo v Občini Lendava (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
(koncedent)
Koncedent po tem odloku je Občina Lendava (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(uporabniki)
Uporabniki storitev koncesionirane javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: uporabniki).
II. PREDMET KONCESIJE
4. člen
(predmet koncesije)
Oskrbovanje s pitno vodo, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna javna služba v Občini Lendava.
Opravljanje obvezne lokalne javne službe oskrba s pitno vodo obsega:
– oskrbo s pitno vodo,
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
– vodenje katastra primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami ter vodovodnimi priključki,
– izvajanje meritev in monitoringa,
– izdajanje soglasij,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
5. člen
(območje izvajanja)
Predmet podelitve koncesije po tem odloku je opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na celotnem območju Občine Lendava.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije, ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje za dejavnost, ki je predmet koncesije,
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije,
– da je ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pravice)
Javno službo opravlja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo, vključno s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se javna služba ne opravlja na območju, ki je opremljeno s komunalno infrastrukturo v lasti fizičnih in pravnih oseb, če je te ne želijo predati v upravljanje koncesionarju.
VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
8. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– da opravlja storitve v skladu z veljavnim cenikom,
– da stalno zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in zadosten obseg tehničnih sredstev,
– da se zavaruje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini, oziroma položi ustrezno varščino,
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju,
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje storitev javne službe,
– da s svojo dejavnostjo ne povzroča dodatnega degradiranja okolja,
– da spoštuje vsa določila tega odloka, koncesijske pogodbe in odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava.
9. člen
(poslovni prostori, delovna sredstva)
Koncesionar izvaja javno službo ob uporabi poslovnih prostorov, delovnih priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne službe, ki so njegova last oziroma ki si jih sam najame ali kakorkoli drugače priskrbi.
10. člen
(program dela)
V skladu s programom dela se posamezna opravila iz 4. člena opravljajo v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov in določil veljavnih državnih in občinskih predpisov.
Predlog programa dela za naslednje leto predloži koncesionar do konca oktobra tekočega leta v sprejem Občinskemu svetu Občine Lendava.
11. člen
(poročila)
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju objektov in naprav, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, samoiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati Občinskemu svetu Občine Lendava letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto.
12. člen
(posamezna dela)
Posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe, navedene v 4. členu tega odloka, lahko izvaja strokovno usposobljena oseba, zaposlena pri koncesionarju.
13. člen
(kataster)
Kataster primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami ter vodovodnimi priključki (iz 4. člena) se vodi v obliki tekstualnega in grafičnega računalniškega zapisa.
Kataster je last občine.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar občini periodično, vendar najmanj trikrat letno, po prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih v celoti izroči občini.
14. člen
(cenik)
Cenik storitev za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka mora biti sestavni del koncesijske pogodbe. Oblikovan mora biti v skladu z veljavno vladno uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev.
15. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Lendava.
16. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar je dolžan plačevati koncedentu plačilo za koncesijo (v nadaljevanju: koncesijska dajatev) v višini najmanj 5% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem javne službe.
Koncesionar je dolžan redno mesečno nakazovati koncesijsko dajatev na transakcijski račun Občine Lendava in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se kot prihodek Občine Lendava uporabijo za razvoj vodovodnega omrežja v občini.
17. člen
(ločeno računovodstvo)
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske službe.
VII. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
(javni razpis)
Koncesija za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka se v skladu z 36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah podeli najboljšem ponudniku.
VIII. KONCESIJSKA POGODBA
19. člen
(sklenitev)
Občina (kot koncedent) in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo. V imenu občine pogodbo podpiše župan.
Koncesionar lahko zaračunava storitve za opravljanje gospodarske javne službe le na podlagi cenika, potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Lendava ter pristojnega državnega organa v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
(trajanje)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 (deset) let.
21. člen
(prenehanje)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumnim razdrtjem ali
– z odvzemom.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela koncesijo.
22. člen
(opravljanje javne službe ob prenehanju koncesije)
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom lahko prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo vseh svojih delovnih priprav.
23. člen
(spremembe okoliščin)
Koncesionar je dolžan občino nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori in je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.
24. člen
(odvzem koncesije)
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih koncesionarjevih kršitev.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda tajnik občinske uprave ob soglasju Občinskega sveta Občine Lendava.
25. člen
(hude kršitve)
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– neposredno izvajanje del ali storitev preko oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 6. člena tega odloka,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost,
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne,
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
– uporaba cen, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma veljavnim sklepom,
– opustitev sklenitve zavarovanja po 15. členu tega odloka,
– drugi primeri hudih kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(druge kršitve)
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so:
– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za dejavnost,
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih ali na posameznih pomembnejših objektih,
– nepopolno vodenje katastra,
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka tega člena je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.
27. člen
(višja sila)
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank.
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe, občina pa je dolžna koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki nastanejo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
Koncesionar je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.
28. člen
(vključevanje podizvajalcev)
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob soglasju občine sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitev javne službe pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
29. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja občinski inšpektor Občine Lendava.
Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
30. člen
(omogočanje nadzora)
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
31. člen
(vrste nadzora)
Občina opravi napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov opravi tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta.
X. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-00059/2005-BA
Lendava, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti