Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 11651.

Na podlagi 6. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na svoji 31. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč
1. člen
Določbe Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 96/99, v nadaljevanju: Odlok) se s tem odlokom uskladijo z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7-238/2003) ter spremenijo in dopolnijo, kot je razvidno iz nadaljevanja.
2. člen
3. člen Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je obvezna gospodarska javna služba. Izvajalec javne službe je JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, ki je registrirano za opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: upravljavec).«
3. člen
7. člen Odloka se spremeni tako, da se dodata novi prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Svojci, pristojni organi in institucije so dolžni obvestiti upravljavca o nastopu smrti. Prevzem pokojnika iz Splošne bolnišnice Jesenice in Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice lahko opravi samo upravljavec. Če umrli leži v krsti na domu, ga upravljavec pripelje na dom, kjer se čuva do pogreba.
Upravljavec prevzame umrlega in ga prenese v za to namenjene ustrezne prostore na pokopališču Blejska Dobrava ter ga tam čuva do prenosa v mrliško vežico ali odvoza na posamezno pokopališče.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji, četrti, in peti odstavek, s tem da se pika za dosedanjim drugim odstavkom nadomesti z vejico in se doda besedilo: »s katerimi razpolaga upravljavec.«.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Klasičen pokop zunaj pokopališča na območju občine Jesenice je dovoljen samo v izjemnih primerih, na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa občine.«
5. člen
16. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pogrebna svečanost se prične s prenosom pokojnika iz mrliškega odra do ploščadi, kjer se opravi poslednje slovo od pokojnika.
Pri slovesnosti lahko sodelujejo po vrstnem redu godba, pevci, govorniki ter izvajalci verskih obredov. Na željo svojcev pokojnika govornika priskrbi upravljavec pokopališča v sodelovanju s krajevno skupnostjo, v kateri je pokojnik bival.
Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravijo pogrebniki upravljavca, če gre za pokope na pokopališču na Blejski Dobravi; na krajevno običajen način pa v primeru, če gre za pokope na pokopališču v Planini pod Golico. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.
Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali s pokojnikovega doma ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče.«
6. člen
40. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje upravljavec, če ravna v nasprotju z 38. členom tega odloka.
Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba, ki omogoči prevzem pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki omogoči prevzem pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določila iz 37. in 39. člena tega odloka.«
7. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2006.
Št. 014-14/2005
Jesenice, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti