Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4773. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Dolenjske Toplice, stran 11647.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. in 38. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 56/02) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in način opravljanja:
– nadzorstva nad izvajanjem predpisov in drugih aktov Občine Dolenjske Toplice, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju: inšpekcijsko nadzorstvo);
– nadzorstva nad izvajanjem predpisov države, kadar je opravljanje posameznih nalog z zakonom preneseno na občino;
– nadzorstva mirujočega prometa (v nadaljevanju: občinsko redarstvo).
2. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo obsega nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov Občine Dolenjske Toplice, ki urejajo predvsem naslednja področja:
– oskrbo naselij s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje površin za pešce in zelene površine,
– pokopališko in pogrebno dejavnost,
– varstvo okolja,
– javni red in mir,
– ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih,
– vodne vire, potoke in jarke,
– priključevanje na kanalizacijsko omrežje,
– oskrbo naselij s plinom z javnega plinovoda,
– uporabo javnih površin,
– plakatiranje in obveščanje,
– krasitev mesta in naselij,
– tržni red in živilske sejme,
– krajevne prireditve,
– prometno in neprometno signalizacijo,
– občinske ceste,
– izvajanje zimske službe,
– prometno ureditev v naseljih,
– odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,
– javni promet,
– druga področja, ki jih določi Občinski svet Občine Dolenjske Toplice ali predpis države, če je v teh predpisih tako določeno.
3. člen
Naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva opravlja inšpektor in redar. Na podlagi ugotovljenih potreb s strani občin ustanoviteljic skupne občinske uprave, se naloge razdelijo na inšpekcijsko nadzorstvo, ki jih izvaja inšpektor in na redarsko nadzorništvo, ki jih izvaja občinski redar.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena se opravljajo v okviru medobčinskega inšpektorata in redarstva skupne občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk (v nadaljevanju: inšpektorat in redarstvo).
4. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest skupne občinske uprave, ki ga izdajo župani vseh treh občin ustanoviteljic, se določi število delovnih mest in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevat inšpektor in redar.
Inšpektor mora imeti za vodenje in odločanje v upravnih stvareh in za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih najmanj VII. stopnjo izobrazbe, redar pa najmanj V. stopnjo izobrazbe.
Posamezne naloge inšpekcijskega nadzorstva lahko izvajajo tudi drugi delavci Občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in na podlagi pooblastila, ki ga izda župan.
5. člen
Inšpektor in redar je uradna oseba in opravlja nadzor samostojno in v mejah pravic ter dolžnosti, ki jih imajo po tem odloku in drugih predpisih.
6. člen
Inšpektor in redar izkazujejo pooblastilo za opravljanje nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda župan.
Obrazec, postopek za izdajo in način uporabe službene izkaznice za inšpektorje predpiše župan.
Pri opravljanju nalog, ki so v izključni pristojnosti redarskega nadzorništva nosita inšpektor in redar uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki jih predpiše minister za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za notranje zadeve. Pravilnik o načinu nošenja uniforme in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov izda župan.
7. člen
Inšpektor in redar opravi vsako tretje leto preizkus usposobljenosti iz poznavanja občinskih predpisov.
Vsebino programa in način opravljanja rednega preizkusa usposobljenosti določi župan.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSVO
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov iz 1. člena tega odloka neposredno opravlja občinski inšpektor kot delavec s posebnimi pooblastili, ki mora izpolnjevati pogoje, predpisane s tem odlokom.
Inšpektor lahko skladno s pridobljenimi pooblastili opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu, ki ureja delovanje državne uprave.
9. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor, poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima na podlagi drugih predpisov, še naslednje pravice in dolžnosti:
– opozarjati na kršitve predpisov,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– izreči mandatno kazen (globo) in jo izterjati takoj na kraju samem,
– izreči opozorilo,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– ustno ali pisno odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– proti potrdilu o odvzemu odvzeti dokumentacijo in listine, ki so potrebne v okviru nadzorstva, vendar za največ čas štirinajstih dni,
– fotografirati predmete in stanje, ki sta predmet inšp. Nadzorstva,
– odrediti začasno ali stalno ustavitev del, ki jih opravljajo občani, podjetniki ali pravne osebe, če ugotovi, da se dela opravljajo v nasprotju z veljavnimi predpisi, za katerih nadzorstvo je pooblaščena občinska inšpekcija,
– določi začasne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti oseb in premoženja,
– pred izdajo odločbe zahtevati mnenje drugega organa,
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.
10. člen
O opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu inšpektor v skladu s predpisi o upravnem postopku sestavi zapisnik.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
11. člen
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga določi, zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor, ki je ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebi izdati pismeno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine, kjer je bil opravljen inšpekcijski pregled, v petnajstih dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.
12. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: zavezanci), pri katerih inšpektor opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so inšpektorju dolžne:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila ter dokumentacijo v zvezi z opravljanjem nadzorstva ter
– omogočiti vpogled v evidence ali dokumente, ki se nadzirajo na podlagi predpisa občine ali drugih predpisov.
13. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolno ali v določenem roku, lahko inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
14. člen
Inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
III. NADZORSTVO MIRUJOČEGA PROMETA
15. člen
Občinski redar nadzoruje občinske predpise, ki se nanašajo na zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili (v nadaljevanju: nadzorstvo mirujočega prometa). Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet in javni red in mir, če je za to z zakonom pooblaščen.
16. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi,
– izreči mandatno kazen (globo) na kraju samem,
– izreči opozorilo,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– odrediti priklenitev nepravilno parkiranega vozila,
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba, če:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo inšpektorja (prva alineja 11. člena);
– ne omogoča inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, predvsem kadar ga pri tem ovira ali mu ne da potrebnih podatkov ali pojasnil v zvezi z opravljanjem nadzora (12. člen).
Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. IZREKANJE OPOZORILA
18. člen
Inšpektor in redar lahko namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška storilcu prekrška izreče opozorilo, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če inšpektor in redar oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Opozorilo se lahko izreče tudi v primeru, da je kršitelj že izpolnil predpisano obveznost pred samo izdajo odločbe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Akte in obrazce predpisane s tem odlokom se izda oziroma sprejme v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju komunalnega nadzora na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 64/95).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-02-2034/05-08
Dolenjske Toplice, dne 24. novembra 2005
Župan
Občina Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti