Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4772. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice, stran 11641.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa – uradno prečiščeno besedilo (ZVCP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 51/05 in 69/05) in na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljnjem besedilu: občina) določijo prometna ureditev, postopek in način dela občinskih redarjev Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat in redarstvo) pri zagotavljanju reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6.30 do 8. ure zjutraj in od 13.30 do 15.30 popoldan.
– Dostavni čas je čas med 6. uro in 9.30, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave oziroma med 19. uro zvečer in 6. uro zjutraj, ki predstavlja dovoljen čas neomejene dostave blaga in ljudi na območje centra Dolenjskih Toplic.
– Lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo.
– Pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil.
– Parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda in trajanja parkiranja.
– Intervencijska vozila so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb.
– Posebna prevozna sredstva so bolniški vozički, otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki), ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, a se ne štejejo za vozila.
– Javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v lasti občine, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste in so zelene, tlakovane ali drugače utrjene javne površine.
– Inšpektor oziroma redar, je skrajšani izraz za občinskega inšpektorja oziroma redarja, ki opravljata nadzorstvo nad določbami tega odloka v okviru svojih pooblastil.
(2) Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v Zakonu o javnih cestah.
II. PROMETNA UREDITEV
3. člen
(1) Generalne prometne usmeritve določi Občinski svet občine Dolenjske Toplice.
(2) Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
Omejitve uporabe ceste
4. člen
(1) Dostava se opravlja v izključno dovoljenem času, vendar le z vozili skupne mase do 7,5 tone, in sicer se pri dostavi ne sme ovirati rednega prometa na javnih cestah.
(2) Za enkratne dogodke, predvsem turističnega in družbenega (javnega) pomena, je dostava izven dovoljenega časa možna le z posebnim dovoljenjem občinske uprave, v katerem so opredeljeni pogoji in način tovrstne dostave.
(3) Nalaganje ali razlaganje tovora na pešpoti ali kolesarski poti, je dovoljeno le z dovoljenjem občinske uprave, v katerem so opredeljeni pogoji.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 30.000 tolarjev.
5. člen
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil. V dovoljenju se določijo pogoji.
6. člen
(1) Na območju centra Dolenjskih Toplic je v času prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih vozil, dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita.
(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek inštruktor, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 30.000 tolarjev.
7. člen
(1) Zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih razlogov lahko pristojni organ omeji uporabo ceste, prepove promet posameznih vrst vozil ali prepove promet v celoti, pri čemer pri omejitvi uporabe ceste v večjem obsegu obvesti javnost v najkrajšem možnem času na krajevno znan način, pristojno policijsko postajo in regijski center za obveščanje. Del ceste, na katerem velja prepoved, pa mora označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Občinska uprava občine lahko omeji uporabo ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin tudi na podlagi javnega poziva zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobnega.
8. člen
(1) Kdor potrebuje omejitev uporabe ceste zaradi gradbenih del, javnih prireditev in podobnega, mora v skladu s predpisi o občinskih cestah pridobiti dovoljenje občinske uprave občine.
(2) Uporaba ceste ali njenega dela se sme omejiti le z dovoljenjem občinske uprave občine, razen če je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike in nepopravljive škode. V takem primeru je potrebno takoj, najpozneje pa v dveh urah po vzpostavljeni omejitvi uporabe ceste o tem obvestiti upravljavca ceste in policijo.
(3) Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora organizator prireditve oziroma izvajalec ali investitor gradbenih del vložiti na občinsko upravo občine najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja.
(4) Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna sprememba prometne ureditve, lahko občinska uprava občine zahteva, da vlagatelj predloži elaborat prometno – tehnične ureditve v času omejene uporabe ceste. Elaborat izdela pooblaščena organizacija na stroške vlagatelja. Elaborat potrdi občinska uprava občine.
(5) Občinska uprava občine lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe ceste ali spremeni predlagano prometno ureditev.
(6) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50.000 tolarjev.
Ureditev mirujočega prometa
9. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ eno uro (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot eno uro),
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča javnih cest,
– druge površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo Občini Dolenjske Toplice prenesejo lastniki teh površin.
(2) Javne parkirne površine določi župan občine z odredbo.
(3) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila. Pri parkiranju vozil na javnih prometnih površinah je potrebno upoštevati talne označbe in druge označbe za urejanje prometa na parkiriščih.
10. člen
(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet.
(2) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometnega znaka oziroma drugega ustreznega načina.
(3) Najdaljši dovoljeni čas parkiranja na javnih parkirnih površinah znaša 12 ur.
11. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja omejen, mora voznik označiti čas prihoda na sprednjem vetrobranskem steklu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
(2) Za označitev časa prihoda se uporabljajo parkirne ure, parkirni listki ali drug ustrezen način iz katerega bo razviden čas prihoda na parkirno mesto. Način označitve časa prihoda je razviden s prometnega znaka.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
12. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih mest.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 30.000,00 SIT.
13. člen
(1) Občinski svet občine lahko določi, da se na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja.
(2) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba parkirnino plačati na predpisan način.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 30.000,00 SIT.
14. člen
(1) Občinska uprava občine lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za parkiranje:
– vozil občinskih in državnih organov za službene potrebe,
– vozil stanovalcev z območij za pešce.
Tovrstna površina mora biti označena z ustrezno prometno signalizacijo.
(2) Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda občinska uprava občine.
(3) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za pešce se lahko izda le po eno dovoljenje za parkiranje na gospodinjstvo. Prosilec oziroma upravičenec mora imeti stalno bivališče na območju za pešce.
(4) Za uporabo parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena se plačuje taksa. Višino takse določi Občinski svet občine.
15. člen
(1) Občinska uprava občine določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja vozil, ki so označena s parkirno karto za invalide. Tovrstna površina mora biti označena z ustrezno prometno signalizacijo.
(2) Parkiranje na parkirnih površinah za invalide je dovoljeno le s parkirno karto za invalide, ki jo na predpisan način izdaja pristojni organ upravne enote.
16. člen
(1) Občinska uprava občine določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe izvajanja dostave z dostavnimi vozili. Ta mesta morajo biti označena z prometno signalizacijo.
(2) Parkiranje na površinah za dostavna vozila iz prvega odstavka tega člena je prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave, pri tem pa čas natovarjanja oziroma raztovarjanja ne sme trajati več kot 30 minut.
3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 20.000 tolarjev.
17. člen
(1) Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in označenih parkiriščih.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 30.000 tolarjev.
18. člen
(1) Bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na določenih in označenih parkiriščih.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 30.000 tolarjev.
19. člen
(1) Ustavitev in parkiranje sta poleg primerov, naštetih v predpisih, ki urejajo varnost cestnega prometa, prepovedana tudi v sledečih primerih:
1. na vozišču ali na drugi prometni površini, kjer so parkirišča označena s predpisanimi označbami na teh površinah tako, da onemogočajo izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor
2. na zelenicah
3. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod za odpadke (ekološki otoki). Prepoved mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo
4. na bankinah
5. na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 3. in 4. točko prvega odstavek tega člena.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 3. in 4. točko prvega odstavka tega člena.
Območja za pešce
20. člen
(1) Območja za pešce določi Občinski svet občine.
(2) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen vozil med opravljanjem dejavnosti iz 21. člena tega odloka in vozil s posebnim dovoljenjem občinske uprave občine.
(3) Na območjih za pešce je ustavitev in parkiranje motornih vozil prepovedano.
21. člen
Na območjih za pešce je dovoljen promet vozil, če gre za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– inšpektorata,
– reševalne službe,
– gasilske službe,
– javne poštne službe,
– vzdrževanje cest,
– odvoza komunalnih odpadkov,
– čiščenja cest,
– zimske službe.
22. člen
(1) Na območjih za pešce je z dovoljenjem občinske uprave občine dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– servisnih dejavnosti,
– storitvenih dejavnosti,
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– komunalnih storitev,
– prireditev,
– varovanja premoženja in oseb,
– zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na domu,
– veterinarske službe,
– sanitarno-higienske službe.
(2) V dovoljenju se določijo pogoji.
23. člen
(1) Vozila stanovalcev s stalnim prebivališčem na območju za pešce ter pravnih oseb in samostojnih podjetnikov – posameznikov, ki imajo sedež na tem območju, lahko s posebnim dovoljenjem občinske uprave občine to območje le prevozijo do lastnega parkirnega mesta ali garaže.
(2) Vozilom iz prvega odstavka tega člena je dovoljena tudi kratkotrajna ustavitev neposredno pred naslovom, na katerega se glasi dovoljenje, za najnujnejši čas, potreben za nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje in izstopanje potnikov, ki pa ne sme biti daljši kot 30 minut.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne pridobi dovoljenja v skladu z prvim odstavkom tega člena ali ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ne pridobi dovoljenja v skladu z prvim odstavkom tega člena ali ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 10.000 tolarjev.
24. člen
Na območjih za pešce je dovoljena vožnja s kolesi in uporaba posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa pešcev oziroma se ne smejo gibati s hitrostjo, večjo od hitrosti, s katero se gibljejo pešci.
25. člen
(1) Dostava na območju za pešce se z dovoljenjem občinske uprave občine opravlja v dostavnem času.
(2) Občinska uprava občine lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov dovoli dostavo tudi izven dostavnega časa s posebnim dovoljenjem, v katerem se določijo pogoji.
(3) Zaradi razkladanja in nakladanja stvari ne sme biti ogrožen ali oviran promet pešcev.
(4) Takso za izdajo dovoljenj iz prvega in drugega odstavka tega člena določi Občinski svet občine.
(5) Z globo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja dostavo na območju za pešce brez dovoljenja pristojnega organa ali ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki opravlja dostavo na območju za pešce brez dovoljenja pristojnega organa ali ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 30.000,00 tolarjev.
26. člen
(1) Območja za pešce so lahko v času dostave varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje z vozili.
(2) Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnost iz 21. člena tega odloka.
Območja umirjenega prometa
27. člen
(1) Območja umirjenega prometa določi občinski svet občine.
(2) Na območjih umirjenega prometa imajo prednost pešci, dovoljena pa je tudi igra otrok na vozišču.
(3) Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovoljena s hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno ustavijo in prepustijo prednost pešcem, otrokom in drugim udeležencem v prometu, ki imajo na območjih umirjenega prometa prednost (do 10 km/h).
Območje omejene hitrosti
28. člen
(1) Če je zaradi gostote prometa pešcev in kolesarjev ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov treba omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, lahko občinski svet občine določi naselje ali del naselja kot območje omejene hitrosti.
(2) V območjih omejene hitrosti hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
Udeležba živali v prometu
29. člen
(1) Uporabo vprežnih vozil je na območju naselja Dolenjske Toplice dovoljena le z dovoljenjem občinske uprave občine, v katerem se določijo pogoji.
(2) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati vprežnih vozil in vprežnih živali brez nadzora.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 10.000 tolarjev.
30. člen
(1) Jezdeci smejo uporabljati občinske ceste in druge javne prometne površine le s posebnim dovoljenjem občinske uprave občine, v katerem se določijo pogoji uporabe občinske javne poti oziroma lokalne ceste.
(2) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jezdec ali vodnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
31. člen
(1) Domače živali (psi, mačke, perjad, drobnica in večje živali) so lahko na javnih prometnih površinah le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi (vodič živali).
(2) Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali pešce, vodič živali lahko vodi po javnih prometnih površinah le na vrvici.
(3) Vodič živali ne sme goniti, voditi in dopustiti počitek živali na kolesarskih stezah.
(4) Živali ob cestah in drugih javnih prometnih površinah morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto ali na drugo javno prometno površino.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
32. člen
(1) Konjske odpadke – iztrebke je dolžan na javnih prometnih površinah počistiti jezdec živali oziroma njen lastnik, v primeru prireditev pa organizator prireditve.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jezdec živali oziroma njen lastnik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 15.000 tolarjev.
III. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA
OPREMA
33. člen
Prometno signalizacijo cest sestavljajo:
– prometni znaki,
– označbe na vozišču,
– svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe,
– drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in okvar vozišča,
– turistična in druga obvestilna signalizacija.
34. člen
Prometno opremo cest sestavljajo:
– oprema za označevanje robov cestišča,
– oprema za vodenje in kanaliziranje prometa v območju del na cesti, drugih ovir ali okvar vozišča,
– varnostne in varovalne ograje,
– oprema za fizično preprečevanje dovoza na določene prometne površine (zapornice, količki, pogrezni stebriči, cvetlična korita itd.),
– prometna ogledala,
– protiparkirne ovire,
– ovire za umirjanje prometa,
– stojala za kolesa,
– označbe za potrebe zimske službe,
– tehnični ukrepi, sredstva in naprave za izboljšanje prometne varnosti,
– posebne svetilke za osvetljevanje prehodov za pešce,
– cestna razsvetljava in naprave, potrebne za njeno delovanje,
– naprave za evidentiranje prometa,
– naprave za nadzor prometa,
– tipke za pešce na samopostrežnih peš prehodih,
– naprave in oprema, potrebna za delovanje svetlobno signalnih naprav in naprav signalizacije s spremenljivo vsebino.
35. člen
(1) Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah je last občine.
(2) Nalog za postavitev, spremembo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme izda občinska uprava občine. Nalog ni potreben, če gre za označitev ovire v prometu, ki jo je treba označiti po predpisih, ki urejajo cestni promet.
(3) Prometno signalizacijo in prometno opremo na občinskih cestah lahko postavljajo, spreminjajo, vzdržujejo in odstranjujejo le izvajalci rednega vzdrževanja.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti oziroma zakriti prometno signalizacijo ali spreminjati njen pomen ter poškodovati ali odstraniti prometno opremo ali spremeniti njeno funkcijo.
(5) Inšpektor lahko odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme, ki ni postavljena po nalogu iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim oziroma odredi ukrepe za vzpostavitev normalne funkcije prometne signalizacije in prometne opreme v zvezi s četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50.000 tolarjev.
36. člen
(1) Na območju vzdolž vozišča ceste, ki je določeno za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter v polju preglednosti, je prepovedano postavljati table, napise in objekte ali naprave za slikovno ali zvočno oglaševanje ter predmete ali karkoli, kar bi lahko vplivalo na zmanjšanje vidnosti prometne signalizacije in funkcije prometne opreme ali odvračalo pozornost voznikov oziroma zmanjševalo preglednost, razen z dovoljenjem občinske uprave občine.
(2) V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena lahko inšpektor odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50.000 tolarjev.
37. člen
(1) Na prometno signalizacijo, njene pritrdilne elemente oziroma nosilce ter na prometno opremo ni dovoljeno dodajati ničesar, kar ni v zvezi z njo, razen z dovoljenjem občinske uprave občine.
(2) V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena lahko inšpektor za odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 30.000 tolarjev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA OBČINSKIH REDARJEV PRI ZAGOTAVLJANJU REDA NAD USTAVLJENIMI IN PARKIRANIMI VOZILI
38. člen
(1) Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili občinski redar izvaja ukrepe, določene s predpisi o varnosti cestnega prometa in tem odlokom.
(2) Pooblastila in dolžnosti občinskega redarja pri njegovih nalogah so urejena v posebnem odloku.
39. člen
Občinski redar lahko sodeluje pri izvedbi prireditev, ki potekajo na območju občine. Stroške njihovega sodelovanja krije organizator prireditve.
40. člen
V okviru svojih pooblastil občinski redarji opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na:
– javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni promet,
– območjih za pešce,
– območjih umirjenega prometa,
– javnih parkirnih površinah,
– poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– javnih zelenih površinah,
– otroških igriščih in drevoredih,
– javnih površinah, ki niso namenjena parkiranju,
– drugih javnih površinah.
Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil
41. člen
(1) Občinski redar odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila s pajkom, če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro v cestnem prometu.
(2) Vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro v cestnem prometu v primeru, da je parkirano:
– na mestu, kjer zakriva postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale;
– na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu;
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 metrov pred prehodom;
– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 metrov od najbližjega roba vozišča prečne ceste;
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim in neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 metre;
– na kolesarki stezi ali kolesarskem pasu;
– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvorišča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta ali zemljišča;
– tako, da onemogoča vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali preprečuje uporabo uvozov v objekte, na intervencijske poti in podobno;
– tako, da onemogoča promet intervencijskih vozil;
– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkiranje in ustavljanje izrecno prepovedana s predpisano označbo na vozišču in prometnim znakom z dopolnilno tablo, na kateri je simbol pajka;
– na območju razvrstilnih pasov pred križiščem;
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračališču;
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta;
– na parkirnem prostoru za invalide, a ni označeno s predpisano parkirno karto;
– tako, da preprečuje normalno funkcioniranje ali onemogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije;
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobno;
– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 metra.
(3) Občinski redar odredi tudi odvoz nepravilno parkiranega vozila, na katerega so priklenjene lisice, če ga voznik ni odstranil v roku, ki je določen s tem odlokom.
42. člen
(1) Odvoz parkiranega vozila iz 41. člena tega odloka opravi izvajalec odvoza, ki ga za to dejavnost pooblasti župan.
(2) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma najemnika vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej določen za ta namen.
(3) Vozilo se preda vozniku ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odvoza in varovanja vozila.
(4) Višino stroškov za odvoz parkiranega vozila in stroške varovanja vozila določi Občinski svet občine s sklepom.
43. člen
Če pride voznik k vozilu potem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50% višine stroškov za odvoz. Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
44. člen
(1) Občinski redar mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo škodo.
45. člen
Občinski redar mora o vsakem opravljenem odvozu obvestiti policijo. Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
Pogoji in način priklenitve nepravilno parkiranih vozil
46. člen
(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odvoz s pajkom, občinski redar lahko odredi priklenitev lisic.
(2) Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih površinah iz 14. člena tega odloka in nima ustreznega dovoljenja za parkiranje ali posebne oznake pristojnega organa.
47. člen
(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.
(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).
48. člen
(1) Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena tega odloka občinski redar namesti pismeno obvestilo o prekršku.
(2) Poleg pismenega obvestila o prekršku mora občinski redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu, prilepiti tudi pismeno opozorilo za voznika, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premakniti, dokler lisice niso odstranjene.
(4) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik (voznik motornega vozila), ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
49. člen
(1) Občinski redar mora vsako vozilo, na katero se priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
50. člen
(1) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklepanja lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
51. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic določi Občinski svet občine s sklepom.
52. člen
(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah, občinski redar odredi odvoz vozila na varovan prostor. Postopek poteka v skladu s 43. in 44. členom tega odloka.
53. člen
(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.
54. člen
(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 8. in 12. uro in 13. in 17. uro.
(2) Odstranjevanje lisic se opravlja tudi izven delovnega časa, ki je naveden v prvem odstavku tega člena in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar le po predhodnem klicu voznika ali redarja izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic. V tem primeru se stroški odstranitve lisic zaračunavajo v dvakratnem znesku stroškov iz 51. člena tega odloka.
55. člen
(1) Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.
(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katero so bile pritrjene lisice.
V. NADZOR
56. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata na območju Občine Dolenjske Toplice občinski inšpektor in redar v skladu z svojimi pooblastili.
(2) Udeleženec cestnega prometa, mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe za nadzor posredovati na vpogled svoje osebne podatke, vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Od drugega udeleženca v postopku pa listino, s katero se ugotavlja njegova istovetnost.
(3) Kdor ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, se ga kaznuje z globo 20.000,00 SIT.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Izvršilni predpisi, kakor tudi namestitev cestno – prometne signalizacije s strani ustreznih organov in podjetij za vzdrževanje javnih prometnih površin se na podlagi tega odloka sprejmejo v roku enega leta od sprejema tega odloka.
58. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto (SDL, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 77/98), Odlok o ureditvi taksi službe na območju občine Novo mesto (SDL, št. 40/86 in 9/88) in Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SDL, št. 8/72).
(2) Izvršilni predpisi, izdani na podlagi odlokov iz prvega odstavka tega člena, veljajo do uveljavitve predpisov, določenih s tem odlokom.
59. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-02-2035/05-08
Dolenjske Toplice, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti