Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4769. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah, stran 11637.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 23. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah, ki jih je izdelala Vizura d.o.o., Celje, pod številko 148/2004-02 v juliju 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na zemljišče, ki je v obstoječem zazidalnem načrtu predvideno za taborjenje. Na teh površinah se načrtuje izgradnja športno rekreacijskega območja in gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta v celoti leži v k.o. Male Braslovče. Meja ureditvenega območja v severnem delu poteka od severozahodnega vogala parcele 449/46, ki je tudi izhodiščna točka opisa, po njenem robu proti vzhodu do severovzhodnega vogala parcele. Od tu poteka meja ureditvenega območja proti vzhodu do severovzhodnega vogala parcele 449/111 in po njeni severni meji do severozahodnega vogala iste parcele. Od tu teče meja ureditvenega območja proti jugu, po zahodni meji parcele 449/50. V jugozahodnem vogalu te parcele se meja ureditvenega območja zalomi proti vzhodu in teče po južni meji parcele 449/50. V zazidalni načrt sodi tudi cela parcela št. 449/116. V jugovzhodnem vogalu parcele 449/116 se meja ureditvenega območja ponovno usmeri proti severu in poteka po meji obstoječe ceste na parcelah 449/50 in 449/49, do parcele 449/47. Po parceli 449/47 poteka meja območja do parcele 449/44, kjer se lomi proti zahodu, čez parcelo 449/63, do severovzhodnega roba parcele 449/46, do izhodiščne točke opisa.
Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je 1,6 ha.
Ureditveno območje zazidalnega načrta zajema zemljišča v katastrski občini Male Braslovče s parcelnimi številkami:
– 449/46, 449/49, 449/134, 449/107, 449/50, 653/1, 449/111, 449/116, 449/47, 449/63, 449/53.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah je definirano kot območje individualne stanovanjske gradnje in športnih površin s spremljajočimi objekti.
V predvidenih stanovanjskih objektih je možno urediti prostor za okolje nemotečo dejavnost (šiviljstvo, pisarna), pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Na celotnem ureditvenem območju je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja, kot določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
Urbanistično oblikovanje
Urbanistična zasnova temelji na prostorskih omejitvah obravnavanega območja (rob zazidave, lastništvo, potek daljnovoda), željah naročnika in lastnikov zemljišč in funkcionalni izrabi prostora.
Vzhodno od obstoječega daljnovoda do obstoječe lokalne ceste je predvideno območje za športno rekreativne dejavnosti krajanov. Uvoz bo s severne strani s predvidene enosmerne ceste. Nasproti večnamenskemu objektu se uredijo parkirne površine za osebne avtomobile obiskovalcev.
Predvideni stanovanjski objekti bodo locirani v treh sklopih med koridorjema obeh obstoječih daljnovodov.
Prvi sklop s tremi predvidenimi objekti je umeščen v zahodnem delu območja ZN, v liniji varovalnega pasu obstoječega daljnovoda.
Drugi sklop zajema tri predvidene objekte v osrednjem delu.
Tretji sklop objektov poteka vzporedno s predvideno enosmerno dovozno cesto na skrajno zahodnem delu ureditvenega območja.
Predvideni so klasični ali sodobno oblikovani objekti, klasične ali montažne gradnje skupno devet prosto stoječih stanovanjskih objektov s slemensko orientacijo vzhod–zahod.
Strehe so pretežno dvokapnice z naklonom večjim od 32°, osnovna smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta.
Največje dovoljene dimenzije objektov zaporednih številk od 1 do 9 so 15.00 m x 13.00 m, objekti morajo biti nepodkleteni, niti se ne dovoli nasutja – etažnost objektov P+IP.
Večnamenski objekt bo maksimalno dimenzij 15.00 m x 15.00 m, nepodkleten – etažnost objekta P+IP.
Minimalni odmiki objektov od posestnih mej morajo biti 2 m.
Arhitektonsko oblikovanje
Objekti bodo pretežno pravokotne tlorisne zasnove.
Fasade bodo v ometu različnih pastelnih barv, kritina naj bo opečna ali po barvi in teksturi opečni podobna kritina.
Kot toleranca je dovoljeno:
– odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se upoštevajo regulacijske črte in ohrani podolgovata zasnova objektov, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja. Spoštovani morajo biti minimalni odmiki od parcelnih mej;
– odstopanje mej gradbenih parcel pod pogojem, da v ostalih delih ne ovirajo izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta;
– sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve v smislu varovanja okolja.
V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Gradbene parcele so lahko ograjene z ograjo do višine 1.50 m ali z živo mejo do višine 1.70 m. Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Prometna ureditev
Za napajanje novih in obstoječih stanovanjskih hiš je predvidena enosmerna cesta, katera se razcepi v dva dela. Eden odsek "C1" poteka vzporedno z območja objektov 1, 2, 3 in se priključi na odsek "C2", ki poteka vzporedno vzhodno in omogoča dovoz do območja objektov št. 7, 8, 9.
Zemljišče, predvideno za ureditev prometne infrastrukture, je večinoma ravno. Pri gradnji dovoznih cest se izvedejo le manjši terenski posegi zaradi parametrov nivelete ceste.
Trase omenjenih cest potekajo pretežno po kmetijskih zemljiščih, zato bo predhodno potrebno odstraniti humus.
Širina dovoznih cest je 3.00 m, z obojestransko bankino širine 0.50 m. Dovozne ceste so obrobničene z betonskimi robniki 15/25 cm. Uvoz k posameznim objektom se izvede s pogreznjenimi robniki, dvignjenimi ca. 5 cm nad niveleto asfalta.
Dovozi k objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje. Posebno pozornost je treba posvetiti odvodu vod s planuma spodnjega ustroja.
Vodovodno omrežje
Priključek za predvideno sekundarno omrežje za napajanje objektov na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izvede na obstoječe vodovodno omrežje PEHD Ø 110 mm.
Za oskrbo predvidenih objektov s pitno in sanitarno vodo se bo zgradilo sekundarno vodovodno omrežje – krožni vod. Predvidene so cevi PEHD DN 90 mm, ki se polagajo v ozek izkop širine 0.60 m, na peščeno podlago debeline min. 10 cm in obsujejo s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi.
Za zagotavljanje požarne varnosti predvidenih in nekaj obstoječih objektov je na omrežju predvidenih pet nadzemnih hidrantov DN 80 mm.
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Obstoječi hišni priključki se povežejo na novozgrajeno sekundarno vodovodno omrežje. Vodomeri pa se vgradijo v zunanje vodomerne jaške, ki bodo locirani na vedno dostopnih mestih, max. 5,00m od parcelne meje.
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je predviden ločen sistem kanalizacije.
Za območje Male Braslovče je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo Male Braslovče. Do izgradnje kanalizacijskega sistema je potrebno fekalne vode odvajati v zadostno dimenzionirane greznice na izpraznjevanje ali v male čistilne naprave. Po izgradnji javne kanalizacije bo priključevanje na kanalizacijo obvezno, čistilna naprava se ukine. Na predvideno fekalno kanalizacijo se bodo priključevali obstoječi in predvideni objekti.
Meteorne vode s streh objekta so speljane v peskolove in se odvajajo lokalno v podtalje. Meteorne vode z območja dovozov do garaž, ki naj bodo tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, se spuščajo v podtalje.
Za odvod meteornih vod iz območja dovoznih in napajalnih cest ter utrjenih površin ob objektih (parkirni prostori) je predvidena izgradnja kanalizacije, in sicer v osi omenjenih cest, s tem, da je treba pred priključkom onesnaženih vod iz območja parkirnih površin le te očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj.
Električno omrežje in javna razsvetljava
Preko zemljišča potekata dva obstoječa daljnovoda DV 20kV.
Energija za napajanje objektov v območju ureditvenega načrta za predvidene stanovanjske objekte in večnamenski objekt je na voljo v prostostoječi omarici – R7, ki se napaja iz TP Male Braslovče–Cvikl.
Nizkonapetostni primarni kablovod bo potekal od prostostoječe omarice – R7 do razdelilne omarice PS4NT v osrednjem delu predvidenega ureditvenega območja. Iz razdelilne omarice bo potekal NN električni kabel do vseh predvidenih objektov.
Sekundarni vodi bodo potekali do priključnih elektro omaric, ki bodo vgrajene na stalno dostopnem mestu. Javna razsvetljava je predvidena ob servisnih in dovoznih cestah. Po končanih delih je treba izdelati geodetski posnetek in projekt izvedenih del.
Javna razsvetljava je predvidena ob predvidenih dovoznih cestah in okrog območja za športno rekreativne dejavnosti.
Telefonsko omrežje
Za priključitev predvidenih objektov v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, bo potrebno zgraditi novo distribucijsko in razvodno telefonsko omrežje.
Telekomunikacijsko omrežje je na predmetnem območju vključeno na TC BRASLOVČE 3052. Predvidi se povečava kapacitete obstoječega TK razvodišča.
Novo distribucijsko omrežje se bo navezalo na obstoječ telefonski kabel, ki poteka ob južnem delu parcele 449/50 in bo povezano preko obstoječe telefonske omarice (razvodišče) do predvidenega prostostoječega kabelskega razvodišča. Od tu dalje bo potrebno za vsak objekt zgraditi kabelski priključek in vgraditi zidno telefonsko omarico.
Ogrevanje
Glede na dejstvo, da v bližini območja predvidenih gradenj, ni možna navezava na plinsko ali daljinsko ogrevanje, bo le-to rešeno z uporabo individualnih kurišč (kurilno olje, utekočinjen naftni plin).
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Odpadki
Neuporabne in okolju neškodljive odpadke, oziroma vse komunalne odpadke, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, je potrebno odlagati v posode za smeti, ki morajo biti locirane na mestih, kjer je omogočen dovoz vozil za odvoz. Zbirno mesto mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim zahtevam. Med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnic ali robnikov. Število zabojnikov bo skladno s številom predvidenih objektov.
Hrup
Predvideni objekti v območju zazidalnega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju spada predvideno območje v II. cono varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55dB za dan in 45dB za noč.
Zrak
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je potrebno zagotoviti ustrezne kurilne naprave in izbirati okolju prijazne načine in vire ogrevanja.
Pri izvedbi, obratovanju in vzdrževanju ogrevalnih naprav je potrebno upoštevati vso pripadajočo zakonodajo.
Varovanje gozdnih zemljišč
Obstoječe zelene površine na ureditvenem območju predstavljajo habitat za živalske vrste in imajo vlogo pri popestritvi krajine. Obstoječa drevesa se po možnosti ohranijo. Da bi omilili posledice predvidenega posega, se predvidi osnovanje nadomestnih površin z gozdno vegetacijo. Izvedeni bodo koridorji zelenja z avtohtono vegetacijo, tako z drevjem, kot tudi z grmovnicami.
Varstvo kulturne dediščine
Območje ureditve leži izven evidentiranih in zaščitenih arheoloških območij. Na zemljišču je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim. Eventualne najdbe se zavarujejo. O najdbah se obvesti pristojna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Varovanje naravnih dobrin
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Obravnavano območje je bilo poplavljeno leta 1990. Na poplavnem območju se ne bodo vršili posegi, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na okolje in stanje voda. Predvideni objekti se bodo gradili izven 15 m priobalnega pasu, kar je v skladu s pogoji tehnične narave smernic Agencije RS za okolje, Urad za upravljanjem z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Celje.
VIII. POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
9. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta upoštevajo določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), to so prostorski gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov. Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZN
10. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah, odvisno od potreb in finančnih možnosti investitorjev. Nujno je, da se posamezne faze funkcionalno vključujejo v celovito rešitev in da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.
Kot prva faza se izvede rekonstrukcija dovozne ceste in izgradnja internih cest znotraj soseske ter izgradnja komunalne in energetske infrastrukture.
Posamezni objekti se bodo gradili postopoma kot druga faza, glede na možnosti investitorjev.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
11. člen
Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti in upoštevati geotehnično poročilo; za dejavnosti, ki bi lahko vplivale na okolje, pa pridobiti in upoštevati oceno vplivov na okolje.
XI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah so stalno na vpogled na Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/01/05
Braslovče, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti