Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4768. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, stran 11636.

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/02 – ugt. US, 87/01, 16/02 – sklep US, 5120/02 in 108/03 – odl. US, 72/05) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) na 24. redni seji dne 23. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
2. člen
Ustanoviteljice so:
– Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani, s katero podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo inšpektorata pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat.
Sedež inšpektorata je v Velenju, Kopališka 3.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis Medobčinski inšpektorat, na spodnjem robu pa Sa – Še.
4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo se opravlja v posamezni občini, upoštevajoč razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni inšpekcijski pregled ter kot izredni na podlagi obvestila občinske uprave.
Zaposleni v Inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o prekrških.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
8. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
9. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.
10. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
12. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da naloge inšpektorata prevzame inšpekcijska služba Mestne občine Velenje.
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za delo inšpektorata. Ostale občine ustanoviteljice zagotavljajo del sredstev na podlagi obsega del skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpektorat prične z delom v posamezni občini skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02/01/05
Braslovče, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti