Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4760. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije, stran 11627.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96 in 90/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba določa pogoje ter način objavljanja aktov v elektronski in tiskani izdaji Uradnega lista Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni list) in prednostni vrstni red objav.
2. člen
(jezik)
(1) Uradni list izhaja v slovenskem jeziku.
(2) Ratificirane mednarodne pogodbe se objavijo v slovenskem jeziku in v tujem jeziku.
(3) Akti lokalnih skupnosti na območjih občin, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se objavljajo v slovenskem jeziku in v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
3. člen
(akti, ki se objavljajo v uradnem listu)
(1) V elektronski in tiskani izdaji uradnega lista se objavljajo:
– ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora,
– ratificirane mednarodne pogodbe ter obvestila o začetku in prenehanju njihove veljavnosti,
– akti državnega sveta,
– akti predsednika republike,
– odločbe in sklepi ustavnega sodišča,
– predpisi in drugi akti vlade in ministrov ter, če zakon tako določa, akti predstojnikov organov v sestavi ministrstev,
– splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil,
– predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
(2) Drugi akti, katerih objavo v uradnem listu določa zakon ali drug predpis, se objavljajo samo v elektronski izdaji, če zakon ali drug predpis ne določa drugače.
(3) Samo v elektronski izdaji uradnega lista se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.
(4) Za objavo avtentičnih razlag predpisov se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o objavi predpisa, na katerega se avtentična razlaga nanaša.
4. člen
(vpogled v uradni list)
Pri vsakem državnem organu, ki ima določene uradne ure za poslovanje s strankami, mora biti med uradnimi urami na razpolago uradni list v elektronski in tiskani izdaji za brezplačen vpogled.
5. člen
(skladnost objav s predpisi)
(1) Akt iz 3. člena te uredbe se objavi v uradnem listu, če je predložen v objavo v skladu z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96 in 90/05) (v nadaljnjem besedilu: zakon o uradnem listu), s to uredbo in z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v uradnem listu; objava akta državnega zbora mora biti tudi v skladu s poslovnikom državnega zbora, objava akta vlade v skladu s poslovnikom vlade, objava akta lokalne skupnosti pa v skladu s statutom lokalne skupnosti.
(2) Javni razpisi, javni natečaji, vpisi v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu, se objavijo, če so predloženi v objavo v skladu z zakonom o uradnem listu, s to uredbo in z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v uradnem listu.
6. člen
(nedopustnost objav)
V uradnem listu ni dopustno objavljati najav, reklam, reklamnih oglasov, sporočil ali drugih objav, ki niso povezane z dejavnostjo založnika uradnega lista (v nadaljnjem besedilu: založnik).
7. člen
(pošiljanje v objavo)
(1) Predpis, drug akt in objavo iz 3. člena te uredbe pošlje v objavo pooblaščeni predstavnik državnega organa, lokalne skupnosti ali organizacije, ki ga je sprejel ali izdal (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni predstavnik), objave iz tretjega odstavka 3. člena pa tudi fizična oseba.
(2) Akti vlade, ministrov ter predstojnikov organov v sestavi ministrstev se pošiljajo v objavo prek službe vlade, pristojne za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba).
(3) Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, se pošljejo v objavo prek pristojnega ministrstva.
8. člen
(pristojnosti službe)
(1) Služba, v skladu s svojimi pristojnostmi, pred objavo pregleda vsak akt vlade, ministra, predstojnika organa v sestavi ministrstva in nosilca javnega pooblastila ter preveri, ali ta izpolnjuje pogoje za objavo v skladu s to uredbo.
(2) Če služba ugotovi, da akt za objavo ne izpolnjuje vseh pogojev za objavo iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ali da sicer niso izpolnjeni pogoji za objavo v skladu s to uredbo, ali da mora ukrepati v skladu z 10. členom zakona o uradnem listu, o tem nemudoma obvesti predlagatelja objave akta, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti oziroma ovire za objavo.
(3) Služba posreduje akt iz prvega odstavka tega člena v objavo v uradni list.
9. člen
(EVA)
(1) Vlada, ministri in predstojniki organov v sestavi ministrstva vsem svojim predpisom in drugim aktom, ki se objavijo v uradnem listu, določijo enotno identifikacijsko oznako evidence vladnega akta (v nadaljnjem besedilu: EVA). EVA se navede na koncu besedila akta za datumom izdaje akta.
(2) Splošnim aktom, izdanim za izvrševanje javnih pooblastil, določi oznako EVA pristojno ministrstvo.
10. člen
(EPA)
Državni zbor določi enotno identifikacijsko oznako evidence parlamentarnega akta (v nadaljnjem besedilu: EPA). EPA se navede na koncu besedila akta za datumom sprejema akta.
11. člen
(vrstni red objav)
(1) Vrstni red objav aktov iz prvega in drugega odstavka 3. člena te uredbe se ravna po vrstnem redu pravilno predloženih aktov v objavo.
(2) Vrstni red objav iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe se ravna po vrstnem redu pravilnih predložitev v objavo.
(3) Akti morajo biti praviloma predloženi v objavo najmanj pet dni pred izidom uradnega lista. Če število in obseg v objavo poslanih aktov ali tehnične možnosti tega ne dopuščajo, se akt objavi v naslednji številki, ko je objava mogoča.
12. člen
(prednostni vrstni red objav)
(1) Ne glede na vrstni red predložitve in na rok iz prejšnjega člena imajo prednost pri objavi zakoni, sprejeti po nujnem postopku, uredbe z zakonsko močjo ter izvršilni predpisi, izdani za izvrševanje zakonov, sprejetih po nujnem postopku, in popravki objavljenih aktov. Po prednostnem vrstnem redu se objavi tudi avtentična razlaga zakona in uredbe z zakonsko močjo.
(2) Prednostno objavo akta državnega zbora, ki ni zajet v prejšnjem odstavku, lahko zahteva generalni sekretar državnega zbora.
(3) Prednostno objavo akta vlade, ki ni zajet v prvem odstavku, lahko zahteva generalni sekretar vlade.
(4) Prednostno objavo odločbe ali sklepa ustavnega sodišča lahko zahteva generalni sekretar ustavnega sodišča.
(5) Na podlagi utemeljenega predloga o prednostni objavi akta ministra in akta predstojnika organa v sestavi ministrstva odloči predstojnik službe.
(6) Na podlagi utemeljenega predloga o prednostni objavi objav iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe odloči direktor založnika.
(7) Za objavo po prednostnem vrstnem redu mora biti akt oziroma popravek predložen v objavo najmanj en dan pred izidom uradnega lista. Predlog oziroma zahteva za prednostno objavo mora biti podan v odredbi iz četrtega odstavka 14. člena te uredbe.
13. člen
(dolžnost najave)
(1) Če okoliščine to dopuščajo, mora pooblaščeni predstavnik akt, ki se objavi po prednostnem vrstnem redu, vrsto in predvideni obseg takega akta brez odlašanja vnaprej najaviti založniku.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba založniku najaviti objavo vsakega besedila, ki presega sto strani običajnega formata (250000 znakov).
14. člen
(način predložitve v objavo)
(1) Pooblaščeni predstavnik pošlje na elektronski naslov založnika za vsak akt odredbo za objavo akta in akt za objavo v elektronski obliki, primerni za tehnično obdelavo, po dogovoru z založnikom. Na enak način se pošljejo v objavo tudi priloge akta (skice, risbe, tabele, obrazci, zemljevidi ipd.), ki so oblikovane v posebnih programih.
(2) Elektronska oblika iz prejšnjega odstavka mora omogočati sledljivost dokumentov in ne sme dopuščati dvoma o izvirniku akta oziroma prilog. Pooblaščeni predstavnik mora zagotoviti delovanje sistema za opozarjanje o neuspeli dostavi.
(3) Odredba za objavo akta, akt za objavo in priloge morajo biti podpisani z varnim elektronskim podpisom oziroma na drug varen način po dogovoru z založnikom in v soglasju z izdajateljem uradnega lista.
(4) Obrazec odredbe za objavo akta je kot priloga sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov pooblaščeni predstavnik in fizične osebe, ki nimajo tehničnih možnosti za tak način pošiljanja, pošljejo akte v objavo po dogovoru z založnikom.
15. člen
(akt za objavo)
(1) Akt za objavo mora vsebovati naslov in vsebino akta in na koncu številko akta, navedbo kraja in datuma sprejema oziroma izdaje, enotno identifikacijsko oznako EVA oziroma EPA v skladu z 9. oziroma 10. členom te uredbe ter podpis predstojnika državnega organa, lokalne skupnosti ali organizacije, ki je akt sprejel oziroma izdal.
(2) Zakon se objavi skupaj z ukazom predsednika republike, ki ima na koncu številko, kraj in datum ter podpis, akt o ratifikaciji mednarodne pogodbe pa skupaj z besedilom mednarodne pogodbe in morebitnimi prilogami.
16. člen
(objava akta)
Založnik objavi akt iz prejšnjega člena v skladu s 3., 17., 18. in 19. členom te uredbe v tiskani izdaji in/ali elektronski izdaji uradnega lista.
17. člen
(izid uradnega lista)
(1) Elektronska in tiskana izdaja uradnega lista izideta istega dne.
(2) Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se šteje dan, ko je bila dana v promet; ta dan mora biti v elektronski in tiskani izdaji označen.
(3) Posamezna številka uradnega lista je dana v promet v skladu s prejšnjim odstavkom tako, da je istega dne tiskana izdaja odpremljena naročnikom in istočasno elektronska izdaja objavljena na spletnih straneh Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.
(4) Če obe izdaji ne izideta istega dne ali v enakem besedilu, se za izid šteje elektronska izdaja. Popravek datuma izida oziroma besedila se objavi na začetku naslednje številke uradnega lista kot poseben popravek.
(5) Direktor založnika obvešča izdajatelja uradnega lista o razlogih iz prejšnjega odstavka.
18. člen
(načelo enotne izdaje)
(1) Uradni list izhaja po načelu enotne izdaje.
(2) Celotna posamezna številka uradnega lista v elektronski in tiskani izdaji ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izida in tekoče letno oštevilčenje strani.
19. člen
(notranja ureditev posamezne številke uradnega lista)
(1) V uredbenem delu uradnega lista se objavljajo akti iz prvega in drugega odstavka 3. člena te uredbe. Vsak akt in popravek akta imata zaporedno tekočo letno številko objave akta v uradnem listu. Mednarodne pogodbe in obvestila o začetku ali prenehanju veljavnosti mednarodne pogodbe se objavijo v ločenem delu z lastnim tekočim letnim oštevilčenjem izdaje, številko objave akta in strani.
(2) V razglasnem delu uradnega lista se objavljajo objave iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe. Te objave imajo samostojno tekoče letno oštevilčenje strani.
(3) Posamezna številka uradnega lista ima vsebinsko kazalo uredbenega in razglasnega dela uradnega lista. V tiskani izdaji uradnega lista se objavi tudi vsebinsko kazalo aktov, ki se objavljajo samo v elektronski izdaji uradnega lista. Za vsako leto se objavi letno vsebinsko kazalo uradnega lista.
20. člen
(vrstni red objav v posamezni številki)
(1) V posamezni številki uradnega lista se akti objavijo v naslednjem vrstnem redu: posebni popravki iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe, ustava, ustavni zakoni, zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike (razen ukazov o razglasitvi zakonov), akti vlade, akti ministrov in predstojnikov organov v sestavi ministrstev, odločbe in sklepi ustavnega sodišča, akti drugih državnih organov in organizacij, akti lokalnih skupnosti in popravki aktov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko, v izjemnih primerih, direktor založnika določi drugačen vrstni red objav aktov.
21. člen
(navodila)
Izdajatelj uradnega lista lahko izda izvedbena tehnična navodila za izvajanje te uredbe.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/03), uporablja pa se za objave do vključno 31. decembra 2005.
23. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka 3. člena te uredbe se objave iz navedenih določb objavljajo tudi v tiskani izdaji uradnega lista do 31. 12. 2006.
(2) Ne glede na drugi stavek tretjega odstavka 19. člena te uredbe se vsebinsko kazalo aktov, ki se objavljajo samo v elektronski izdaji uradnega lista, objavi tudi v tiskani izdaji od 1. 1. 2007 dalje.
24. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za objave od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 00701-19/2005/8
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-1517-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti