Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4759. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije, stran 11625.

Na podlagi drugega odstavka 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO), tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in četrtega odstavka 4. člena Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 123/04 in 106/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju mestnih občin Celje in Velenje in občin Braslovče, Dobje, Dobrna, Mozirje, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko, Žalec, Laško, Šoštanj, Šmartno, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.
2. člen
(predmet javne službe)
(1) Opravljanje storitev javne službe obsega:
– prevzemanje muljev komunalnih in skupnih čistilnih naprav, ki nastajajo na kraju njihove obdelave zaradi odstranjevanja v sežigalnici,
– prevzemanje nekaterih vrst gorljivih odpadkov ali gorljivih ostankov predelave teh odpadkov, katerih odstranjevanje urejajo posebni predpisi o ravnanju z odpadki,
– razvrščanje, skladiščenje, obdelava pred sežiganjem ter sežiganje odpadkov iz prejšnjih alinej tega odstavka in odlaganje preostankov sežiganja in
– vzdrževanje infrastrukture javne službe.
(2) Opravljanje storitev javne službe iz prejšnjega odstavka se nanaša na naslednje odpadke, ki nastajajo na območju občin iz prejšnjega člena te uredbe in jih zaradi vsebnosti organskega ogljika ni dovoljeno odlagati:
– mulje komunalnih in skupnih čistilnih naprav, če ti ne izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla, in
– nekaterih vrst gorljivih odpadkov ali ostankov njihove predelave, za katere posebni predpisi o ravnanju z odpadki določajo za njihovo odstranjevanje ali za odstranjevanje ostankov njihove predelave sežiganje.
II. PODELITEV KONCESIJE
3. člen
(izbira koncesionarja in območje koncesije)
(1) Javno službo opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te javne službe.
(2) Koncesijo za opravljanje javne službe podeljuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za dobo 15 let.
(3) Koncesijo vlada podeli brez javnega razpisa javnemu podjetju, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje in za katerega bo zagotovila naprave in opremo za izvajanje storitev iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(4) Območje izvajanja storitev javne službe je območje občin iz 1. člena te uredbe.
III. UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE
4. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so:
– upravljavci komunalnih ali skupnih čistilnih naprav za mulje, ki ne izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla,
– imetniki dovoljenj za zbiranje ali predelavo posameznih vrst odpadkov, za katere posebni predpisi o ravnanju z odpadki določajo njihovo odstranjevanje ali odstranjevanje ostankov njihove predelave s sežiganjem.
5. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe na območju občin iz 1. člena te uredbe.
(2) V razmerjih do izvajalca javne službe imajo uporabniki storitev javne službe naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev in
– pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo glede na maso oddanih odpadkov in stopnjo njihove obdelave pred oddajo v sežiganje.
6. člen
(izjema do obvezne uporabe storitev)
Ne glede na določbe prejšnjega člena uporabniku storitev javne službe ni treba oddati odpadkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe izvajalcu javne službe v sežig, če:
– jih namerava odložiti na odlagališče, ki ima za odlaganje takih odpadkov dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor v skladu s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ali
– jih namerava odstraniti na tujem in ima za iznos ali izvoz odpadkov dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo iznos in izvoz odpadkov.
IV. NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
(pogoji uporabe infrastrukture)
(1) Koncesionar lahko opravlja storitve javne službe, če je za obratovanje objektov infrastrukture pridobil okoljevarstveno dovoljenje.
(2) Za infrastrukturo javne službe veljajo objekti in naprave za prevzem odpadkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, objekti za skladiščenje in obdelavo teh odpadkov pred sežiganjem in sežigalnica odpadkov.
8. člen
(način prevzemanja muljev)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem in prevoz muljev komunalnih in skupnih čistilnih naprav od kraja, kjer se obdelujejo zaradi odstranjevanja s sežiganjem, do sežigalnice.
(2) Izvajalec javne službe lahko za prevoz muljev komunalnih in skupnih čistilnih naprav iz prejšnjega odstavka najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec).
9. člen
(zagotavljenje storitev)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da:
– se odpadki iz drugega odstavka 2. člena te uredbe pred sežiganjem skladiščijo na okolju neškodljiv način,
– se pred sežiganjem teh odpadkov ugotovijo njihove kemijske in fizikalne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov,
– se ti odpadki pred sežiganjem obdelajo, sežig pa poteka v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov,
– je uporabnikom storitev javne službe na voljo celotna zmogljivost zgrajene infrastrukture javne službe in
– so uporabniki storitev javne službe stalno in pravočasno oskrbljeni s storitvami javne službe.
10. člen
(način izvajanja storitev)
(1) Izvajalec javne službe mora izvajati javno službo s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti izvajanje javne službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
11. člen
(odgovornost poslovanja)
(1) Izvajalec javne službe izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Izvajalec javne službe nosi vse stroške v zvezi z izvajanjem javne službe.
12. člen
(vodenje računovodstva)
(1) Izvajalec javne službe lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če so povezani s storitvami sežigalnice ali s proizvodi sežiganja odpadkov in ima zanje okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, njihovo izvajanje pa ne vpliva na izvajanje javne službe.
(2) Za opravljanje storitev javne službe mora izvajalec javne službe voditi ločene evidence v skladu z računovodskimi rešitvami, ki jih določajo Slovenski računovodski standardi, in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad njegovim poslovanjem.
(3) Izvajalec javne službe ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe po tej uredbi so plačila uporabnikov za storitve izvajalca javne službe.
14. člen
(cena storitev)
(1) Ceno storitev javne službe določi Vlada Republike Slovenije kot ceno za izvajanje storitev javne službe.
(2) Cena storitve javne službe se razlikuje glede na stopnjo potrebne obdelave odpadkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe pred sežiganjem in njihovo kurilno vrednost ter je enaka za celotno območje izvajanja koncesije.
15. člen
(obseg stroškov)
Vsebinsko obsegajo stroški javne službe predvsem:
– stroške prevzemanja, prevažanja in obdelave odpadkov pred sežiganjem,
– stroške sežiganja,
– stroške odlaganja preostankov po sežigu in
– stroške vzdrževanja objektov infrastrukture javne službe.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
16. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo podpiše po pooblastilu vlade minister, pristojen za okolje.
(2) Najpozneje tri mesece po pravnomočnosti odločbe o določitvi koncesionarja koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku šestih mesecev od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank.
(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
(4) V koncesijski pogodbi se določijo:
– višina finančnih jamstev za opravljanje storitev javne službe,
– pogoji odvzema koncesije,
– način, obseg in pogoji odkupa koncesije,
– rok trajanja koncesije,
– način, obseg in pogoji vlaganja sredstev koncedenta v opremo in infrastrukturo javne službe,
– pogoji in način prevzema javne službe v režijo,
– način potrditve sprememb o načinu opravljanja storitev javne službe in
– način obveščanja javnosti in uporabnikov o storitvah javne službe.
(5) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način opravljanja javne službe za primer nastanka višje sile pri koncesionarju.
17. člen
(podaljšanje pogodbe)
(1) Koncedent lahko podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
(3) Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev.
VII. KONCESIJSKO RAZMERJE
18. člen
(prenehanje razmerja, odkup, odvzem in prevzem)
(1) Koncesijsko razmerje preneha na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Koncedent lahko koncesijo odkupi. Način, obseg in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncedent lahko odvzame koncesijo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
(4) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– je takšen način opravljanja storitev javne službe za koncedenta ekonomsko ugodnejši,
– je zagotovljena večja kakovost opravljanja storitev javne službe,
– pride koncesionar v stečaj ali likvidacijo, koncedent pa ugotovi, da v primernem roku ne bo mogel podeliti koncesije drugemu koncesionarju.
(5) Podrobnosti o prevzemu javne službe v režijo ureja koncesijska pogodba.
(6) Ob prenehanju koncesijske pogodbe, odkupu koncesij, odvzemu koncesije in prevzemu javne službe v režijo mora koncesionar predati koncedentu brezplačno in v uporabnem stanju opremo in objekte infrastrukture javne službe, ki jih je za namen opravljanja storitev javne službe zagotovil koncedent.
VIII. NADZOR
19. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
IX. KONČNA DOLOČBA
20. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-105/2005/8
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-2511-0266
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti