Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005

Kazalo

4673. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«, stran 11479.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 1/04), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93 45/I/94 in 8/96) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 27. seji dne 9. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 8/00) se v prvem odstavku 7. člena za besedo »so« doda beseda »lahko«.
V drugem odstavku se beseda »obvezno« nadomesti z besedo »neobvezno«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vključitev v članstvo, pravice in obveznosti članov zavoda, izstop iz članstva in izključitev iz članstva se uredi s statutom zavoda.«
2. člen
V 12. členu se v 12. alinei besedilo »Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem« nadomesti z besedilom »pristojno ministrstvo.«
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v agenciji na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, določenem v statutu agencije.
Predstavnika organizacijske enote KRK Kamnik imenuje Območna obrtna zbornica Kamnik.
Predstavnika organizacijske enote LTO Kamnik imenuje občni zbor organizacijske enote LTO Kamnik.
Svet agencije se konstituira, ko člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta agencije je lahko v svet ponovno izvoljen oziroma imenovan.
Svet agencije veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina njegovih članov.
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.«
4. člen
V četrti alinei 17. člena se črta besedilo »in posreduje le-te v soglasje ustanovitelju«.
V peti alinei 17. člena se črta besedilo »in posreduje le-te v soglasje ustanovitelju«.
5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja agencije imenuje in razrešuje svet agencije po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Če se na razpis ne prijavi nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje svet agencije vršilca dolžnosti direktorja po predhodnem soglasju ustanovitelja, vendar najdlje za eno leto.
Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja svet agencije ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanovitelj.«
6. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen v besedilu:
»Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe turistične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju turizma in malega gospodarstva,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika,
– predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma in organizacijske strukture v občini Kamnik.
Statut agencije lahko določi tudi druge pogoje za imenovanje.«
7. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen v besedilu:
»Delovna razmerja in udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v agenciji se uredijo v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo, ki velja za javni sektor.«
8. člen
Agencija mora uskladiti statut in druge splošne akte najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja je dolžan opraviti vse potrebno, da agencija uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet agencije v skladu z določili tega odloka v roku, kot ga določa prvi odstavek tega člena.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 022-1/2005
Kamnik, dne 9. novembra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost