Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005

Kazalo

4662. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 11441.

Na podlagi 10. in 32. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/01 in 77/03) se v 2. členu v prvem odstavku za besedilom »strokovnih znanj in spretnosti« doda besedilo »in tem pravilnikom«.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Register je dostopen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča.«.
Dosedanji drugi odstavek se črta.
3. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Predlog za vpis se lahko vloži za posamezno poklicno kvalifikacijo po njeni objavi v Uradnem listu RS.
V primeru, da se izvajalec vpiše v register na podlagi pogodb o zagotavljanju materialnih pogojev, se vpiše le za čas trajanja teh pogodb.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Izvajalec k predlogu za vpis predloži:
– izjavo, da izpolnjuje materialne pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti in poklicnim standardom,
– izjavo, da se materialni pogoji po vpisu v register ne bodo poslabšali ali postali neustrezni,
– potrdilo o zagotovljenem svetovanju za portfolio,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša vloga, ali pa ima registrirano dejavnost drugega izobraževanja,
– splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za izvajanje dejavnosti iz prejšnje alineje, če ima več organizacijskih enot,
– dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev, iz katerih izhaja, da izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register,
– letno oceno potreb po izdanih certifikatih,
– opis načina vodenja evidence izdanih certifikatov.
Obrazci izjav iz prve in druge alineje ter potrdila iz tretje alineje prejšnjega odstavka so sestavni del tega pravilnika.
Če izvajalec ne razpolaga z ustreznimi materialnimi pogoji, mora predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev za izvajanje neposrednega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri drugih pravnih ali/in fizičnih osebah. S pogodbo je možno zagotoviti le manjši del izpolnjevanja materialnih pogojev, pretežni del pa mora izvajalec imeti v lasti. Pogodbe morajo biti sklenjene najmanj za dobo dveh let. Vzorec pogodbe je sestavni del tega pravilnika.
Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj v sodelovanju z območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na podlagi lastnih raziskav trga dela, pri čemer mora biti ta utemeljena s podatki trga dela v regiji, ki jo želi izvajalec pokrivati. Predložena letna ocena potreb po izdanih certifikatih mora imeti žig in podpis odgovorne osebe zavoda in vlagatelja.
5. člen
V 7. členu se v četrtem odstavku doda drugi stavek, ki se glasi:
»En član komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, dva člana pa predstavnika Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.«.
6. člen
V 8. členu se črta tretji odstavek.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Predsednik komisije vodi zapisnik na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
8. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-76/2005
Ljubljana, 8. novembra 2005
EVA 2005-2611-0055
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost