Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005

Kazalo

4659. Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju raziskovalne dejavnosti, stran 11430.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o izvajanju javnih pooblastil na področju raziskovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kadrovske, materialne in druge pogoje, kriterije, merila in postopek podelitve javnega pooblastila na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javno pooblastilo), pogodbo o podelitvi javnega pooblastila, postopek predhodnega opomina in odvzema javnega pooblastila in vodenje evidence o podeljenih javnih pooblastilih.
O podelitvi oziroma odvzemu javnega pooblastila odloči minister z upravno odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
Za postopek javnega razpisa za pridobitev javnega pooblastila se za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna naročila, o javnem razpisu.
2. člen
Pravnim osebam, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z zakonom, ki ureja državno upravo, za določen čas z odločbo podeli javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog, določenih v zakonu, ki ureja raziskovalno dejavnost.
3. člen
Pri izvajanju javnega pooblastila ima nosilec javnega pooblastila pravice, dolžnosti in odgovornosti javnih pravnih oseb, ki jih določa zakon ali drug predpis.
II. POGOJI ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA
4. člen
Nosilec javnega pooblastila mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba, ki najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila deluje na področju raziskovalne dejavnosti in ima raziskovalno dejavnost registrirano v sodnem registru;
– ima v sodnem registru registrirane posebne dejavnosti, ki se zahtevajo glede na zahteve v javnem razpisu;
– ima program dela na področju upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila;
– zagotavlja izvajanje upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, na ozemlju celotne Slovenije;
– zagotavlja organizacijsko in stroškovno ločeno izvajanje upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila;
– zagotavlja oziroma bo zagotovil zaposlitev zadostnega števila usposobljenih zaposlenih glede na obseg upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila;
– zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila.
Program dela na področju upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, iz tretje alinee prejšnjega odstavka vključuje:
– opis področja ter vsebino dela in nalog;
– prikaz pričakovanih rezultatov;
– opis opreme in druge infrastrukture;
– prikaz personalnih virov;
– predvideni obseg financiranja.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA
5. člen
Kriterija za podelitev javnega pooblastila sta:
1. kakovost programa izvajanja upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, ki se izkazuje z naslednjima meriloma:
a) izvedljivost programa, ki vključuje:
– usklajenost ciljev poslovanja nosilca javnega pooblastila z aktivnostmi za izvajanje upravnih nalog;
– ocenjena (mesečno/letno) potrebna sredstva za izvajanje programa upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila (in se izkazuje s primerjavo stroškov za izvedbo programa (stroški dela, stroški materiala in storitev ter drugi stroški) z obsegom upravnih nalog), in
– kakovost aktivnosti za izvajanje upravnih nalog, podeljenih z javnim pooblastilom (in se izkazuje z ravnijo uporabe elektronskega načina poslovanja, prijaznostjo in dostopnostjo predlaganih načinov izvajanja nalog do uporabnikov, konceptom sodelovanja z ministrstvom in drugim);
b) ustreznost opreme, prostorov in infrastrukture za izvajanje upravnih nalog;
2. usposobljenost nosilca javnega pooblastila, ki se izkazuje z naslednjimi merili:
a) dolgoročni in letni cilji poslovanja nosilca javnega pooblastila;
b) finančno stanje nosilca javnega pooblastila;
c) ustreznost finančnega načrta nosilca javnega pooblastila, ki vsebuje fizične, finančne in opisne kazalce (kot na primer: načrtovani finančni izid v primerjavi s celotnimi prihodki, načrtovani delež kratkoročnih obveznosti do virov sredstev v vseh virih sredstev, načrtovano razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi);
č) dosedanje izkušnje vlagatelja pri izvajanju upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila in se izkazujejo z referencami pri izvajanju upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila.
6. člen
Natančnejša opredelitev kriterijev in meril za podelitev javnega pooblastila se lahko določi z javnim razpisom. Vrednost posameznih kriterijev in meril določi in objavi strokovna komisija iz 16. člena tega pravilnika.
Javno pooblastilo se podeli vlagatelju, ki zbere največje kumulativno število točk.
IV. POSTOPEK PODELITVE JAVNEGA POOBLASTILA
7. člen
Minister s sklepom določi vrsto in obseg upravnih nalog ter začetek in čas trajanja javnega pooblastila.
8. člen
Javno pooblastilo se podeli na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Postopek razpisa opravi ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Objava razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež ministrstva, ki razpisuje javno pooblastilo;
– pravno podlago za izvedbo razpisa;
– vrsto in obseg upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila;
– začetek in čas trajanja javnega pooblastila;
– način financiranja nosilca javnega pooblastila;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila;
– opredelitev kriterijev in meril za podelitev javnega pooblastila;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev;
– rok, kraj in način predložitve vloge na razpis;
– datum odpiranja vlog;
– rok za izbiro med vlogami;
– organ, ki bo opravil izbor nosilca javnega pooblastila;
– organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe o podelitvi javnih pooblastil;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave razpisa;
– kraj, čas in osebo za neposredni dvig razpisne dokumentacije;
– elektronski naslov, kjer je dosegljivo besedilo razpisa in razpisne dokumentacije;
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje upravnih nalog, ki so predmet razpisanega javnega pooblastila.
10. člen
Rok za predložitev vloge na razpis za izbiro nosilca javnega pooblastila mora omogočiti vlagateljem dovolj časa za pripravo vloge in ne sme biti krajši od 30 dni.
11. člen
Vloga na razpis se vloži na obrazcih, vsebovanih v razpisni dokumentaciji. Vlogi mora vlagatelj priložiti še dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika ter dodatno dokumentacijo, in sicer v skladu z zahtevami, opredeljenimi v razpisu ter razpisni dokumentaciji.
12. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika so:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od meseca dni od dneva vložitve vloge;
– dokument Statističnega urada Republike Slovenije oziroma Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve o matični številki izvajalca in šifri dejavnosti;
– dokument o davčni številki izvajalca, ki ga je izdal pristojni davčni urad;
– ustanovitveni akt in/ali statut vlagatelja;
– program izvajanja upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila;
– finančni načrt nosilca javnega pooblastila, ki vsebuje fizične, finančne in opisne kazalce;
– bilanca stanja in bilanca uspeha nosilca javnega pooblastila za pretekli dve leti;
– izjava vlagatelja, da bo zagotavljal izvajanje upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, na ozemlju celotne Slovenije;
– izjava vlagatelja o razpolaganju z ustrezno opremo, prostori in infrastrukturo za podporo izvajanju upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, ter seznam le-teh;
– izjava vlagatelja o predvideni oziroma obstoječi zaposlitvi zadostnega števila zaposlenih za izvajanje upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, po podelitvi javnega pooblastila;
– splošni pravni akt vlagatelja, iz katerega izhaja organizacijska in stroškovna ločenost izvajanja upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila, od ostalih dejavnosti vlagatelja;
– splošni pravni akt vlagatelja, ki določa sistemizacijo delovnih mest zaposlenih, ki bodo izvajali upravne naloge, ki so predmet javnega pooblastila;
– kratka predstavitev (do 1400 znakov) vlagatelja z delovnimi dosežki s področja njegove dejavnosti, vključno z mednarodno primerljivimi referencami.
Vlagatelj mora vlogi, poleg dokazil iz četrte do trinajste alinee prejšnjega odstavka, priložiti tudi naslednjo dodatno dokumentacijo:
– podatke o dosedanjih izkušnjah vlagatelja pri izvajanju upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila;
– ocenjena (mesečna/letna) sredstva za izvajanje programa upravnih nalog, ki so predmet javnega pooblastila.
Če vlagatelj k vlogi prilaga fotokopijo dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena (lahko z izjavo vlagatelja).
Ministrstvo si, skladno z veljavnimi predpisi, po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc (dokazila iz prve do tretje alinee prvega odstavka tega člena).
13. člen
Ustrezno označene vloge z vso dokumentacijo morajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah dostaviti neposredno v glavno pisarno ministrstva ali poslati po pošti. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je prispela v glavno pisarno ministrstva, ne glede na vrsto prenosa vloge, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.
14. člen
Ministrstvo mora v času objave razpisa omogočiti vlagateljem vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo vlagatelja predati razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti vsi obrazci ter navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili vlagatelju izdelati popolno vlogo.
15. člen
Glavna pisarna ministrstva označi na vsaki prejeti vlogi zaporedno številko in datum ter uro prejema vloge na razpis.
Potrdilo o prejemu vloge se na zahtevo vlagatelja posreduje vlagatelju v sedmih dneh od prejema vloge.
16. člen
Za odpiranje in pregled pravilne označenosti, pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog (v nadaljnjem besedilu: formalni pregled vlog) ter za vsebinski pregled vlog imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Najmanj dva člana strokovne komisije morata biti zaposlena pri ministrstvu.
17. člen
Strokovna komisija dela na sejah, ki jih skliče predsednik strokovne komisije.
Seje strokovne komisije so javne. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani strokovne komisije.
18. člen
Strokovna komisija odpre in formalno pregleda prispele vloge najkasneje v petih dneh po dnevu, ki je v razpisu določen kot zadnji dan za oddajo vloge na razpis, in sicer na dan, kraj ter čas, ki so navedeni v objavi razpisa in v razpisni dokumentaciji.
O odpiranju in formalnem pregledu vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda vlog;
– predmet razpisa;
– imena navzočih članov strokovne komisije;
– naziv vlagateljev, ki so vložili vloge, in
– ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti in popolnosti vlog z navedbo tistih, ki niso dostavili pravilno označene, pravočasne ali popolne vloge.
19. člen
Vloge, za katere je strokovna komisija ugotovila, da so pravilno označene, pravočasne in popolne, strokovna komisija vsebinsko pregleda najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja in formalnega pregleda vlog. V tem delu strokovna komisija prouči, ali vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje, in vloge oceni z uporabo splošnih kriterijev za podelitev javnega pooblastila, merili za izpolnjevanje kriterijev in vrednostjo posameznih kriterijev za izbiro med vlogami, določenimi s tem pravilnikom oziroma razpisom.
20. člen
Na podlagi pisnega predloga strokovne komisije minister izda odločbo o podelitvi oziroma zavrnitvi podelitve javnega pooblastila (v nadaljnjem besedilu: odločba), ki se vroči izbranemu nosilcu javnega pooblastila in neizbranim vlagateljem.
Odločba ministrstva je dokončna.
21. člen
Če se na razpis ne javi noben vlagatelj ali če nobeden od vlagateljev ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, ministrstvo s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
V. POGODBA O PODELITVI JAVNEGA POOBLASTILA
22. člen
Ministrstvo po vročitvi odločbe o podelitvi javnega pooblastila pripravi predlog pogodbe o podelitvi javnega pooblastila (v nadaljnjem besedilu: pogodba), ki jo pošlje nosilcu javnega pooblastila.
Predlog pogodbe mora biti posredovan nosilcu javnega pooblastila v roku 15 dni od vročitve odločbe.
23. člen
S pogodbo ministrstvo in nosilec javnega pooblastila uredita medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov.
24. člen
Ministrstvo in nosilec javnega pooblastila uskladita vsebino pogodbe v skladu s pogoji, objavljenimi na razpisu, in jo podpišeta v roku 30 dni od posredovanega predloga pogodbe.
Morebitna tožba v upravnem sporu, vložena s strani neizbranega vlagatelja zoper upravno odločbo o zavrnitvi podelitve javnega pooblastila, ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim nosilcem javnega pooblastila.
Če nosilec javnega pooblastila ne podpiše pogodbe v roku iz prvega odstavka tega člena, mu minister javno pooblastilo odvzame z odločbo.
25. člen
Sklepi in odločbe ministrstva se vročajo skladno z določbami predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek.
VI. IZVAJANJE UPRAVNIH NALOG, ZA KATERE JE PODELJENO JAVNO POOBLASTILO
26. člen
Nosilec javnega pooblastila izvaja javno pooblastilo skladno z veljavnimi predpisi, kot na primer z:
– izdajanjem splošnih aktov;
– izdajanjem posamičnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;
– izvajanjem javnih razpisov in javnih pozivov;
– izvajanjem izbora projektov;
– sklepanjem pogodb s prejemniki sredstev;
– izvajanjem nadzora nad prejemniki sredstev;
– vodenjem evidenc prejemnikov sredstev,
– vodenjem, hranjenjem in arhiviranjem dokumentacije o prejemnikih sredstev.
27. člen
Postopek obravnavanja vlog v zvezi z izvajanjem javnih razpisov in javnih pozivov, izvajanje izbora projektov ter sklepanje pogodb s prejemniki sredstev potekajo skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja, ter na podlagi splošnih aktov, ki jih nosilec javnega pooblastila izda za izvrševanje javnih pooblastil.
28. člen
Nosilec javnega pooblastila opravlja nadzor nad prejemniki proračunskih sredstev.
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri prejemnikih proračunskih sredstev se izvaja skladno s predpisi vlade in ministrstev ter drugimi predpisi.
Prejemniki proračunskih sredstev so skladno s predpisi dolžni nosilcu javnega pooblastila pošiljati podatke o porabi proračunskih sredstev.
O opravljanju nadzora izdaja nosilec javnega pooblastila poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
VII. POROČANJE NOSILCA JAVNEGA POOBLASTILA
O IZVAJANJU JAVNIH POOBLASTIL
29. člen
Nosilec javnega pooblastila izdela letno poročilo o izvajanju javnih pooblastil za preteklo koledarsko leto (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo) in ga posreduje ministrstvu najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto.
Letno poročilo je podlaga za statistično in vsebinsko spremljanje izvajanja javnih pooblastil ter porabe sredstev za izvajanje javnih pooblastil.
Letno poročilo mora vsebovati zlasti podatke o:
– izvajanju upravnih nalog s področja raziskovalne dejavnosti, za katere je bilo podeljeno javno pooblastilo;
– porabi finančnih sredstev za izvajanje javnih pooblastil (fotokopija poročila o finančnem poslovanju nosilca javnega pooblastila in fotokopija poročila samostojne revizijske družbe o porabi sredstev za izvajanje javnih pooblastil).
30. člen
Na zahtevo ministrstva nosilec javnega pooblastila izdela tudi tekoče oziroma vmesno poročilo o izvajanju javnih pooblastil, z vsebino, ki jo določi ministrstvo.
VIII. NADZOR NAD NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
31. člen
Ministrstvo v skladu s predpisi opravlja nadzor nad nosilci javnih pooblastil.
32. člen
Ministrstvo ima pravico pregledati vso dokumentacijo, ki jo vodi nosilec javnega pooblastila v zvezi z izvajanjem upravnih nalog s področja raziskovalne dejavnosti, za katere je bilo podeljeno javno pooblastilo. Nosilec javnega pooblastila je dolžan ministrstvu omogočiti nadzor.
IX. PREDHODNI OPOMIN IN ODVZEM JAVNEGA POOBLASTILA
33. člen
Ministrstvo nosilca javnega pooblastila opomni zlasti v primerih, ko:
– nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, določenih v 4. členu tega pravilnika;
– ne poroča oziroma ne poroča na način, določen s tem pravilnikom, o izvajanju javnih pooblastil;
– ne vodi oziroma ne vodi pravilno dokumentacije;
– ne uporablja ustreznih prostorov, opreme, infrastrukture oziroma zaposlenih;
– ne omogoči nadzora ministrstvu;
– ne izvaja upravnih nalog, za katere je dano javno pooblastilo, v skladu s predpisi, programom dela ali pogodbo oziroma jih ne izvaja pravilno ali pravočasno;
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju;
– se pri izvajanju nadzora iz 31. člena tega pravilnika ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog, podeljenih z javnim pooblastilom.
Hkrati z opominom iz prejšnjega odstavka ministrstvo določi rok, v katerem mora nosilec javnega pooblastila odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni. Ministrstvo lahko rok na zahtevo nosilca javnega pooblastila iz upravičenih razlogov podaljša še za 30 dni.
34. člen
Če nosilec javnega pooblastila v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena ne odpravi pomanjkljivosti in o tem v 15 dneh od odprave pomanjkljivosti ne poroča ministrstvu, se nosilcu javnega pooblastila z odločbo odvzame javno pooblastilo v skladu z določbami pogodbe iz 23. člena tega pravilnika.
X. EVIDENCA O PODELJENIH JAVNIH POOBLASTILIH
35. člen
Ministrstvo vodi evidenco o podeljenih javnih pooblastilih, ki obsega vse podatke, ki so zahtevani v razpisnih obrazcih in razpisni dokumentaciji, ter:
– zaporedno številko (to je številka izdane odločbe),
– ime in sedež nosilca javnega pooblastila, ime odgovorne osebe in pravni status,
– obseg in vrsto upravnih nalog, za katere je bilo podeljeno javno pooblastilo,
– datum začetka izvajanja javnega pooblastila in čas trajanja podelitve javnega pooblastila.
36. člen
Podatki, vpisani v evidenco, in tudi listine, ki so podlaga za vpis v evidenco, razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov določa drugače, so javni.
Na podlagi pisne vloge lahko vsakdo pridobi pisni izpis iz evidence za posameznega nosilca javnega pooblastila.
XI. KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-41/2004
Ljubljana, dne 16. novembra 2005
EVA 2005-3211-0005
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost