Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005

Kazalo

4658. Odlok o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem zboru Republike Slovenije (OdRTP), stran 11429.

Na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01 in 101/03) in tretjega odstavka 104. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2005 sprejel
O D L O K
o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem zboru Republike Slovenije (OdRTP)
1. člen
S tem odlokom se v Državnem zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) ureja ravnanje s tajnimi podatki in njihovo varovanje.
2. člen
Po tem odloku se morajo ravnati poslanci in uslužbenci državnega zbora.
Vsak, ki se seznani s tajnimi podatki, je osebno odgovoren za ustrezno ravnanje s temi podatki in varovanje vsebine podatkov.
3. člen
Tajni podatki lahko nastanejo v državnem zboru ali pa jih državni zbor kot take prejme od drugega državnega organa oziroma tuje države ali mednarodne organizacije.
Podatki, ki nastanejo v državnem zboru, se lahko določijo kot tajni samo v tistih zadevah, ki jih določa zakon.
Tajnim podatkom, ki jih državni zbor prejme od drugega državnega organa, se ne sme spreminjati stopnja tajnosti.
Tajni podatki, ki jih državni zbor prejme od tuje države ali mednarodne organizacije, praviloma ohranijo oznake, ki so v rabi v tuji državi ali mednarodni organizaciji, ali pa se označijo na način, določen z zakonom, pri čemer morajo biti stopnje tajnosti primerljive in morajo zagotavljati enakovredno varovanje.
4. člen
Tajni podatek s stopnjo STROGO TAJNO lahko določi predsednik državnega zbora.
Tajni podatek s stopnjo STROGO TAJNO z delovnega področja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb lahko določi predsednik te komisije.
Stopnja tajnosti podatka se določi ob njegovem nastanku oziroma ob začetku izvajanja naloge, katere rezultat bo tajen podatek.
Stopnja tajnosti se določi na podlagi pisne ocene možnih škodljivih posledic za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi, če bi bil podatek razkrit. Pisna ocena se shrani kot priloga k dokumentu, kateremu je bila določena stopnja tajnosti.
Pisno oceno iz prejšnjega odstavka s predlogom za določitev ustrezne stopnje tajnosti lahko pripravijo tudi uslužbenci na uradniških delovnih mestih, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje.
5. člen
Poslanci imajo pri opravljanju svoje funkcije pravico do dostopa do tajnih podatkov, ki nastanejo v Republiki Sloveniji, brez dovoljenja.
Uslužbenci državnega zbora imajo pravico do dostopa do tajnih podatkov s stopnjo tajnosti INTERNO brez dovoljenja potem, ko podpišejo izjavo, da so seznanjeni s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov. Za dostop do tajnih podatkov z višjo stopnjo tajnosti morajo pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnih organov.
6. člen
Pravico do dostopa do tajnih podatkov, ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, imajo samo tiste osebe, ki se morajo s takimi podatki seznaniti zaradi opravljanja svoje funkcije ali delovnih nalog.
Kadar se želijo poslanci zaradi opravljanja svoje funkcije ali delovnih nalog seznaniti s tajnimi podatki, ki se hranijo v državnem zboru, o tem pisno seznanijo predsednika državnega zbora in generalnega sekretarja državnega zbora, ki jim omogoči vpogled v take podatke na način, ki ustreza stopnji tajnosti zahtevanih podatkov.
Če se morajo uslužbenci državnega zbora, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, zaradi opravljanja delovnih nalog seznaniti s tajnimi podatki, ki se hranijo v državnem zboru, morajo pisno zaprositi za vpogled v take podatke in navesti okoliščine, s katerimi utemeljujejo potrebo po seznanitvi s temi podatki. O pravici do vpogleda odloči generalni sekretar državnega zbora.
Če gre za tajne podatke, ki so nastali v enem od delovnih teles ali v preiskovalni komisiji državnega zbora v tekočem mandatu, je v zadevah iz drugega in tretjega odstavka tega člena pristojen predsednik posameznega delovnega telesa oziroma preiskovalne komisije.
7. člen
Če s tem odlokom ni drugače določeno, se za označevanje, obdelovanje, hranjenje, prenos, razmnoževanje, evidentiranje, uničevanje in arhiviranje tajnih podatkov uporabljajo podzakonski predpisi, ki urejajo ravnanje s tajnimi podatki.
8. člen
V skladu s predpisi iz prejšnjega člena tega odloka se:
– za varnostno območje II. stopnje štejejo tisti delovni prostori, v katerih se hranijo tajni podatki z oznako ZAUPNO ali višje stopnje tajnosti in so opremljeni z alarmno napravo na vhodnih vratih ter z blagajnami z vgrajeno elektronsko ključavnico in protivlomnim sistemom javljanja, pri čemer sam vstop in gibanje v teh prostorih ne omogoča neposrednega dostopa do tajnih podatkov
– za varnostno območje I. stopnje šteje prostor, kjer že sam vstop v prostor omogoča tudi dostop do tajnih podatkov; to je prostor, v katerem se hrani arhivsko gradivo državnega zbora oziroma drug prostor, ki ga določi generalni sekretar državnega zbora za obdelavo ali hranjenje tajnih podatkov z oznako ZAUPNO ali višje stopnje tajnosti.
V primeru ko prihod v varnostno območje II. stopnje napovejo obiskovalci, morajo biti dokumenti s tajnimi podatki pospravljeni in zaprti v blagajni.
V varnostno območje I. stopnje lahko vstopajo tam zaposlene osebe oziroma druge osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO ali višje stopnje, če izkažejo upravičen interes za vstop, pri čemer mora tam zaposlena oseba predhodno obvestiti generalnega sekretarja ali osebo, ki jo je pooblastil, o nameravanem vstopu drugih oseb v to območje.
9. člen
V primeru, ko se na seji državnega zbora ali delovnega telesa obravnava gradivo s stopnjo tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO, mora predsedujoči v sodelovanju z generalnim sekretarjem državnega zbora pred sejo določiti primeren prostor, kjer se bodo poslanci seznanili z gradivom.
Če je gradivo, označeno s stopnjo tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO, razdeljeno poslancem med sejo, predsedujoči v sodelovanju z generalnim sekretarjem državnega zbora zagotovi, da se gradivo takoj po seji ponovno zbere in shrani v prostoru, določenem za hranjenje takega gradiva.
10. člen
Kadar se gradiva s tajnimi podatki obravnavajo na seji državnega zbora ali seji delovnega telesa, se seje v skladu z določbami Poslovnika državnega zbora zaprejo za javnost.
V prostor, kjer poteka seja, na kateri se obravnava gradivo s stopnjo tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO, ni dovoljeno vnašati kakršnihkoli mehanskih ali elektronskih naprav.
Poleg poslancev so na seji iz prvega odstavka tega člena lahko navzoče samo osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje. Za podporo izvedbe (avdio in video snemanje, pisanje magnetogramov ipd.) seje se določi nujno število strokovno tehničnih delavcev z dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje.
V primerih, ko se na seji pristojnega delovnega telesa obravnavajo dokumenti, ki se nanašajo na zadeve Evropske unije in so označeni s stopnjo tajnosti, imajo poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu enake pravice glede dostopa do tajnih podatkov kot poslanci državnega zbora.
11. člen
Dokumentov z oznako tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO ni dovoljeno odnašati iz prostorov državnega zbora. V primerih, ko je to nujno potrebno zaradi opravljanja delovnih nalog poslanca, lahko to dovoli predsednik državnega zbora, ki hkrati določi tudi pogoje za prenos gradiva. Ko se dokumenti s tajnimi podatki nahajajo izven prostorov državnega zbora, mora biti zagotovljen stalen nadzor nad temi dokumenti.
Ko se gradiva z oznako tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO v skladu s Poslovnikom Državnega zbora pošiljajo Državnemu svetu, se pred tem generalni sekretar državnega zbora in sekretar državnega sveta dogovorita o načinu posredovanja takega gradiva.
12. člen
Organizacijske, fizične in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje tajnih podatkov glede na stopnjo tajnosti in oceno ogroženosti, določi generalni sekretar državnega zbora z načrtom varovanja.
Z organizacijskimi ukrepi se določijo predvsem ravnanje pri pripravi, dajanju, dostopu in uničenju tajnih podatkov, s fizičnimi in tehničnimi ukrepi pa se določi način varovanja ter tehnične in druge naprave za varovanje prostorov, kjer se hranijo tajni podatki.
13. člen
Ukrepe in postopke za varovanje tajnih podatkov v skladu s tem odlokom je treba zagotoviti v roku enega leta od začetka njegove veljavnosti.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/89-10/19
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EPA 360-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost