Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4408. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, stran 10637.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za kulturo, ministrom za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za šolstvo in šport, ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ministrom za delo, družino in socialne zadeve, ministrom za zdravje, ministrom za notranje zadeve, ministrom za javno upravo in ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotovita mehanska odpornost in stabilnost objektov ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektih ter v njihovi neposredni okolici.
(2) Ta pravilnik se uporablja za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje novih objektov, rekonstrukcijo obstoječih ter nadomestne gradnje. Za rekonstrukcije objektov se uporablja, kadar so dane tehnične možnosti za dosego zahtev iz tega pravilnika in če to ne nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine.
2. člen
(razmerje do drugih predpisov)
Posamezne zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti so lahko za katero od vrst objektov s posebnim predpisom urejene drugače kot v tem pravilniku, če je to potrebno zaradi posebnosti določene vrste objektov. V takem primeru se določbe tega pravilnika uporabljajo le za tiste zahteve, ki niso urejene s posebnim predpisom.
3. člen
(opredelitev izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. evrokodi so standardi, ki določajo načela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti objektov, opisujejo osnove njihovega projektiranja in preverjanja ter podajajo usmeritve za dosego navedenih vidikov zanesljivosti objektov;
2. načela evrokodov so splošne določbe in definicije, za katere ni možnosti drugačne izbire, ter zahteve in analitični modeli, ki jih ni dovoljeno spreminjati, razen če to ni v evrokodih izrecno določeno;
3. pravila evrokodov so splošno priznana pravila, ki so skladna z načeli evrokodov in izpolnjujejo njihove zahteve.
(2) Izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr., v nadaljnjem besedilu: Zakon o graditvi objektov) in v evrokodu SIST EN 1990.
II. ZAHTEVE ZA MEHANSKO ODPORNOST
IN STABILNOST
4. člen
(zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti)
(1) Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
(2) Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.
(3) Zahteva iz tretje alinee prvega odstavka tega člena se ne uporablja za potres z majhno verjetnostjo dogodka, kot je opredeljen v evrokodu, ki ga sestavljajo standardi skupine SIST EN 1998.
III. NAČINI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV
5. člen
(uporaba evrokodov)
(1) Zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov je mogoče izpolniti:
– s projektiranjem in gradnjo v skladu z načeli in pravili evrokodov ali
– z upoštevanjem načel in smiselno uporabo pravil evrokodov pri projektiranju in gradnji objektov (npr. zelo neobičajna geometrija objekta) oziroma uporabi gradbenih materialov (npr. steklo), ki jih evrokodi ne obravnavajo neposredno.
(2) Pri projektiranju in gradnji v skladu z drugo alineo prejšnjega odstavka so dovoljene rešitve, ki so v skladu z načeli evrokodov in niso v nasprotju s pravili evrokodov.
(3) Seznam evrokodov iz prve alinee prvega odstavka tega člena objavi minister, pristojen za prostor, v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(uporaba drugih pravil)
(1) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se smejo namesto pravil evrokodov uporabiti pravila iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih tehničnih dokumentov, če je z njimi, ob upoštevanju načel evrokodov, mogoče zagotoviti najmanj enakovredno raven izpolnjevanja zahtev iz tega pravilnika.
(2) Pri uporabi pravil iz prejšnjega odstavka upoštevani vplivi na konstrukcije ne smejo biti manjši od vplivov, določenih v skladu s skupinama standardov SIST EN 1991 in SIST EN 1998 (npr. koristna obtežba v stavbah, karta snežnih obtežb, karta projektnih seizmičnih pospeškov), ob upoštevanju delnih faktorjev obtežbe v skladu s standardom SIST EN 1990.
7. člen
(izvajanje gradbenih del)
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na mehansko odpornost in stabilnost objektov, je treba izvajati v skladu s slovenskimi standardi o načinu izvajanja gradbenih del, še posebej s skupinama standardov o izvedbi betonskih konstrukcij ter o izvedbi jeklenih in aluminijastih konstrukcij.
IV. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
8. člen
(navedba podlage za projektiranje)
Odgovorni projektant mora v tehničnem poročilu načrta gradbenih konstrukcij projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izrecno navesti, ali je načrt izdelan na podlagi pravil evrokodov ali na podlagi druge alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma 6. člena tega pravilnika.
9. člen
(obveznost revizije)
(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg primerov, navedenih v Zakonu o graditvi objektov, obvezna tudi takrat, kadar projektant manj zahtevni objekt projektira v skladu z drugo alineo prvega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(2) Predmet revizije iz prejšnjega odstavka je izključno kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin načrta gradbenih konstrukcij v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da predloženi projekt izpolnjuje bistveno zahtevo mehanske odpornosti in stabilnosti objekta z najmanj enakovredno ravnjo, kot če bi bili uporabljeni evrokodi.
(3) V povzetek revizijskega poročila v smislu predpisa, ki ureja projektno in tehnično dokumentacijo, odgovorni revident vnese le tiste podatke, ki so bistveni za obseg revizije iz prejšnjega odstavka. S podpisom revizijskega poročila potrdi le‑to, da iz njegove revizije izhaja, da projekt izpolnjuje bistveno zahtevo mehanske odpornosti in stabilnosti objekta.
V. INŠPEKCIJSKI NADZOR
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za nadzor graditve posameznih vrst objektov v skladu s predpisi o organizaciji državne uprave oziroma z drugimi predpisi, ki določajo njihovo pristojnost in naloge.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prehodno obdobje)
(1) Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo opravljanje svojega dela uskladiti z določbami tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2007.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izdela načrt gradbenih konstrukcij projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega je bila pogodba sklenjena do 31. decembra 2007, v skladu s predpisi iz 12. člena tega pravilnika, pri čemer mora odgovorni projektant v tehničnem poročilu načrta gradbenih konstrukcij izrecno navesti, da je pri projektiranju uporabil predpise iz tega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti načrti gradbenih konstrukcij v preostalih vrstah projektne in tehnične dokumentacije v skladu s predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi projekta iz prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti izvedena dela izvajalcev gradbenih del v skladu s predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
(5) Ne glede na drugi do četrti odstavek tega člena se po 31. decembru 2008 sme zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.
12. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
(1) Z dnem začetka uporabe tega pravilnika prenehata veljati:
– Odlok o tem, kateri gradbeni objekti se štejejo za pomembnejše gradbene objekte po Zakonu o seizmološki službi (Uradni list SRS, št. 12/86), in
– Odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63).
(2) Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o tehničnih normativih za sanacijo, ojačitev in rekonstrukcijo objektov visoke gradnje, ki jih je poškodoval potres, ter za rekonstrukcijo in revitalizacijo objektov visoke gradnje (Uradni list SFRJ, št. 52/85),
– Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih (Uradni list SFRJ, št. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 in 52/90),
– Pravilnik o tehničnih normativih za obtežbe nosilnih gradbenih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 26/88),
– Pravilnik o tehničnih normativih za temeljenje gradbenih objektov (Uradni list SFRJ, št. 15/90 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton (Uradni list SFRJ, št. 11/87 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton, pripravljen z naravnim in umetnim lahkoagregatnim polnilom (Uradni list SFRJ, št. 15/90 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, proizvodnjo in izvajanje konstrukcij s prefabriciranimi elementi iz nearmiranega in armiranega celičastega betona (Uradni list SFRJ, št. 14/89),
– Pravilnik o tehničnih predpisih o delovanju vetra na jeklene nosilne konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 41/64),
– Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za montažo jeklenih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 29/70),
– Pravilnik o tehničnih predpisih o kakovosti zvarov za jeklene nosilne konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 41/64 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih predpisih za toleranco mer in oblik pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 41/64 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih predpisih za lahke jeklene zgradbe pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih predpisih za enostavne konstrukcije stavb pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih normativih za nosilne jeklene konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 61/86 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo (Uradni list SFRJ, št. 32/70 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih normativih za jeklene žice, palice in vrvi za prednapenjanje konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 41/85 in 21/88 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o tehničnih normativih za določanje velikosti obtežb mostov (Uradni list SFRJ, št. 1/91),
– Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in gradnjo cestnih predorov (Uradni list SFRJ, št. 59/73),
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73, 11/80, 36/86 in 65/88),
– Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88),
– Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav (Uradni list SFRJ, št. 1/69),
– Odredba o obveznem atestiranju vijakov, matic in podložk za vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 61/85 in Uradni list RS, št. 52/00),
– Odredba o obveznem atestiranju jeklenih vrvi za splošne namene (Uradni list SFRJ, št. 61/83).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.
Št. 351-07-15/2004
Ljubljana, dne 12. septembra 2005
EVA 2005-2511-0015
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašamo!
 
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo
 
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
 
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
 
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost