Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4397. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-B), stran 10613.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. oktobra 2005.
Št. 001-22-116/05
Ljubljana, dne 7. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSTINSTVU (ZGos-B)
1. člen
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95 – ZPDF, 44/96 – odločba US, 40/99, 36/00 – ZPDZC in 110/02 – ZGO-1) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Gostinsko dejavnost iz prejšnjega člena opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem besedilu: gostinci).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.«.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
V 9. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.«.
5. točka se črta.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu določajo predpisi, ki urejajo področje varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.«.
Četrti odstavek se črta.
5. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »Pravna ali fizična oseba« nadomesti z besedilom »Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona«.
6. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa.«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Sobodajalec po tem zakonu je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši.
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja svojo dejavnost le občasno (nepretrgoma ne več kot tri mesece in skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudi do 15 ležišč, ter je vpisana v register sobodajalcev pri za gostinstvo pristojni enoti upravne enote in v Poslovni register Slovenije.
Vsebino in način vodenja registra sobodajalcev iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za gostinstvo.«.
8. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Register iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsebuje naslednje osebne podatke o sobodajalcu:
– ime in priimek, rojstni datum,
– davčna številka, matična številka registra (MŠR),
– naslov stalnega prebivališča.
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka na podlagi zahteve sobodajalca za vpis v register sobodajalcev in jih sme obdelovati le za potrebe spremljanja te dejavnosti.
Potrdilo o vpisu sobodajalca v register pošlje za gostinstvo pristojna enota upravne enote sobodajalcu, pristojni izpostavi davčnega urada, Statističnemu uradu Republike Slovenije in Agenciji za javnopravne evidence in storitve.
Register sobodajalcev je javna knjiga.
Podatki v registru se hranijo najmanj pet let po izpisu iz registra.«.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »Pravna ali fizična oseba« nadomesti z besedilom »Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona«.
10. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost, ne izpolnjujejo pogojev oziroma da niso izpolnjeni pogoji glede storitev, ki jih določajo predpisi iz prvega in drugega odstavka 10. člena tega zakona, izda odločbo, s katero odredi, da je treba ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti odpraviti in določi rok za njihovo odpravo.«.
V drugem odstavku se za besedo »pomanjkljivosti« dodata besedi »in nepravilnosti«.
11. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da gostinec, sobodajalec ali kmet opravlja gostinsko dejavnost brez odločbe za gostinstvo pristojne enote upravne enote iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, z odločbo prepove opravljanje te dejavnosti.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.«.
12. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »Pravna ali fizična oseba« nadomesti z besedilom »Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona«.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje gostinec pravna oseba« nadomesti z besedilom »Z globo od 300.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik«.
V drugi alinei se črta besedilo »ali sanitarno-zdravstvenim«, besedilo »(1., 2., 3. in 4. točka 9. člena)« pa se nadomesti z besedilom »(1., 2. in 3. točka 9. člena)«.
Tretja in četrta alinea se črtata.
Dosedanja peta alinea postane tretja alinea.
V dosedanji šesti alinei, ki postane četrta alinea, se besedilo »pristojni enoti upravne enote« nadomesti z besedilom »pristojnemu organu lokalne skupnosti«.
Dosedanja sedma alinea postane peta alinea.
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami 14. člena tega zakona;«.
V dosedanji osmi alinei, ki postane sedma alinea, se črta beseda »začasno«, beseda »drugi« v oklepaju pa nadomesti z besedo »prvi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
14. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
– posameznik (sobodajalec fizična oseba), ki stori dejanje iz druge, tretje, pete, šeste ali sedme alinee prvega odstavka prejšnjega člena;
– posameznik (kmet), ki stori dejanje iz druge, tretje, četrte, pete ali sedme alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ali če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami 15. člena tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Društva, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo gostinsko dejavnost, morajo izpolniti pogoje, določene za opravljanje gostinske dejavnosti s tem zakonom, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/95 in 45/98).
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list RS, št. 70/99) z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 327-01/91-2/18
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EPA 383-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost