Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4396. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-B), stran 10612.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2005.
Št. 001-22-112/05
Ljubljana, dne 4. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV (ZOUTI-B)
1. člen
V Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon v skladu z Direktivo 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (UL L št. 194 z dne 18. 7. 2001, str. 26) in Direktivo 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L št. 152 z dne 20. 6. 2003, str. 16) določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje.«.
2. člen
V 2. členu se za 6. točko dodajo nove 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
»7. Oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov je vsakršno posredno ali neposredno komercialno sporočilo, priporočilo ali dejanje s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka.
8. Sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika je kakršnakoli posredna ali neposredna oblika prispevka za kakršenkoli dogodek, dejavnost ali posameznika s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka.
9. Storitev informacijske družbe pomeni storitev v smislu 35. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04).«.
3. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prepovedano je vsako sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršnokoli neposredno in posredno oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov, vključno prek storitev informacijske družbe.«.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda »reklamiranje« nadomesti z besedo »oglaševanje«.
4. člen
V 11. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »reklamiranje« nadomesti z besedo »oglaševanje«.
5. člen
Črta se 12. člen.
6. člen
Črta se 13. člen.
7. člen
V 18.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Meritve iz prejšnjega odstavka opravljajo laboratoriji, ki izpolnjujejo pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za zdravje.«.
8. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za »11.« črtata vejica in »13.«.
V četrtem odstavku se beseda »reklamirajo« nadomesti z besedo »oglašujejo«, beseda »reklamo« pa z besedo »oglas« ter črta besedilo »in 12. ter 13.«.
V šestem odstavku se besedi »reklamnega materiala« nadomestita z besedama »oglasnega materiala« ter črta besedilo »in 12. ter 13.«.
9. člen
V 21. členu se besedi »denarna kazen« v vseh sklonih nadomestita z besedo »globa« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se 12., 13. in 14. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»12. če sponzorira ali oglašuje tobak in tobačne izdelke (prvi odstavek 10. člena);
13. če oglašuje izdelke, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov (tretji odstavek 10. člena);
14. če oglašuje tobak in tobačne izdelke v nasprotju z 11. členom tega zakona«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Z globo od 100.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
10. člen
V 22. členu se besedi »denarna kazen« v vseh sklonih nadomestita z besedo »globa« v ustreznem sklonu.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/92-3/34
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 388-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost