Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4296. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1A), stran 10173.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-110/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE (ZPLD-1A)
1. člen
V Zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00) se v naslovu črtajo besede »državljanov Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena, v 13. členu, v prvem odstavku 22., 23. in 25. člena, v prvem in drugem odstavku 26. in 27. člena, v 28. in 29. členu, v prvem, drugem in tretjem odstavku 30. člena ter v naslovu II., III. in IV. poglavja zakona se črtajo besede »vizum«, »in vizum« in »in vizumi« v ustreznem sklonu ter besede »ali vizuma«, »oziroma vizuma«, »ali razveljavitvi vizuma«, »ali vizum razveljavljen« in »vizum pa razveljavi«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta druga alinea.
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo druga, tretja, četrta in peta alinea.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ za izdajo potnega lista je upravna enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme potni list v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
Šesti odstavek se črta.
5. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Podatke iz tretjega odstavka tega člena si lahko organ iz prejšnjega odstavka pridobi tudi iz evidence iz 30. člena tega zakona.«.
6. člen
8. člen se črta.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedilom »poslancem Državnega zbora Republike Slovenije,« doda besedilo »poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu,«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu Republike Slovenije ali državljanu druge države članice Evropske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine.
Potni list za vrnitev se izda državljanu druge države članice Evropske unije, če v državi, kjer je ostal brez potne listine, ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva njegove države oziroma če tam njegova država ni kako drugače zastopana. Potni list za vrnitev se državljanu druge države članice Evropske unije izda le po pridobitvi soglasja pristojnega organa države, katere državljan je.«.
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Potne listine se izdajajo na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, ki določita tudi ceno obrazcev potnih listin, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
Obrazce potnih listin, obrazce vlog za izdajo potnih listin, obrazce dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega zakona in obrazce naznanitve pogrešitve potnih listin izdeluje pooblaščeno podjetje ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev, se personalizirajo v pooblaščenem podjetju ali organizaciji, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja, imata pri nadzoru podjetja ali organizacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz drugega odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje, ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo te naloge, izpolnjujejo naslednje pogoje za opravljanje svojih nalog:
– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.«.
10. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Prenos potnih listin iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, ali ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.«.
11. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Posamezna besedila v potnih listinah, določena s pravnimi akti ali odločitvami Evropske unije, so natisnjena v vseh uradnih jezikih držav članic Evropske unije.«.
12. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo pet let.«.
13. člen
15. člen se črta.
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Potni list za vrnitev se izda za čas veljavnosti do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, katere državljan je imetnik, v državo, na območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče, ali izjemoma v državo, na območju katere ima prijavljeno začasno prebivališče.«.
15. člen
18. člen se črta.
16. člen
V 20. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino iz prejšnjega odstavka ni več možen;«.
Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za številko »2.« beseda »in« nadomesti z vejico, za številko »3.« pa se doda »in 4.«.
17. člen
V tretjem odstavku 23. člena se črtajo besede »in skupinskega potnega lista«.
Peti odstavek se črta, dosedanji šesti odstavek pa postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Potni list, diplomatski in službeni potni list vsebuje tudi pomnilniški medij, na katerem je podoba obraza imetnika shranjena kot biometrični podatek.«.
18. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Potna listina se lahko vroči pri pristojnem organu ali po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo potne listine.
Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame potno listino. Če potne listine ne prevzame v osmih dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se potna listina vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.
Državljanu iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona se potna listina vroči pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.«.
19. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »organu pristojnemu za izdajo potne listine« nadomesti z besedama »pristojnemu organu,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ, na podlagi naznanitve pogrešitve, na stroške državljana prekliče potno listino v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
20. člen
V prvem odstavku 26. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, mednarodnega terorizma, financiranja terorističnih dejanj in za ostala kazniva dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora – če to zahteva policija.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sodišče mora o pravnomočnem sklepu o preiskavi oziroma o pravnomočni obtožnici, vloženi brez preiskave, za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka in o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka obvestiti pristojno policijsko enoto, na območju katere ima državljan prijavljeno stalno prebivališče, oziroma policijsko enoto, na območju katere je sedež sodišča, če državljan nima stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, ki vloži zahtevo iz 3. točke prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
21. člen
V 28. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine oziroma o odvzemu potne listine, ki jo je na prvi stopnji izdalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odloča vlada.«.
22. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta besedilo »in po predpisih, ki veljajo za pomorsko in brodarsko knjižico (četrti odstavek 5. člena tega zakona)«.
V drugem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– podobo obraza imetnika potne listine, shranjeno kot biometrični podatek;«.
Dosedanje druga do osma alinea postanejo tretja do deveta alinea.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti potne listine, razen podatkov iz 26. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.«.
V četrtem odstavku se besedilo »ministrstva, pristojnega za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za notranje zadeve«.
23. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »ministrstva, pristojnega za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za notranje zadeve«, besedi »delavci policije« pa z besedo »policisti«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podoba obraza imetnika potne listine, shranjena kot biometrični podatek, se lahko uporablja le za preverjanje verodostojnosti potne listine in istovetnosti imetnika potne listine pri prehajanju državne meje.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Podatek o registrski številki potne listine sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 12.a člena tega zakona za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 12.a člena tega zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.«.
24. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvajata ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja. Nadzor nad izvrševanjem določb 2. in 4. člena, prvega odstavka 20. člena, drugega odstavka 21. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 4. člena tega zakona izvaja tudi policija.
Podjetje ali organizacija iz 12. člena tega zakona mora osebam, ki jih za to pooblastita minister, pristojen za notranje zadeve, in minister, pristojen za zunanje zadeve, vsak s svojega delovnega področja, omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 12. člena tega zakona, ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 12. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
– odrediti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 12. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, preneha opravljati te naloge in da se jo nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 31. člena tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona in ministru, pristojnemu za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku ali da podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih nalog.«.
25. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev ali z zaporno kaznijo do 30 dni« nadomesti z besedilom »Z globo od 90.000 do 150.000 tolarjev«.
26. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »denarno kaznijo od 10.000« nadomesti z besedilom »globo od 30.000«, za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. potne listine v določenem roku ne izroči pristojnemu organu (prvi in drugi odstavek 20. člena);«.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se beseda »izgube« nadomesti z besedo »pogrešitve«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 90.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
27. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke, se ne uporabljajo za potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi, če ni v njej določeno drugače.
28. člen
Potne listine in vizumi, izdani po dosedanjih določbah zakona, se lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti. Imetnik take potne listine pa lahko, v skladu z 32. členom tega zakona, že pred iztekom njegove veljavnosti zaprosi za zamenjavo take potne listine s potno listino, izdano v skladu s tem zakonom.
29. člen
Do spremembe oziroma izdaje novih predpisov se Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03) in Uredba o merilih za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list (Uradni list RS, št. 58/01), uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
30. člen
Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitve potnih listin državljan pogrešitev potne listine naznani pristojnemu organu, na območju katerega ima prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati tretji odstavek 153. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo).
32. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke, se začnejo uporabljati po uskladitvi predpisov iz 29. člena tega zakona s tem zakonom.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/91-4/37
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 387-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost