Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4293. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A), stran 10171.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-107/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-A)
1. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) se v 3. točki 4. člena za besedo »bolezni« postavi pika in doda besedilo »Za naravno nesrečo se šteje tudi nesreča, ki jo povzročita neurje ali toča, če gre za odpravo njunih posledic na stanovanjskih stavbah ali na stvareh, za obnovo katerih je do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu upravičen državni organ ali občina.«.
2. člen
V devetem odstavku 5. člena se za besedilom »neposredno izplačilo v kmetijstvu« doda besedilo »za odpravo posledic naravnih nesreč«.
3. člen
V prvem odstavku 37. člena se za dvanajsto alineo doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– višina in način izplačila predplačil za odpravo posledic škode v kmetijstvu upravičencem, pri čemer pa višina predplačil ne sme presegati 20% ocenjene neposredne škode,«.
Dosedanji trinajsta in štirinajsta alinea postaneta štirinajsta in petnajsta alinea.
4. člen
V četrtem odstavku 40. člena se v tretji alinei za besedilom »neposredno izplačilo v kmetijstvu« doda besedilo »za odpravo posledic naravnih nesreč«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se upravičencu ne dodelijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, če višina sredstev, odobrenih za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, ne presega predvidenih sredstev financiranja nalog iz prvega odstavka 37. člena tega zakona, preračunanih na upravičenca do sredstev državnega proračuna, ki jih določi vlada pred dodelitvijo sredstev.«.
V sedmem odstavku se na koncu doda naslednje besedilo: », razen v primerih, ko zaradi pomanjkanja vode namakanje ni bilo mogoče.«.
5. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(vračilo preveč izplačanih sredstev predplačila)
(1) Če je upravičencu višina izplačanega predplačila za odpravo posledic škode v kmetijstvu višja od višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, mora upravičenec preveč izplačana sredstva predplačila vrniti v državni proračun najkasneje v treh letih od dne pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
(2) Če je v obdobju treh let iz prejšnjega odstavka nastala nova škoda v kmetijstvu zaradi naravne nesreče in je dolžnik za preveč izplačana sredstva predplačila upravičenec do sredstev za odpravo posledic nove škode v kmetijstvu, se mu preveč izplačana sredstva predplačila odštejejo od dodeljenih sredstev za odpravo posledic nove škode v kmetijstvu.
(3) Vlada v programu odprave posledic škode v kmetijstvu določi tudi višino preveč izplačanih sredstev predplačila iz prvega odstavka tega člena, ki jih upravičencu do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu ni treba vrniti v državni proračun, pri čemer tako določena višina sredstev ne sme presegati stroškov za izterjavo preveč izplačanih sredstev predplačila.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe 5. člena tega zakona se uporabljajo tudi v postopkih dodeljevanja sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, ki se na dan uveljavitve tega zakona še niso dokončali.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/03-13/9
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 390-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost