Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-D), stran 10169.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-106/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NOTARIATU (ZN-D)
1. člen
V Zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) se beseda »kandidat« v ustreznem številu in sklonu v celotnem besedilu zakona nadomesti z besedo »pomočnik« v ustreznem številu in sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. da ima pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na državnem tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu,«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »oseba, ki je opravljala najmanj pet let poklic odvetnika ali funkcijo sodnika na pravdnem ali nepravdnem področju ali funkcijo državnega pravobranilca in«.
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoja iz 6. točke prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da notarskega poklica ne bo opravljal strokovno, pošteno ali da kot notar ne bo varoval ugleda notarskega poklica ter nepristranskosti, ali kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se kazenska sankcija po zakonu ne izbriše.«.
3. člen
V 10. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Tožba v sporu iz prejšnjega odstavka se vloži v petnajstih dneh od vročitve odločbe.
O tožbi iz prejšnjega odstavka odloči sodišče v postopku na prvi stopnji najkasneje v tridesetih dneh od njene vložitve, na drugi stopnji pa najkasneje v tridesetih dneh od prejema pritožbe.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
4. člen
V 10.a členu, ki postane prvi odstavek tega člena, se vejica za besedo »imenovanje« nadomesti s piko, ostalo besedilo tega člena pa se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Izbira iz prejšnjega odstavka se opravi po izvedenem izbirnem postopku, v katerem se preveri strokovna usposobljenost ter izpolnjevanje pogoja iz 6. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Izbirni postopek iz prejšnjega odstavka opravijo člani komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za pravosodje. Člani komisije morajo imeti opravljen pravniški državni izpit in najmanj pet let izkušenj na pravniških delih.
Izbirni postopek iz drugega odstavka tega člena se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki.
Člani komisije iz tretjega odstavka tega člena najkasneje v sedmih dneh po opravljenem izbirnem postopku ministru, pristojnemu za pravosodje, posredujejo svoje mnenje o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena.
Ustni razgovor iz četrtega odstavka tega člena lahko s kandidati za imenovanje na notarsko mesto opravi tudi minister, pristojen za pravosodje.«.
5. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se v prvi alinei besedilo »Notarski zbornici Slovenije« nadomesti z besedilom »ministrstvu ali z dnem, navedenim v pisni izjavi«.
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– 5. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko to ugotovi Notarska zbornica Slovenije ali ministrstvo,«.
Za dosedanjo četrto alineo, ki postane peta alinea, se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– 7. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko to ugotovi Notarska zbornica Slovenije ali ministrstvo,«.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta sedma in osma alinea.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Obstoj razrešitvenih razlogov iz 2., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena lahko ugotovi tudi ministrstvo pri izvajanju pristojnosti po določbah tega zakona.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Tožba v sporu iz prejšnjega odstavka se vloži v petnajstih dneh od vročitve odločbe.
O tožbi iz prejšnjega odstavka mora sodišče odločiti v postopku na prvi stopnji najkasneje v tridesetih dneh od njene vložitve, na drugi stopnji pa najkasneje v tridesetih dneh od prejema pritožbe.«.
7. člen
V prvem odstavku 100. člena se besedilo »zaradi pridobitve pogojev za samostojno opravljanje notariata usposablja« nadomesti z besedo »zaposli«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »in se usposablja«.
8. člen
V drugem odstavku 101. člena se črta besedilo »med prijavljenimi kandidati«.
V četrtem odstavku se beseda »praksa« nadomesti z besedo »delo«.
9. člen
V 101.b členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Za 105.a členom se doda nov 105.b člen, ki se glasi:
»105.b člen
Odločbo o razrešitvi notarja v skladu z 19. členom tega zakona pošlje ministrstvo tudi Notarski zbornici Slovenije, da določi notarja ali notarje, ki bodo na začasno izpraznjenem notarskem mestu do razrešitve spora ali do imenovanja novega notarja, na notarskem mestu, na katerem je posloval notar do prejema odločbe o razrešitvi, periodično opravljali poslovanje.
Notarja ali notarje iz prejšnjega odstavka določi predsednik Notarske zbornice Slovenije po pridobitvi njegovega oziroma njihovega soglasja, najkasneje v desetih dneh od prejema odločbe iz prejšnjega odstavka.
Podatke o notarju oziroma notarjih, določenih za opravljanje poslovanja v skladu s prejšnjim odstavkom, Notarska zbornica Slovenije posreduje ministrstvu.«.
11. člen
V drugem odstavku 109. člena se v prvi, drugi in četrti alinei besedi »pregled poslovanja« nadomestita z besedilom »neposredni nadzor nad poslovanjem«. V četrti alinei se besedilo »njenega izvršnega odbora« nadomesti z besedama »njenih organov«, besedi »predsednika ter« pa se črtata.
V tretjem odstavku se besedilo »Pregled iz druge alinee prejšnjega odstavka opravijo uradniki ministrstva, ki so univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenim pravniškim državnim izpitom« nadomesti z besedilom »Pregled iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka opravijo uradniki ministrstva, ki so univerzitetni diplomirani pravniki z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu«.
12. člen
V prvem odstavku 117. člena se za besedo »pravnik« besedilo »s pravniškim državnim izpitom, ki ga imenuje minister, pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po pravniškem državnem izpitu«.
13. člen
Za prvim odstavkom 118. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Člana disciplinskega sodišča, ki je univerzitetni diplomirani pravnik z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po pravniškem državnem izpitu, imenuje za dobo dveh let minister, pristojen za pravosodje. »
Imena članov disciplinskega sodišča se objavijo na uradni spletni strani ministrstva in Notarske zbornice Slovenije.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
14. člen
V tretjem odstavku 119. člena se črta besedilo »pred disciplinskim sodiščem«.
15. člen
Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen
Disciplinski postopek zoper notarja, notarskega pomočnika oziroma notarskega pripravnika je hiter.«.
PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Notarski kandidati postanejo z dnem uveljavitve tega zakona notarski pomočniki. To ne vpliva na trajanje delovnega razmerja dosedanjih notarskih kandidatov, ki so pred uveljavitvijo tega zakona z notarjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
Notar lahko z notarskim pomočnikom pred potekom delovnega razmerja o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka, brez javnega razpisa sklene delovno razmerje za nedoločen čas v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja. Notarski zbornici Slovenije mora notar v osmih dneh od sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi posredovati predlog za vpis v imenik notarskih pomočnikov.
17. člen
Notarska zbornica Slovenije v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona uskladi imenik notarskih kandidatov z imenikom iz drugega odstavka 101. člena zakona.
V enem mesecu po uveljavitvi tega zakona Notarska zbornica Slovenije ministrstvu posreduje podatke o notarskih kandidatih, ki v skladu s 16. členom tega zakona postanejo notarski pomočniki, z navedbo trajanja delovnega razmerja.
18. člen
Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika imenuje minister, pristojen za pravosodje, na podlagi drugega odstavka 118. člena zakona, v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Z imenovanjem člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika na podlagi prejšnjega odstavka, sta član disciplinskega sodišča in njegov namestnik, imenovana pred uveljavitvijo tega zakona, razrešena.
19. člen
Notarski kandidati, ki so pred uveljavitvijo tega zakona izpolnjevali pogoje za nadomeščanje notarja, lahko notarja nadomeščajo tudi kot notarski pomočniki.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/92-3/39
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 416-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost