Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3680. Program priprave lokacijskega načrta za območje nekdanjega obrata Lisce v Zagorju, stran 8759.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99, 15/00, 8/03) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za območje nekdanjega obrata Lisce v Zagorju
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta)
Temeljna usmeritev za prostorski razvoj naselja Zagorje je urbanistična, krajinska in prometno – komunalna sanacija, prenova in dopolnilna gradnja obstoječih zazidalnih območij ter optimalna izraba površin znotraj določene meje ureditvenega območja.
Obravnavano območje je v Urbanističnih zasnovah naselja Zagorje ob Savi opredeljeno kot obstoječe območje za proizvodne in servisne dejavnosti.
Razvoj proizvodnih in servisnih dejavnosti je usmerjen zlasti v prenovo in intenzivno izrabo obstoječih industrijskih območij.
Obravnavano območje je kompleks nekdanjega obrata tovarne Lisca Sevnica, ki je sedaj v lasti poslovnega sistema Fori d.o.o. Velenje. Lastnik objekta in pripadajočega zemljišča ter infrastrukture v omenjenem objektu že izvaja proizvodno dejavnost kovinskopredelovalne industrije. To dejavnost želi postopoma še razširiti in zato dograditi nove objekte in kompleksno urediti območje.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je razširitev in dograditev novih objektov k obstoječem objektu, kjer se že izvaja proizvodna dejavnost, in kompleksna ureditev območja za proizvodne in servisne dejavnosti.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 354-09-278/2005 z dne 11. 8. 2005 ugotovilo, da v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, ker predvideno območje posega leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in izven območja daljinskega vpliva na posebno varstveno območje, niti ne leži na zavarovanem območju, kot tudi, da se z lokacijskim načrtom ne načrtujejo posegi v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
4. člen
(okvirno območje)
Območje urejanja se nahaja v vzhodnem delu naselja Zagorje vzhodno od obstoječe obcestne pozidave poslovno stanovanjskih objektov ob Cesti 9. avgusta ter severno od šolskega kompleksa Osnovne šole Ivana Skvarče in zahodno od športnega kompleksa nogometnega igrišča.
Ureditveno območje lokacijskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje – mesto in vključuje zemljišča parc. št. 624-del, 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, 637/5, 637/6, 637/7 in 640-del.
Površina ureditvenega območja je ca. 7.500 m2.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki so pristojni za podajanje smernic in mnenj, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku izdelave lokacijskega načrta:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 19, Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, Trbovlje,
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi,
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02) podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Podlaga za izdelavo predloga lokacijskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru ter analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti) v odnosu do okoliških območji;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova novih objektov;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, peš poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje v skladu s 158. členom ZureP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Izbrani načrtovalec, ki ga je izbral investitor lokacijskega načrta, je Spekter Projekt d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje.
Pripravljavec lokacijskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
8. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz lokacijskega načrta:
– prostorska konferenca – september 2005,
– objava programa priprave v uradnem listu – september 2005,
– izdelava strokovnih podlag, priprava gradiva za pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 30 dni po sprejetju programa priprave,
– pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 30 dni,
– izdelava osnutka lokacijskega načrta in priprava gradiva za javno razgrnitev in javno obravnavo – 30 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje,
– javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni po objavi,
– priprava strokovnih stališč do pripomb iz javne razgrnitve – 15 dni po končani razgrnitvi,
– izdelava dopolnjenega predloga – 15 dni po sprejetju stališč na občinskem svetu,
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora – 30 dni,
– priprava predloga lokacijskega načrta za sprejem na občinskem svetu – 15 dni po prejemu mnenj.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Investitor izdelave lokacijskega načrta je Fori d.o.o., Prešernova cesta 1a, Velenje.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-11/2005
Zagorje ob Savi, dne 9. septembra 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.