Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3677. Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah, stran 8758.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vodenju evidence o davčnih preiskavah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja evidence o davčnih preiskavah (v nadaljnjem besedilu: evidenca) in način njenega vodenja v Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
2. člen
(pojem in način vodenja evidence)
Evidenca izvedenih preiskovalnih dejanj je centralna evidenca, ki je vodena v računalniški obliki in vsebuje načrtovane in izvedene aktivnosti DURS na področju davčnih preiskav.
Evidenco vodi Generalni davčni urad DURS. Vpis v evidenco opravi davčni urad, ki vodi davčno preiskavo.
3. člen
(subjekt vpisa v evidenco)
V evidenco se vpiše subjekt, zoper katerega DURS izvaja dejanja in ukrepe davčne preiskave, določene z zakonom, ki ureja davčno službo, in zakonom, ki ureja davčni postopek.
II. OBLIKA EVIDENCE
4. člen
(identifikacijski podatki preiskovanca)
Evidenca vsebuje podatke o fizični osebi, pravni osebi in o drugih osebah, ki so predmet preiskovalnih aktivnosti. Podatki se vpišejo v obsegu, ki je predpisan v navodilu generalnega direktorja.
5. člen
(identifikacija preiskovalca)
Pri vstopanju pooblaščene uradne ali druge osebe v evidenco, ki opravi preiskovalna ali druga dejanja v davčni preiskavi, mora ta vpisati svojo identifikacijsko oznako.
6. člen
(vsebina evidence)
Po zaključku preiskovalnih in drugih dejanj mora pooblaščena uradna ali druga oseba v evidenco vpisati:
– šifro zadeve,
– oznako uradne osebe, sodelujoče v postopku preiskave,
– osebno ime oziroma firmo, naziv, naslov in davčno številko preiskovanca oziroma drug identifikacijski podatek, s katerim je določen preiskovanec,
– osebno ime oziroma firmo, naziv, naslov in davčno številko s preiskovancem povezanih oseb oziroma drug identifikacijski podatek, s katerim je določena povezana oseba,
– vzrok za uvedbo preiskave,
– pobudnika za uvedbo preiskave,
– oznako področja suma kršitve davčnih predpisov,
– obdobje, za katero je izkazan sum kršitve davčnih predpisov,
– kraj izvedenega preiskovalnega dejanja,
– čas izvedenega preiskovalnega dejanja,
– kratek opis izvedenega preiskovalnega dejanja,
– stopnjo, v kateri se nahaja preiskava,
– sklepne ugotovitve preiskave v povezavi s podanim sumom kršitve davčne zakonodaje in
– podatke o razkritju podatkov.
III. VODENJE EVIDENCE
7. člen
(vpis v evidenco)
Podatke, o katerih se vodi evidenca, zagotavlja in vpisuje preiskovalec, ki opravi preiskovalno dejanje.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-07-6/2005/5
Ljubljana, dne 1. septembra 2005.
EVA 2005-1611-0150
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance