Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3675. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava, stran 8755.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter drugega odstavka 66. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava, ki ga je pod številko naloge 5679 septembra 2005 izdelal LUZ d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta;
4. Poročila o vplivih na okolje, ki ga je pod številko projekta U/015-2005, julij 2005, izdelal PS Prostor, d.o.o., Koper (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje);
5. pisnega mnenja o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje, ki ga je 8. avgusta in 5. septembra 2005 izdelala okoljska izvedenka Suzana Simič, ter
6. osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
II
Prostorske ureditve, načrtovane s spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta, predstavljajo poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo njihovih vplivov na okolje. Postopek presoje vplivov na okolje za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor začelo po uradni dolžnosti. Pred sprejetjem sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za izdajo okoljevarstvenega soglasja je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
III
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo od 26. septembra 2005 do 25. oktobra 2005 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana, in
– v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
Javna obravnava bo potekala 19. oktobra 2005, z začetkom ob 17. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Podnanos, Podnanos.
IV
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeno gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 25. oktobra 2005 poda pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriko »Zadeva« navede ključne besede »Rebernice«. Pripombe in predloge se lahko da tudi ustno na javni obravnavi.
O pripombah in predlogih, danih na javno razgrnjene spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta, odloči pripravljavec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
V skladu z 61. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu okolja) mora Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, v obrazložitvi okoljevarstvenega soglasja med drugim navesti, kako je pri odločitvi o okoljevarstvenem soglasju upoštevalo mnenja in pripombe javnosti, pridobljene med javno razgrnitvijo poročila o vplivih na okolje.
V
Vsi, ki stalno prebivajo na vplivnem območju ali so lastniki ali posestniki nepremičnin na tem območju in menijo, da se načrtovane prostorske ureditve tičejo njihovega pravnega interesa, so vabljeni, da v postopku presoje vplivov na okolje podajo mnenje oziroma se opredelijo do načrtovanih prostorskih ureditev.
V skladu s 64. členom Zakona o varstvu okolja in 43. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) se osebam iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje okoljevarstevega soglasja priznava položaj stranskega udeleženca, pri čemer pa se morajo izkazati z ustreznimi listinami.
Vplivno območje, na katerem načrtovana prostorska ureditev povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v zvezku 1 poročila o vplivih na okolje.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, Urada za prostorski razvoj (www.gov.si/upr), v časopisu Dnevnik ter na krajevno običajen način v časopisu Primorske novice.
Št. 350-08-16/2005-AnK
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0234
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor